שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

הדבקת פלסטר בשבת

undefined

רבנים שונים

י"ב כסלו תשס"ט
שאלה
האם מותר להדביק פלסטר בשבת?
תשובה
בשאלה זו יש לדון בשני נושאים: רפואה בשבת והדבקת הפלסטר. חז"ל אסרו להשתמש בתרופות בשבת, משום חשש לשחיקת סממנים. כלומר: בזמנם לא היו כדורים ותרופות כמו בזמנינו, אלא היו שוחקים ודכים את תרכובות הצמחים עד דק, ולוקחים אותם לרפואה. שחיקת הצמחים זו מלאכה מהתורה, ולכן חז"ל אסרו לקחת תרופות בשבת מחשש שמא יבוא לשחוק את הצמחים הנצרכים לו. פרטי דין זה מסועפים, ובפרט בזמנינו שיש כדורים וסירופים למיניהם, ואין זה קשור כלל לשאלתך, משום שבהנחת פלסטר אין שום דבר שמרפא את הפצע, אלא הוא מונע ממנו להזדהם ולקבל מכה מגורמים חיצוניים. מלאכה אחרת האסורה בשבת היא מלאכת תופר. בכלל מלאכה זו כל חיבור בין שני דברים, ולכן אין לחבר בין שני חפצים אפילו על-ידי דבק. אולם הפוסקים קבעו שאין איסור של תופר על גוף האדם, וממילא גם אין איסור של הדבקה על גוף האדם. אולם יש מחלוקת בין הפוסקים לגבי הסרת הנייר החלק הנמצא על האזור הדביק של הפלסטר, השומר על המקום הדביק קודם ההדבקה על הגוף. בספר 'שמירת שבת כהלכתה' כתב שצריך לפתוח מבעוד יום את הניירות האלו, מפני שבהסרתן יש בעיה של מתקן מנא, כלומר: גמר הכנת הפלסטר לתכליתו, וזו היא תולדת מכה בפטיש. בנוסף, יש בזה בעיה של מלאכת קורע, שכן בבית החרושת מדביקים ניירות קטנים אלו בכוונה שיהיו שם לזמן מרובה, ובהסרתם הוא קורע על-מנת להשתמש שימוש הראוי לפלסטר, וזה נחשב ל'קורע על-מנת לתפור'. הגר"ע יוסף כותב שאין בזה בעיה כלל, ומותר להסיר ניירות אלו בשבת, שאין כוונה בהדבקתן לקיום עולמי. וגם בין המחמירים יש המתירים בדיעבד כשלא הסיר את הניירות האלו מהפלסטר להורידם בשבת. למסקנה: לפי רוב הפוסקים מותר להדביק פלסטר בשבת, אף אם לא הכין אותו מבעוד יום. (מקורות: שו"ע או"ח סי' שכח סע' כג, סי' שיז סע' ג, סי' שמ סע' יד, ובמשנ"ב שם, שש"כ פר טו, פא, שו"ת יחווה דעת ח"ו סי' כד, פסקי תשובות סי' שכח, כא, סי' שמ, ל) הרב אלחנן לוין
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il