שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

שאלה על תוספות במסכת גיטין

undefined

הרב חיים שרייבר

א שבט תשע"ה
שאלה
במסכת גיטין דף ב עמוד א’ בתוד’’ה ’’מכפר’’תוספות מנסה להבין מדוע רבי אלעזר אמר במשנה מכפר לודים ללוד הרי כבר ר’’ג אומר משהו כזה ואין בדברי ר’’א כל חידוש ועונה שם תוספות ואני לא מבין למה תוספות שם לא ע’’י מה שכתוב בדף ד’ עמוד א’ ברד’’ה ’’ואמר אביי עיירות הללו’’ ושם מסביר מה כל אחד מחדש אז למה תוספות בדף ב’ עמוד א’ לא הביא את רד’’ה ’’ואמר אביי’’ לתשובה על שאלתו?
תשובה
שלום שאלת התוס' היא מדוע נקט רבי אליעזר שהמביא גט מכפר לודים מביא אותו דוקא ללוד הרי לפי סברתו אף אם יביא אותו לשאר המקומות בארץ ישראל יתחייב לומר בפני נכתב ובפני נחתם, מדוע א"כ נקט ר"א לוד! על כך עונה ר"י בתוס' "שהזכיר לוד לאשמועינן אף על פי שהיתה נקראת כפר לודים על שם בני לודים שהיו מצויים בה תמיד אפילו הכי צ"ל בפני נכתב ובפני נחתם ולא חשיב כלוד עצמה" (בתוס' יש תירוץ נוסף שנדחה). לפי התוס' העיר לוד נכתבה ללמדינו חידוש שאפילו שקיימות שיירות בין לוד לכפר לודים ועדים מצויים לקיימו בכל זאת יש לומר בפני נכתב ובפני נחתם. הסוגיא בדף ד' עוסקת מה חידשה כל דעה מה חידש רבן גמליאל ומה חידש רבי אליעזר ביחס לת"ק, אך אין היא עוסקת בפרטי הדוגמא שכן לפי הגמרא בדף ד' היה נשמע חידושו של רבי אליעזר גם אם היה אומר מכפר לודים או מכפר לודים לארץ ישראל והיינו למדים שאף עיירות שמובלעות בתחומה של ארץ ישראל חייב באמירת בפני נכתב. תוס' כאמור דקדק בפרטי הדוגמא של רבי אליעזר. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il