שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חופה וקידושין

טבעת נישואין מכסף

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ז אב תש"פ
שאלה
שלום עליכם. אני מתחתן ב"ה עוד כשבועיים ושמעתי שיש עניין ע"פ קבלה לקנות טבעת נשואין מכסף או זהב לבן, אשמח לדעת מה עדיף?
תשובה
שלום וברכה. ראשית מזל טוב וברכת בניין עדי עד. המנהג הרווח לקדש בטבעת זהב, וע"פ סוד יש עניין לקדש בטבעת כסף [ויש שעושים אותה מרובעת מבחוץ ועגולה מבפנים, וחרוט עליה אות ה' מפנים], ויש שכתבו כדי לצאת כל הדעות, יש לקנות טבעת מזהב לבן. מקורות והרחבה: רבנו הרמ"א (אהע"ז סימן כ"ז א') כתב שנוהגים לקדש בטבעת. ומקור דבריו בתיקוני הזוהר הקדוש (בתיקון חמישאה דף י"ט ע"א): "ובגינה איתמר לגבי כלה תהא לי מקודשת בטבעת זו". ומבואר בראשונים (מרדכי בקידושין תפ"ח, ובהגהות מימיוניות סדר נשים סי' י"ט) שנהגו העם לקדש בטבעת של זהב, ומדבריהם עולה שאפילו אם חשבה שהיא מתקדשת בטבעת זהב, וקידשו אותה בשל כסף, מכל מקום מקודשת כיון שיש בטבעת שווה פרוטה ועל כך כוונתה. ובשו"ת דברי יציב הביא מהזוהר הקדוש (תרומה דף קמ"ח ע"א) שזהב מורה על דין וכסף על רחמים, ולכן כתב: "וא"כ אפשר דעדיף לקדש בטבעת של זהב מראה לבן וכמראה הכסף הנמצא בזמנינו, ויוצא ידי שניהם. והוא כמיזוג זהב וכסף דרחמי, ונעשה שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני", וכתב שכיון שהרמ"א נקט טבעת סתם ולא הזכיר צבע, נראה שאין עדיפות על צבע מסויים. והוסיף שם: "הגם שיש מקום לטעם דדייקא בכסף ולא בזהב דאין קטיגור נעשה סניגור, וכהך דראש השנה דף (כ"ו ע"א) שאין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים, והכא דהוי יום מחילת עוונות כיוהכ"פ (שו"ת מהר"מ מינץ סי' ק"ט ומהר"י ברונא סי' צ"ג) היה ג"כ מקום לזה. אך הנשים לא היו באותו החטא (פדר"א פרק מ"ד וטור או"ח סי' תי"ז). ולזה אדרבא המנהג כמ"ש במרדכי לקדש דייקא בזהב, להראות ולרמז שהנשים לא חטאו...". וחתם את דבריו: "אך אם אפשר בזהב לבן עדיף טפי... ובזה יוצא ידי כולם דמ"מ זהב הוי". והנה בבן איש חי (שופטים ח') כתב שיש עדיפות ומצוה דוקא לטבעת כסף: וז"ל: ונראה מצוה מן המובחר לקדש בטבעת כסף... ומנהגינו לחקוק על הטבעת צורת ה' והוא מנהג יפה". וגם בשו"ת לבושי מרדכי (סימן רע"ד) הביא מעשה רב מהגאון מה"ר מרדכי בנעט זצ"ל בעת נישואי בנו עם בתו של הגאון בעל שמן רוקח זצ"ל: "ודקדק שיהיה טבעת קידושין של כסף דוקא. וודאי בפשוט כוונתו מפני שכן נכתב בקרא 'קיחה קיחה', ושם קאמר כסף, וגם בלשון חז"ל קידושי כסף. לבד מזה ודאי עוד כוונתו רוממה, וגם ודאי היו מודיעין להכלה מפני מנהג העולם שמקדשין בטבעת של זהב כמובן". ואם כן אף שנהגו לקדש בטעת הזהב, מכל מקום על דרך הפנימיות יש עניין לקדש בטבעת כסף, וכדי לצאת כל הדעות יש שנהגו לקדש בטבעת מזהב לבן. כמו כן יש שמרבעים את הטבעת מבחוץ וחורטים עליה אות ה' מבפנים, ויש לכך רמז בדברי הזוהר והאריז"ל. מכל מקום יש להתייעץ על כך עם הכלה אם היא מסכימה ושמחה בהנהגה זו, שזה העיקר, שהרי גם בפרוטה אשה מתקדשת. תזכו להשראת שכינה בכל מעשה ידיכם. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il