שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר במדבר

נכדי יעקב בספירת בני ישראל

undefined

הרב חיים שרייבר

כ"ז תמוז תש"פ
שאלה
שלום כבוד הרב. א. מדוע התורה תמיד מזכירה שהיו ליהודה 2 בנים, ער ואונן, שמתו בארץ כנען כאשר משה סופר את העם? וכן למה שאר בני בנימין לא נזכרים גם (שהרי היו לו 10 בנים ובפקודים של בנ״י לא נזכר שמות של העשרה)? ב. מדוע בכמה שבטים יש גם משפחה בשם הבן (כמו למשל מכיר בן מנשה, גלעד בנו ואיעזר נכדו, שלכל א׳ יש משפחה על שמו [משפחת המכירי | משפחת הגלעדי | משפחת האיעזרי])?
תשובה
שלום א. 1. בספר תרומת הדשן (פסקים וכתבים סימן קיד) נשאל מדוע הוזכרו ער ואונן בין מנין השמות לאחר שמתו ללא זרע וכן מדוע הוזכרו בני אהרון נדב ואביהוא במנין בני אהרון לאחר שמתו ובאר את הענין כך: "יש ליישב שפיר דמשום חיבת זרע יהודא לפני המקום ברוך הוא, שמשם יצא כתר מלכות, וכן משום חיבת זרע אהרן שמשם יצא כתר כהונה, כתוב בתורה לידתו ומיתתו של אותו זרע שאפילו שלא לצורך. וכהאי גוונא פרש"י בפרשת תולדות יצחק דיפה שיחת עבדי אבותינו לפני המקום ברוך הוא מתורתן של בנים ע"ש". מצד חיבתו של הקב"ה למלכות ולכהונה הזכיר את שמות בני האישים שהיו שורשים של מעלות אלו, אף שמתו ללא שהשאירו אחריהם המשך. 2. האלשיך (בפרשת פינחס) מביא יסוד שכתבו הרמב"ן בספר בראשית (פרק ל"ח): "וזה מאמר הכתוב בני יהודה ער ואונן, כלומר עדיין הם בניו ער ואונן. והוא, כי גם שוימת ער ואונן בארץ כנען, הנה חזרו ויהיו הם בני יהודה. וזהו וימת כו' ויהיו בני יהודה. כי ער ואונן חזרו והיו בניו כמאז, שהוא על ידי גלגול דרך יבום. כי שבו למשפחותם כי הם עצמם פרץ וזרח". א"כ התורה באה לרמוז כאן על סוד הייבום ועל חשיבותו שבקיום מצות ייבום לא נמחה שם המת והוא מתקיים במשפחהב. החדשה שנוצרה כתוצאה מהייבום. ב. רש"י בשני מקמות בפרשת פנחס מבאר את שאלותיך. רש"י (במדבר פרק כו פס' י"ג) כותב: ש"משפחת אהד (מבני שמעון) בטלה, וכן חמשה משבט בנימין, שהרי בעשרה בנים ירד למצרים וכאן(בפרשת פנחס) לא מנה אלא חמשה, וכן אצבון לגד, הרי שבע משפחות. ומצאתי בגמ' ירושלמית, שכשמת אהרן נסתלקו ענני כבוד ובאו הכנענים להלחם בישראל ונתנו לב לחזור למצרים וחזרו לאחוריהם ח' מסעות מהר ההר למוסרה, שנאמר (דברים י, ו) ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה שם מת אהרן, והלא בהר ההר מת, וממוסרה עד הר ההר שמונה מסעות יש למפרע, אלא שחזרו לאחוריהם ורדפו בני לוי אחריהם להחזירם, והרגו מהם שבע משפחות, ומבני לוי נפלו ארבע משפחות משפחת שמעי ועזיאלי, ומבני יצהר לא נמנו כאן אלא משפחת הקרחי, והרביעית לא ידעתי מה היא". ובהמשך דבריו (פס' כ"ד) כותב רש"י: "כי כל המשפחות נקראו על שם יורדי מצרים. והנולדין משם והלאה לא נקראו המשפחות על שמם, חוץ ממשפחות אפרים ומנשה שנולדו כולם במצרים, וארד ונעמן בני בלע בן בנימין. ומצאתי ביסודו של רבי משה הדרשן שירדה אמן למצרים כשהיתה מעוברת מהם, לכך נחלקו למשפחות, כחצרון וחמול, שהיו בני בנים ליהודה, וחבר ומלכיאל שהיו בני בנים של אשר. ואם אגדה היא הרי טוב, ואם לאו, אומר אני, שהיו לבלע בני בנים הרבה, ומשנים הללו ארד ונעמן יצאה מכל אחד משפחה רבה ונקראו תולדות שאר הבנים על שם בלע, ותולדות השנים הללו נקראו על שמם. וכן אני אומר בבני מכיר, שנחלקו לשתי משפחות, אחת נקראת על שמו ואחת נקראת על שם גלעד בנו". לפי דבריו למדנו שיש משפחות נכחדו בעקבות המלחמה ויש משפחות גדולות שנקראו בשם בפני עצמן ולא על שם משפחת אביהם. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il