ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים חנוכה

שואלין ודורשין ביחס לחנוכה ופורים

שאלה
שלום וברכה.. האם יש חיוב ללמוד את ההלכות של חנוכה ופורים לפני החג עצמו, כפי שמצינו ביחס לשאר החגים?
תשובה
שלום רב. חיוב זה לא נאמר ביחס לחנוכה ופורים, אולם נכון להקדים מעט את הלימוד בהלכות אלו, בפרט למורה הוראה. מקורות והרחבה: דין זה הובא בש"ס בכמה מקומות (פסחים ו., מגילה כט:, סנהדרין י"ב:, ע"ז ה:) ביחס לפסח, בזה"ל: "שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום". ונחלקו הראשונים האם הלכה זו נוהגת אף בשאר הרגלים (רש"י סוכה ט. ד"ה בית שמאי, ובתוס' מגילה ד. ד"ה מאי איריא). מאידך לדעת מרן הבית יוסף (בריש סימן תכ"ט בתירוץ השני) הלכה זו נאמרה דוקא ביחס לפסח, שהלכותיו מרובות. עוד נחלקו הראשונים בגדר דרישה ושאלה זו, האם יש חיוב לכולם לעסוק ולדרוש בהלכות אלו קודם החג, או שהלכה זו נאמרה רק ביחס לב' תלמידים השואלים את הרב בתוך ל' יום, ואותו ששואל בהלכות הפסח הוא קודם כיון שהוא נחשב לשואל כעניין, וכן נקט מרן בבית יוסף (שם בתירוץ הראשון ע"פ הר"ן). וכן גרס מרן בשולחנו הטהור (תכ"ט א'): "שואלין בהלכות פסח קודם לפסח שלשים יום". וכן פסק בערוה"ש (שם ו'), אך ראה בה"ל (שם) שהאריך להוכיח שאף ליחיד יש חיוב לעסוק בהלכות אלו קודם ל' יום. וצריך לדעת שיש חיוב נוסף של לימוד ברגל עצמו, וז"ל הגמ' במגילה (ד.): "פורים שחל להיות בשבת - שואלין ודורשין בענינו של יום. - מאי אריא פורים? אפילו יום טוב נמי, דתניא: משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום: הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת והלכות חג בחג. - פורים איצטריכא ליה. מהו דתימא: נגזור משום דרבה [דגזר לקמן בקריאת מגילה שמא יעבירנה ד"א ברה"ר א, כאן גזרו דרשה אטו קרייה, רש"י] קא משמע לן". וכתבו התוספות (שם ד"ה מאי איריא): "מאי איריא פורים אפילו י"ט נמי - נראה לי דה"פ מאי איריא פורים דאין דורשין בו מקודם לכן שלשים יום דמשום הכי לידרוש בו ביום, אפילו בי"ט דדרשינן שלשים יום לפניו ואפילו הכי דורשין בו ביום, כדתניא (לקמן לב.) וידבר משה את מועדי ה' וכו'". ואם כן פשוט לתוס' שגם בשאר רגלים שייך הלימוד קודם החג, אך בפורים לא שייך דין זה, ולכן החיוב ללמוד ביו"ט עצמו גדול יותר, כיון שלא היתה הכנה מספק כשאר החגים. ועיין בב"ח (ריש סי' תכ"ט) שלמד שאין הכוונה ברגל עצמו, אלא שודאי הכוונה לפני החג, כמו שאמרו חז"ל חייב אדם לטהר עצמו ברגל, היינו בערב חג. ואם כן עולה שחיוב הלימוד קודם החג אינו מתייחס לפורים, ואם כן פשוט שאין עדיפות לחנוכה ביחס לדין זה ואינו עדיף מפורים (ראה שו"ת משנה הלכות חלק י"א סי' תקמ"ז), עם זאת נראה בפשטות שנכון ללמד הלכות חנוכה ופורים מספר ימים קודם, ובפרט במקומות שאין הציבור בקי בהלכה. והוא הדין ביחס לאדם יחיד במקום שאין הרב מלמד בהלכות אלו (ראה שו"ע הרב סי' כ"ט ג' ביחס ללימוד לפני הרגל), שראוי שילמד קודם חנוכה ופורים כדי שידע מה לעשות. ובחג עצמו ודאי שיש ללמוד הלכות אלו (ע"פ תוס' הנ"ל). ויש מי שכתב שאף מצוה ללמוד הלכות חנוכה לפני חנוכה (שו"ת שלמת חיים סי' רס"ה). בברכה רבה,
עוד בנושא חנוכה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il