שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • המקדש והקרבנות

רצון ה’ בעבודות המקדש

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ"ו שבט תשע"א
שאלה
שלום לכבוד הרב , אני לומד בימים אלו על עבודות הקורבנות במסכת זבחים לפי סדר הדף היומי וכבר תקופה ארוכה מקוננת בי שאלה, מדוע הקב"ה צריך את כל העבודות קורבנות הללו? ישנם תיאורים שקצת קשה להבין מה צורך יש לקב"ה, לדוגמא, במליקה בבית המקדש שצריך לסחוט לעוף את הדם ולמחוץ אותו לקיר ואח"כ לסובב במזבח ועוד דברים שהם לכאורה אכזריות לעופות ולבעלי חיים, אגב אני מאוד נהנה משיחות כבוד הרב על אורות התשובה תודה וכל טוב.
תשובה
הרמב"ם בסוף הלכות מעילה כותב: "ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף ענינם כפי כחו ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה אל יהי קל בעיניו ולא יהרוס לעלות אל ה' פן יפרוץ בו ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול: בוא וראה כמה החמירה תורה במעילה ומה אם עצים ואבנים ועפר ואפר כיון שנקרא שם אדון העולם עליהם בדברים בלבד נתקדשו וכל הנוהג בהן מנהג חול מעל בה ואפילו היה שוגג צריך כפרה קל וחומר למצוה שחקק לנו הקדוש ברוך הוא שלא יבעט האדם בהן מפני שלא ידע טעמן ולא יחפה דברים אשר לא כן על השם ולא יחשוב בהן מחשבתו כדברי החול הרי נאמר בתורה ושמרתם את כל חקותי ואת כל משפטי ועשיתם אותם אמרו חכמים ליתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים והעשייה ידועה והיא שיעשה החוקים והשמירה שיזהר בהן ולא ידמה שהן פחותין מן המשפטים והמשפטים הן המצות שטעמן גלוי וטובת עשייתן בעולם הזה ידועה כגון איסור גזל ושפיכות דמים וכיבוד אב ואם והחוקים הן המצות שאין טעמן ידוע אמרו חכמים חוקים חקתי לך ואין לך רשות להרהר בהן ויצרו של אדם נוקפו בהן ואומות העולם משיבין עליהן כגון איסור בשר חזיר ובשר בחלב ועגלה ערופה ופרה אדומה ושעיר המשתלח וכמה היה דוד המלך מצטער מן המינים ומן העכו"ם שהיו משיבין על החקים וכל זמן שהיו רודפין אותו בתשובות השקר שעורכין לפי קוצר דעת האדם היה מוסיף דביקות בתורה שנאמר טפלו עלי שקר זדים אני בכל לב אצור פקודיך ונאמר שם בענין כל מצותיך אמונה שקר רדפוני עזרני וכל הקרבנות כולן מכלל החוקים הן אמרו חכמים שבשביל עבודת הקרבנות העולם עומד שבעשיית החוקים והמשפטים זוכין הישרים לחיי העולם הבא והקדימה תורה ציווי על החוקים שנאמר ושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם": והרמב"ן בפירושו לפרשת ויקרא הצביע על כך שאפילו בדורות ראשונים הבינו גדולי האנושות את מעלתם העצומה של הקרבנות- כקין והבל, נח ואבותינו הקדושים. נסה לקרוא קצת בספר החינוך ואולי זה יקל לך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il