שאל את הרב

  • הלכה
  • אופן אמירת הברכה

יש ברכות שאנחנו יוצאים בהם בהרהור לב?

undefined

הרב חגי לרר

י"ח אב תש"פ
שאלה
שמעתי שישנם ברכות שאם בטעות ברכתי בהרהור לב אזי בדיעבד יצאתי ידי חובה... ואני לא חוזר לברך בקול... 1.זה נכון? 2. איזה ברכות אלה? 3. חשוב לי לדעת בעיקר כי בברכות קצרות כמו נפשות לפני שאני בא לברך בקול אני בטעות אומר תברכה בלב מרוב שהיא קצרה, גם אם יש ברכות שיוצאים בהם בהרהור לב אני יכול לברך בקול אם לא כוונתי לצאת בברכה שהיא בהרהור לב?
תשובה
שלום וברכה. הדיון הזה בפוסקים נובע מהמחלוקת האם הרהור כדיבור דמי או לא. רוב פוסקים נוקטים שהרהור לאו כדיבור דמי ואם הרהר בברכה לא יצא ידי חובה וצריך לחזור ולברך. (אלא אם כן הוא אנוס ולא יכול לברך כי נמצא במקומות המטונפים או שלא יכול לדבר ואז יהרהר בברכה אך אם עבר האונס ויש לו עדין אפשרות לברך אז יחזור ויברך).וכך פסקו המשנ"ב ועוד הרבה אחרונים. מנגד הרמב"ם פוסק שהרהור כדיבור דמי וכך כתב (הל' ברכות פ"א ה"ז): "כל הברכות כולן צריך שישמיע לאזנו מה שהוא אומר ואם לא השמיע לאזנו יצא בין שהוציא בשפתיו בין שבירך בלבו". ודנו בדבריו האחרונים האם זה רק בברכות דרבנן או בכל הברכות. בילקוט יוסף (ר"ו,י"א) פסק שאם הרהר ברכה אחרונה שאינה מדאורייתא לא יחזור ויברך כי חוששים לדעת הרמב"ם. אבל בברכה ראשונה לא יאכל, ויהרהר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ואחר כך יחזור ויברך. אמנם אם הרהר כי היה אנוס לא יחזור ויברך גם בברכת המזון וז"ל (קצוש"ע או"ח סי' קפה ס"ד): "אם היה אנוס בחליו והרהר כל ברכת המזון בלבו, ועבר האונס, אינו חוזר לברך ברכת המזון. דשמא הלכה כדעת הרמב"ם והריא"ז דהרהור כדיבור דמי, וכבר יצא ידי חובה. והדין כן אפילו באכל ושבע שחיובו בברכת המזון מן התורה. [ואף דספק דאורייתא לחומרא, מכל מקום יש ספק גם לגבי לאו דלא תשא של ברכה לבטלה, שלדעת הרמב"ם ומרן השלחן ערוך ברכה לבטלה איסורה מן התורה, וכיון דלא שייך להעמידו על חזקת חיוב שחייב לברך, דאין חזקה מועילה אלא בספק במציאות, אבל לא בספק בדין כמו לגבי הרהור, יש לחוש לברכה לבטלה, ולכן אינו חוזר]. וכל שכן אם הרהר ברכת נפשות בלבו, או ברכת על המחיה, אשר יצר, וכדומה, שאינו חוזר לברך. אבל אם הרהר ברכה ראשונה בלבו, יאמר ברוך שם כבוד וגו', שיש בזה היסח דעת מההרהור, ואחר כך יחזור לברך בפיו. אבל אם היה אנוס וקרא קריאת שמע בהרהור הלב, אם עבר האונס חוזר וקורא קריאת שמע. יש לציין שכל זה רק אם הרהר את הברכה בשלמותה כמו שהיה אומרה וכמובן כולל הרהור שם ומלכות. כל טוב , ברכה והצלחה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il