שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הסוכה והסכך

לתת לקטן או לגוי לבנות את הסוכה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ו תשרי תשפ"ב
שאלה
שלום רב. האם יש בעיה שקטן או גוי יבנו את הסוכה או יניחו את הסכך?
תשובה
שלום וברכה. מעיקר הדין ניתן לעשות סוכה ע"י קטן, גוי או אשה, אך יש שהקפידו לסכך בעצמם לפחות כשיעור סוכה (שבעה על שבעה טפחים). כל שכן שמותר לעשות את הדפנות על ידם, אך יש מי שכתב להחמיר שלא יעשו את הדפנות ע"י גוי. מקורות והרחבה: כתבו התוס' (גיטין מה: ד"ה כל) בשם ר"ת: "דאין אשה אוגדת לולב ועושה ציצית כיון דלא מיפקדה" אך בתוס' שם דחו דבריו, וכמו שהתירו בגמ' (סוכה ח:) שסוכת גנב"ך כשירה. עיין שם. ודברי הגמ' לעיל הובאו בשו"ע (תרל"ה א'): "סוכה אע"פ שלא נעשית לשם מצוה - כשירה, והוא שתהיה עשויה לשם צל, כגון סוכת גויים, נשים, בהמה, כותיים, רועים, קייצים, בורגנין, שומרי שדות". וראה במ"ב (סק"ב) שבד' הראשונים (גנב"ך) יש ריעותא ש"אינם בני חיוב", וברקב"ש החיסרון הוא "משום דלא קביעי", ואפילו אם שתי החסרונות יחד כגון שהיו רועים נכרים, גם כן הסוכה כשירה. ובמ"ב (תרל"ו סק"ד) כתב שבגנב"ך רקב"ש מצוה לחדש דבר לשם החג. ובשות חלקת יואב (ח"א סי' ח') הבין מסוגיה גנב"ך רקב"ש, שצריך שהסוכה תיעשה עכ"פ לשם צל, אך אם נעשית מאליה שלא בכוונה כגון שנפלו קרשים על הסוכה ונעשה סכך, אינו מועיל להכשיר את הסוכה. אך פוס' רבים (ספר סוכה השלם מילואים י"א, שו"ת אבני נזר סי' תע"ה) כתבו שמספיק שהסיכוך יהיה לשם צל ואין צריך בזה עשייה בפועל, ולכן גם קטן שהניח סכך בשליחות אביו לשם צל, מועיל. וכן כתב בחזו"ע (סוכות עמ' ס"ד) שלא קי"ל להלכה כר"ת, וניתן אף לכתחילה לסכך ע"י גוי, אשה וקטן. אולם יש פוסקים שחששו לדברי ר"ת, וכפי שכתב הבכורי יעקב (סק"ב): "נראה לי דמה דמכשרינן כאן סוכת נכרי, דוקא העשויה כבר כשרה, אבל לכתחילה לא יסכך סוכתו ע"י נכרי ואשה וקטן פחות מי"ג". וכן כתב כה"ח (תרל"ה סק"ח, שגנב"ך וגוי שעשו סוכה, מועיל רק בדיעבד. וכן חששו לר"ת המג"א והמ"ב (תרמ"ט א' לגבי אגידת לולב, ובסי' י"ד סק"ג לגבי ציצית). ולגבי הדפנות, כל שכן שניתן לבנותם ע"י קטן, כיון שאינם אלא מעמיד לסוכה (סכך). ואף שהם יוצרים את הכשר הסוכה (ז' על ז' טפחים), מכל מקום אין הכרח לדפנות מסוימות שהרי אף קירות של בית מועילות לזה. עם זאת מרן החיד"א (בעבודת הקודש כף אחת כ"ד ב') לאחר שכתב שכל אחד ישתדל לבנות הסוכה בעצמו, כתב: "שיזהר שלא תהיה עשויה ע"י גוי ובפרט הסכך" משמע שיש להקפיד שגוי לא יעשה אף את הדפנות, ונראה שהטעם הפשוט לכך, כיון שאינו שייך כלל וכלל במצוה זו, משא"כ אשה שרוצה לזכות במצוה וכן קטן שעתיד להיות מחויב בה. ובפשטות גם החיד"א יודה אם מדובר בדפנות קבועות כגון קירות הבית שבנה אותם גוי, שמותרות לכתחילה, כיון שעשיית הסוכה יוצרת כעת את הדפנות לסוכה, בנוסף ניתן לומר שהם בטלות לקרקע ואינם מקבלות "טומאה". יש לציין שיש נוסח "לשם יחוד" מיוחד שחיבר מרן הבא"ח (לשון חכמים א' כ"ט הובא במחזור קול אליהו סוכות) שאומרים אותו לפני הנחת הסכך. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il