שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • בגדים וקשירה

הרמת חבל כביסה בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"ט תשרי תשע"ה
שאלה
שלום האם חבל כביסה שנפל בשבת מותר להרימו? האם יש הבדל בין כביסה יבשה ללחה או רטובה? האם יש הבדל אם זה מפריע למעבר או סתם לא רוצה שהבגדים יתלכלכו? והאם יש הבדל בין מרן לרמא בנושא זה? אשמח גם לקבל הסבר לפסק הלכה בברכה
תשובה
בפשטות חבל כביסה אסור בטלטול, גזירה שמא יבוא להחזירו למקומו (כך בשו"ע סימן שח סעיף טז לגבי רגל שנשמטה מכירה). בגדים רטובים בשיעור "טופח על מנת להטפיח" אסורים אף הם בטלטול, שמא יבוא לסחטם (רמ"א סימן שא, סעיף מו). כמו כן אף אם הבגדים כבר יבשים הם נחשבים מוקצה באם היו רטובים בשיעור זה בבין השמשות, ולא הייתה וודאות שיתייבשו מאליהם עד סוף השבת - (שם במשנה ברורה ס"ק סג. ועיין מנחת שלמה סימן י אות ב ד"ה "וזהו"). טלטול מוקצה עבור שמירה על המוקצה (כגון שלא יתלכלך) נקרא "טלטול לצורך דבר האסור" - ומותר רק על ידי טלטול בגופו (שו"ע שיא, ח), ובכלל זה טלטול ע"י דחיפתו ברגל (מ"ב שח, ס"ק יג). טלטול מוקצה כדי לפנות את המעבר נקרא "טלטול לצורך דבר המותר", וכאן לא רק שמותר לטלטל בגופו, אלא אף מותר להזיז אותו בידיים באופן של "טלטול מן הצד" (שו"ע, סימן שיא, סעיף ח), ובכלל זה על ידי דחיפת המוקצה במקל או חפץ אחר (מ"ב שח, ס"ק קטו). [לגבי הבדל בין מרן לרמ"א: ההבדל היחיד שלכאורה ישנו הוא לגבי איסור טלטול בגד רטוב שמוזכר רק ברמ"א ולא בשו"ע. אמנם למעשה גם בילקוט יוסף (סימן שא ס"ק עג) כתב להחמיר בזה, ולכן נראה שלמעשה אין חילוק בין ספרדים לאשכנזים]. בברכה, הרב עודד מילר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il