שאל את הרב

  • הלכה
  • מים אחרונים וזימון

צירוף חילוני לזימון

undefined

הרב אליעזר מלמד

י"ט אלול תשס"ז
שאלה
אם מתארח אצלנו אדם שאינו שומר מצוות בשבת, האם אפשר לצרפו לזימון?
תשובה
אכתוב לך סיכום שכתבתי בעת לימודי בזה. אמרו חכמים שעם הארץ אינו מצטרף לזימון. ועיין ברכות מז, ב, דעות רבות איזהו עם הארץ שאינו מצטרף למניין. ודעת אחרים, וכך משמע להלכה, שאפילו אם לא למד ושימש תלמידי חכמים כראוי, כבר נחשב לעניין זה עם הארץ שאינם מצטרף לזימון (ברכות מז, ב). והכוונה שאין לבני תורה לצרף עם הארץ עמהם לזימון, ואם אין להם שם שלושה בני תורה, לא יצרפו עם הארץ עמהם. אמנם עמי הארץ עצמם מחויבים בזימון (באו"ה קצט, ג 'מזמנים'). ויש לציין שדין זה שונה מדין מניין, כי למניין גם מי שעובר עבירות מצטרף, שישראל אפילו שחטא ישראל הוא, ואם הם מצטרפים לדבר שבקדושה השכינה שורה עמהם. אבל לעניין סעודה, אין ראוי לבני תורה אכול יחד עם אדם שאינו בן תורה, ואם אכלו, ראוי להביע הסתייגות מהצטרפות עמו, ועל כן אין מצרפים אותו לזימון (באו"ה קצט, ג, 'עם הארץ'). אולם למעשה נפסק בשו"ע קצט, ג, שבזמן הזה מצרפים אותם, מפני שאם בני התורה יסתייגו מהם, יפרשו עמי הארץ ויקימו במה לעצמם שלא על פי הדרכת התורה (עפ"י ר' יוסי בחגיגה כב, א, כמובא בתוס' שם ובברכות מז, ב, 'אמר'). אלא שכתבו כמה אחרונים (שלטי גיבורים, מ"א קצט, א) שאין לצרף לזימון מי שעובר עבירות בפרהסיא, ונימק המ"א, מפני שאין חשש שעבריינים אלו יפרשו לעשות במה לעצמם. ובבאו"ה שם הסכים לדבריו, אלא שנשאר בצ"ע לעניין צירוף לזימון עשרה, שאולי בזה דינם כדין צירוף למניין, שגם עבריינים מצטרפים. ובשו"ת בצל החכמה ה, פ, כתב שכבר נמצא בידינו תוס' ר' יהודה החסיד ותוס' הרא"ש, שכתבו במפורש שאין מצטרפים גם לעשרה. (ומסתבר שמה שהסתפק בבאו"ה הוא לשאר עבריינים אבל לגבי מחללי שבת בפרהסיא הלא כתב במ"ב עפ"י פמ"ג שמחמירים, ועיין בפניני הלכה תפילה ב, ח, שלמעשה מקילים במי שאינו עובר להכעיס). ולמעשה, נחלקו פוסקי זמנינו אם מצרפים חילוני לזימון, בשערי הברכה ה, יז, הביא בשם כמה אחרונים, שהעובר בפרהסיא עבירות שכולם יודעים שהן עבירות, כגון אכילת נבילות וטרפות וחילול שבת, אינו מצטרף לזימון. ושכ"כ בצל החכמה ה, עח. ובשו"ת באר משה ה, צד, כתב שיש לדלג אתה שם כשהזימון הוא בצירוף אנשים כאלה. לעומת זאת, הגרש"ז אוירבאך כתב שחילוני שהוא בגדר "תינוק שנשבה" מותר לצרפו לזימון, אך אין ראוי לכבדו לזמן. וכך דעת הגרח"פ שיינברג (הובא בוזאת הברכה ע' 132). גם בפס"ת קצט, ב, כתב שזו דעת פוסקי זמנינו, שכ"כ גם בקניין תורה א, נ, ורק מי שהוא רשע להכעיס אינו מצטרף, אבל מי שנתגדל בלא חינוך "תינוק שנשבה", כל שהאמונה הבסיסית קבועה בליבו ואינו מחלל שבת בפרהסיא להכעיס, מצטרף לשלושה ועשרה. ועוד הוסיף בפס"ת, שאם החילוני אינו יודע לענות, אם הוא אחד משלושה מצטרף בזה שהוא מקשיב (עפ"י שו"ע ר, א, מ"ב ג) ונלענ"ד שיש להקל בזה לא רק מצד "תינוקות שנשבו", אלא, על פי סברת ר' יוסי המובאת בחגיגה כב, א, שעל פיה פסקו תוס' ושו"ע שמצרפים מי שלא שימש ת"ח, מפני שחוששים שאם נסתייג מהם, יקימו במה לעצמם. הרי שגם בשאר חילונים אפשר לחשוש לכך שיקימו במה לעצמם - אם בסגנון של רפורמים או בסגנון של יהודים שאינם שומרי מצוות ומתעקשים שהם היהודים הראויים. לסיכום: כל חילוני שרואה ערך בהצטרפות לזימון, אפילו אם הוא עובר עבירות בפרהסיא, וגם אם גדל בחינוך דתי ועזב, מצטרף לזימון.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il