שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות בישול כלליות

האם יש בישול אחר בישול מהתורה?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ו ניסן תשפ"א
שאלה
אדם בישל מים ואח״כ הצטננו ובשבת שוב חימם המים: רמב״ם רשב״א מותר מר״ן אוסר יבא״ב רמ״א מתיר אם לח חם קצת. שאלתי היא : האם מהתורה יש בישול אחרי בישול ? לא מדרבנן האם לפי התורה מותר האם מה שאמר הרמב״ם וכו׳ זה ממדאורייתא? האם מה שאמר הרמב״ם זה פסק ההלכה שלו לפי התורה.. קשה לי לשאול את השאלה בכתב אבל מקווה שהבנתם ?
תשובה
שלום וברכה, דעת הרמב"ם שאין איסור לא מהתורה ולא מדברי חכמים בבישול אחר בישול אפילו בלח. אך נחלקו הפוסקים האם דבריו אמורים גם במים או רק בתבשיל לח, אך במים מודה שאסור. עיין בשו"ת להורות נתן חלק ו סימן יג שהביא מחלוקת בזה: נראה לומר, דאף אם נימא דבתבשיל לח לא אזדא ליה כח הבישול הראשון אף כשנצטנן, מכל מקום במים מכיון שנצטננו לא נשאר שום תועלת מהבישול. ויש להוכיח כן ממה שכתב הרמב"ם (פ"ט משבת ה"א) "האופה כגרוגרת חייב, אחד האופה את הפת או המבשל את המאכל או את הסממנין, או המחמם את המים, הכל ענין אחד, שיעור המחמם את המים כדי לרחוץ בהן אבר קטן ושיעור מבשל סממנין כדי שיהיו ראויין לדבר שמבשלין אותן לו". הרי שדייק לכתוב גבי מים מחמם ואף שבמאכלים וסממנין כתב מבשל, ועל כרחך משום דבמים כל בישולו אינו אלא חימומו, דזולת חימומו אין בו ענין בישול כלל. ולא דמי לשאר מאכלים שמתרככים או מתקשים או שמשתנים ע"י הבישול, אבל המים כל עיקר בישולו הוא במה שהוא מתחמם. וכן מבואר לשון זה בפירוש רבינו חננאל ביצה (לד.) וז"ל "הנותן עצים משום מדליק, והנותן מים משום מחמם, והנותן בשר משום מבשל". הרי שבמים לא כתב מבשל כמו שכתב בבשר, אלא מחמם, ומזה יסוד לשיטת הרמב"ם ההולך בעקבות רבינו חננאל בדוכתי טובא.... והנה לפי זה היה נראה לחדש, דאף להסוברים דאין בישול אחר בישול בדבר לח, מכל מקום במים שנצטננו שפיר יש בישול אחר בישול, דהרי כל ענין בישולו הוא רק החימום, וא"כ כשנצטננו הרי אזדא ליה בישולו לגמרי ולא נשאר כלום מתועלת הבישול הראשון וחייב בבישול השני. אך רע"א (שו"ע או"ח סוס"י ש"א) לא מחלק בין מים לשאר דבר לח, וכתב בפשיטות שלפי הרמב"ם הסובר שגם בלח אין בישול אחר בישול כך הדין גם במים. וכן נראה לפי המשנה ברורה (סי' שי"ח שער הציון אות קי"ד),שכתב שמים משתבחים בבישולם. וניתן למצוא מקור לדבריו (בדרשות הר"ן הדרוש השמיני): "וזה מבואר נגלה, כי המים כשהוחמו וקיבלו צורת החום, גם כי נתקררו, יקבלו החום שנית יותר בקלות, מפני שהחום הראשון חלחלו ודקדקו חלקיהם, ולכן יקבלוהו שנית בקלות יותר, וביחוד כאשר לא עמדו בקרירותם זמן רב". ובאגלי טל (אופה סקי"א וי"ט), כתב שבמים כיון דחימומו זה בישולו א"כ כשנצטננו יש בישול אחר בישול לכולי עלמא כדברי הלהורות נתן, אך בהשמטות שם חזר בו וכתב, כשנצטנן וחזר ובשלו ליכא חיוב כיון שכבר נתבשל, והוי כשאר לח להפוסקים דאין בישול אחר בישול בדבר לח. ובמנחת יצחק (ט, ל) כתב: "ראיתי בס' שביתת השבת שם (אות נ"ט) שמצדיק דבריו הראשונים של האגלי טל, אבל מן החזו"א משמע דאין חילוק בין מים לשאר תבשיל". בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il