שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

להמיר תפילין של רש״י לתפילין ר״ת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"א טבת תשפ"א
שאלה
האם האיסור להמיר תפילין רש״י לרבנו תם הוא בגלל המחלוקת? ובהמשך לכך, אם יש לי שני תפילין רש״י האם אפשר להחליף אחד מהם לתפילין ר״ת?
תשובה
שלום רב. אסור להחליף מרש"י לר"ת, הן ע"פ פשט שיש ספק כמי הלכה וזוג אחד חול, לכן אסור להחליף ולהוריד בקדושה. והן ע"פ סוד, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, ותפילין של רש"י ור"ת אלו ב' מדרגות שונות, ואין להחליפן. מקורות והרחבה: מבואר בפוסקים שיש איסור להחליף תפילין ורצועות מרש"י לר"ת ולהיפך, וכל שכן שאין לעשות כן ע"פ דברי רבותינו המקובלים. הנה לדעת מרן השו"ע (סי' ל"ד ג') אפילו להניח את ב' הזוגות בכיס אחד אסור, כיון "שהאחד מהם הוא חול ואסור להניחו בכיס תפלין, אלא יעשה שני כיסין וסימן לכל כיס, שלא יתן של זה בזה". וכתב המ"ב (שם סק"כ) שכל שכן שאסור להחליף את הבתים והרצועות והפרשיות משל רש"י לר"ת או איפכא. והוסיף המ"ב בשם האחרונים: "ואם לא הניחם אדם מעולם עליו לשם מצות תפילין, יוכל להחליפם, ואם הניחן אדם עליו אפילו פעם אחת לשם מצות תפילין והיו מסודרין ע"פ דעת אחד מהם ר"ת או רש"י, אסור להחליפן שוב אח"כ ואפילו אם התנה עליהן מעיקרא להחליפן כשירצה לא מהני דמקודש לחול לא מהני תנאי". היינו משום שאנו מסופקים אם הלכה כרש"י או כר"ת ואחד חול, לא מועיל תנאי (בה"ל סי' מ"ב ב' ד"ה משל ראש). אולם לדעת שו"ע הרב (סע' ח', ועוד פוס') תנאי מועיל בין מרש"י לר"ת ובין להיפך. ובשע"ת (שם סק"ז) הביא מחלוקת בין הזרע אמת והדרכי נעם, האם ברצועות מועיל תנאי. והוסיף השע"ת (שם) בשם החיד"א (ברכ"י סק"ד) שהביא מתשובת הרדב"ז (ב' אלפים רפ"ו) שהורה לעשות משל ר"ת תפלין של רש"י, והראו לו בחלומו שלא יפה הורה, וחזר ועיין וראה שיש בכך זלזול בגאונים שסוברים שהתפילין כשרים, ולכן חזר בו וגזר שאסור להחליף מן הדין. והוסיף מרן החיד"א, שכן כתבו האחרונים, וכל שכן לפי מה שכתבו חכמי האמת שתפילין של ר"ת הן בחינה גבוהה יותר משל רש"י, וודאי שאסור להורידן מקדושתן. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il