ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה חופה וקידושין

לקדש אשה בשווה פרוטה

שאלה
איך מקדשים אשה בשווה פרוטה, הרי אי אפשר לקנות היום כלום בסכום זה?
תשובה
שלום רב. הקידושין חלים על ידי מעשה קנייני, ואת שיעור הקידושין "בפרוטה", קיבלו חז"ל עד למשה רבנו מסיני שבה יחולו הקידושין. ולכן אף אם לא ניתן לקנות בפרוטה כלום, מכל מקום האשה מקודשת כדת משה וישראל. מקורות והרחבה: שיעור זה הובא במשנה הראשונה בקידושין: "אשה נקנית בשלש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים. בכסף: בית שמאי אומרים בדינר ובשוה דינר ובית הלל אומרים בפרוטה ובשוה פרוטה. כמה היא פרוטה: אחד משמנה באיסר האיטלקי" וכן נפסק בשו"ע (אהע"ז כ"ז י'). ומבואר בגמ' בקידושין (יב.) ששיעור זה הוא כפי שיעור הפרוטה שהיתה בימי משה רבנו (יש להעיר שמבואר ברש"י ובראשונים שם, שגם לדעת בית שמאי, אשה נקנית מהתורה בדבר מועט בפחות מדינר) ובפשטות עולה שאין נפקא מינה אם לא ניתן לקנות בה כלום, כיון שעל פיה צריכים לחשב בכל הדורות. עם זאת רבי יהושוע וולק (הסמ"ע על חושן משפט סימן פ"ח סק"ב) הסתפק בנידון השאלה, וז"ל: "וקצת קשה לומר כן דשמינית מפעניק [שוה פרוטה בימיו] יחשב ממון לקדש בו את האשה ולהיות הדיינים נזקקים לו, ואפשר לומר שבימיהן היו הפירות והקנינים בזול ובעד פרוטה היו קונים הרבה פירות ולכך היתה הפרוטה חשובה כממון, ולפ"ז בזמנינו דאין יכולין לקנות בפרוטה כי אם מעט מזעיר, מן הדין הוה לן למימר דאין קידושי אשה סגי בפרוטה ולא פדיון הבן בשני זהובים, צ"ע", דעתו הובאה בחלקת מחוקק (כ"ז סק"ד). אולם כתב על דבריו בעל ערוך השולחן (אבן העזר סימן כ"ז ג'): "יש שמפקפק לומר דבזמן הזה אין חשיבות בפרוטה כלל וכבר בארנו (בח"מ סי' ק"צ) שחלילה לומר כן, וכל שיעורי חז"ל קבלו עד למשה מסיני וגם עתה יש קצת חשיבות בפרוטה כמ"ש שם". גם הגאון בעל קצות החושן (אבני מילואים סימן כ"ז) כתב בפשטות שאשה מתקדשת בפרוטה של ימינו, כיון שעיקר כסף של תורה אינו ערך המטבע אלא כסף מתכת במשקל לפי השיעור שקבעו חז"ל, וסיים שנראה ששיעור זה, הלכה למשה מסיני כמו כל השיעורים שאנו מכירים בהלכה, כמו "כזית" ו"ככותבת". וכן הכרעת רוב הפוסקים (הגר"א יו"ד ש"ה סק"ד, חזו"א ס"ו כ' ועוד, ראה אוצר הפוסקים סי' כ"ז סק"ג). בברכה נאמנה,
עוד בנושא חופה וקידושין

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il