שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

עץ הפונה לרשות הרבים

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ו שבט תשפ"א
שאלה
שלום, 1. עץ שאחד מענפיו פונים לרשות הרבים, האם מותר ליהנות מפירות אלו? 2. פירות שנפלו מעץ הנ"ל לרשות הרבים וברור שמקורם מעץ זה האם הם הפקר ומותר ליהנות מהם או שמא שייכים לבעל העץ ויש להשיבם? 3. האם יש לעשר פירות שנקטפו מעצים ברשות הרבים (עצים בטבע/ עצים שהעירייה שתלה) טרם אכילתן? תודה.
תשובה
פירות שנשרו תחת העץ, אם פירות אלו אינם נמאסים בנפילתם ושקצים ורמשים לא אוכלים אותם אסור למוצא לקחת אותם. אך אם אתה רואה שהבעלים אינו טורח לאוספם מותר לך לקחתם, בתנאי שבעל החצר לא מקפיד שיכנסו לחצרו ללא רשות. ובפירות אלו לא חייבים במעשר. מקור הדין: הגמרא בבא מציעא כא: וכן פסק השולחן ערוך חושן משפט סימן רס סעיף ו "...וכן תאנה שהיא נוטה לדרך ונמצאו תאנים תחתיה, מותרים, שהבעלים מתיאשים מהם, מפני שהתאנה וכיוצא בה עם נפילתה נמאסת. אבל זיתים וחרובים וכיוצא בהם, אסורים. ותמרים שמשירם הרוח, מותרים, שחזקתן שהבעלים מחלום לכל אדם, מפני שהבהמות והחיות אוכלים אותם מחמת מתיקותם... וכן אם הקפיד בעל השדה והקיף מקום האילנות, או תיקן מקום שיפלו בו הנובלות עד שילקטם, הרי אלו אסורים, שהרי גילה דעתו שלא מחל". ובתוספתא: הובאה במסכת פסחים ו: "תניא סופי תאנים ומשמר שדהו מפני ענבים סופי ענבים ומשמר שדהו מפני מקשאות ומפני מדלעות בזמן שבעל הבית מקפיד עליהן אסורין משום גזל וחייבין במעשר בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהן מותרין משום גזל ופטורין משום מעשר." מכאן שמותר לקטוף פירות אפילו מהעץ עצמו אם ברור שאין לבעל הבית שימוש בהם. ואין הפירות חייבים במעשר. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il