שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

היסח דעת מהתפילין בשעת לימוד

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ו אייר תשפ"א
שאלה
האם מותר להסיח דעת מהתפילין בשעת התפילה ולימוד תורה?
תשובה
שלום רב. בשעה שאדם מתפלל שמונה עשרה, וכן כשעוסק בלימוד תורה - אין צריך ליתן דעתו על התפילין. לגבי שאר חלקי התפילה: לדעת רוב הפוסקים - אין איסור היסח הדעת, אולם מדברי האריז"ל והמקובלים שייך האיסור להסיח דעת מהתפילין. מקורות והרחבה: בגמ' (יומא ז: ומנחות חו:) מבואר שאדם חייב למשמש בתפילין בכל שעה ושעה כדי שלא יסיח דעתו מהם, ונלמד בכל שכן מאיסור היסח דעת בציץ שהיה מונח על מצחו של כהן גדול, שיש בו אזכרה אחת של שם ה' ואילו בתפילין יש כ"א אזכרות. וכן נפסק בשו"ע (כ"ח א'). חובת המשמוש אינה בכל רגע, אלא בכל פעם שאדם נזכר בתפילין, הוא חייב למשמש בהם (מג"א סי' כ"ח וגר"א ס"א כ"ה), ובפשטות מזה נשתרבב למשמש בתפילין בשעה שאומרים בקריאת שמע "וקשרתם לאות וכו'" (ריב"ש תשובה תפ"ו, גר"א שם), וכפי שהובא בשו"ע (ס"א כ"ה). ובטעם המשמוש כתב במ"ב (כ"ח סק"א) שני טעמים, א. שלא יסיח דעתו, ב. שלא יזוזו ממקומם. ולכאורה יש להקשות שדבר זה אינו בר ביצוע כל כך בתפילה ולימוד תורה (וכל שכן בשאר דברי חולין שאדם עסוק בהם, ועיין בראשונים שם בסוגיה שנדרשו לכך). אלא שצריך לומר כפי שכתב באור זרוע (א' תקפ"ב) שאין איסור היסח דעת כשמכוון בתפילה או בלימוד תורה, ואדרבה כיוון שעומד ביראת שמיים לא שייך כלל דין היסח הדעת בתפילין. וראה בבה"ל (סי' מ"ד ד"ה ישן) שהביא דברי האור זרוע, וכתב שגם האריז"ל מסכים שאין היסח הדעת בשעת העמידה והלימוד, ולכן כתב בבה"ל לדחות את דברי הפמ"ג הסובר שגם בשעת קריאת שמע ותפילה מצוה מן המובחר שלא להסיח דעתו מהתפילין. לכן למעשה פסק המ"ב כדברי המג"א בשם האריז"ל שאין בשעת שמונה עשרה ולימוד היסח דעת מתפילין. ולגבי שאר חלקי התפילה, דעת האריז"ל כאמור שצריך להזהר שלא להסיח דעתו מהם, אולם מדברי האו"ז ועוד ראשונים נראה שאין חילוק ואין זה היסח הדעת מהתפילין. וכן עולה מדברי השל"ה הקדוש (עמק ברכה הלכות תפילין סי' ט"ו). ונחלקו הפוסקים לגבי שאר עניינים שאדם עסוק בהם במשך היום כשהוא מעוטר בתפילין (כגון עבודה וכדומה); לדעת השאגת אריה (סי' ל"ט ומ' בדעת הרמב"ם הובא בשע"ת כ"ח סק"א) וכן דעת האריז"ל והמקובלים (ראה כה"ח כ"ח סק"ב), שייך איסור היסח הדעת אף שהאדם אינו נמצא בקלות ראש, כיון שכל היסח דעת אסור. אולם לדעת הרא"ש (ברכות ג' כ"א בשם רבנו יונה), אין בזה איסור היסח דעת, כיון שאיסור זה שייך רק כשעומד בשחוק וקלות ראש, וכשעומד ביראה אין זה היסח דעת. וכן פסק המ"ב (מ"ד סק"ג) אלא שמצוה מן המובחר שלא להסיח דעתו כלל מהתפילין למעט תפילת שמונה עשרה ולימוד תורה. ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il