שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הדלקת נרות

המתארח אצל הוריו האם יכול להדליק בברכה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ כסלו תשפ"א
שאלה
שלום לרב. אנו מתארחים בחנוכה בבית של אבי מורי הי"ו, וישנים בחדר שבתוך הבית. רציתי לדעת האם יש אפשרות להדליק חנוכיה עם ברכה מלבד ההדלקה של אבי? והאם יש חילוק אם יש לאותו חדר כניסה נפרדת?
תשובה
שלום רב. א. בני אשכנז נוהגים לכתחילה להדליק בעצמם אם יש אפשרות, ואילו בני ספרד יוצאים בהדלקת בעל הבית ע"י שמשתתפים עם בעל הבית בהוצאות השמן או הנרות (ואם ברור שבעה"ב מזכה לו, אין צריך להשתתף). ספרדים הרוצים להדליק בכל אופן, ידליקו בלא ברכה ויצאו בברכות של בעל הבית. ב. אם יש לחדר אורחים כניסה נפרדת מבחוץ, יש מפוסקי ספרד שכתבו שיכול להדליק בברכה באותו הפתח, ויש חולקים וסוברים שיש להשתתף עם בעל הבית בהדלקה. ויש מי שכתב שהוא הדין בחדר המיוחד עבור האורח בלבד אף אם אין לו כניסה נפרדת. מקורות והרחבה: נחלקו בכך הפוסקים, לדעת מרן השו"ע (תרע"ז א') ובני ספרד, האכסנאי צריך לתת פרוטה לבעה"ב כדי להשתתף עמו בשמן, ויוצא ידי חובה בהדלקת בעה"ב. ואם יש לו "פתח פתוח לעצמו" באותו חדר, צריך להדליק בפתחו ואפילו אם אוכל אצל אביו בקביעות. והוסיף המחבר: "והוא הדין לבן האוכל אצל אביו". והטעם שצריך להדליק הוא משום חשד, ונחלקו הפוסקים האם צריך לברך בהדלקה זו, ולכן למעשה יש שכתבו שאין לברך משום ספק ברכות (עיין כה"ח שם סקט"ו) וראה לקמן. ויש אחרונים שכתבו שכל זה בזמנם, שהיתה להם חצר גדולה ולכל חדר היה פתח פני עצמו, אבל בימנו על פי רוב לא שייך חשד זה, ויוצא ידי חובה בהדלקת אביו. והרוצה לצאת כל הדעות יכול להדליק בחדר, ויכוון לצאת בברכות של אביו. ועיין בשו"ת יחוה דעת (סי' מ"ג) בשם הגינת ורדים, שאם בעל הבית אינו עושה עמו חשבון על כל דבר אין צריך להשתתף עמו, כיון שבודאי מזכה לו חלק בנרות. אולם כדי לצאת ידי חובת כל הדעות, נכון להחמיר ולהשתתף במעות, בפרט לאיש זר שאינו בנו או חתנו. ואילו למנהג בני אשכנז אם יש אפשרות שהאורח ידליק בעצמו, כך יש לעשות (מ"ב סי' תרע"ז סק"ג), ובמ"ב (שם סק"ח) כתב שאם אין מדליקים על האורח בבית (כגון אשתו וילדיו) צריך לברך כיון שחל עליו חובת הדלקה. ואם כן לכתחילה צריך להשתדל להדליק בעצמו, אך בדיעבד יכול להשתתף בפרוטה (ועיין טור וב"י שם שכן משמע מדבריהם). וזהו ע"פ דברי רבנו הרמ"א (תרע"א ב' ע"פ הרמב"ם לגירסת הרב קאפח) שדין "המהדרין מן המהדרין" הוא, להדליק לכל אחד מבני הבית לפי מספר הימים אפילו בבן הסמוך על שולחן, ואם כן כל שכן בנידון שלנו. אולם דעת מרן (שם ע"פ ר"י בתוס' שבת כא:) שרק אחד מבני הבית ידליק, כדי שידעו איזה יום מדובר, הוא הדין בנידון השאלה. לגבי בני ספרד שיש להם חדר מיוחד עבורם, ראה מה שכתבנו לעיל, אולם דעת הגרב"צ אבא שאול זצ"ל (קובץ זכרון יהודה ועיין שו"ת אור לציון ח"ד מ"ז ג') ע"פ מרן השו"ע (שם) שאם יש להם חדר מיוחד שאין אחרים משתמשים בו כלל, יכולים להדליק בחדרם בברכה. אולם יותר טוב שישמעו הברכה מבעל הבית, וילכו וידליקו בחדרם. ולפי זה לכאורה כל שכן בנידון שמביא המחבר שיש לחדר כניסה בנפרד. וכן דעת הגר"מ אליהו זצ"ל לגבי חדר עם כניסה נפרדת וכפשט המחבר (חוברת הל' חנוכה סע' קי"ג, הובא במקראי קודש לרב הררי). בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il