שאל את הרב

  • הלכה
  • הנחת התפילין

שימוש בתפילין ללא רשות

undefined

הרב חיים שרייבר

ה שבט תשע"ה
שאלה
בס"ד האם מותר להניח תפילין של אחר ללא רשותו? תודה מבקש תשובה עם סימוכין
תשובה
שלום השולחן ערוך בהלכות ציצית (סימן י"ד סעיף ד') פסק: "מותר ליטול טלית חבירו ולברך עליה (כמובן שלא מדובר שלוקח בלי ידיעתו של החבר), ובלבד שיקפל אותה אם מצאה מקופלת" והוסיף הרמ"א: "וה"ה בתפילין". סיבת ההיתר היא שנוח לאדם שמשתמשים בחפציו לשם מצוה ועל כן הוא חפץ ושמח בכך. אך פסקו האחרונים שבימינו אנשים מקפידים יותר שלא יקחו את הטלית או את התפילין שלהם ללא רשותם, ולכן יש להמנע מלקחת ללא רשות של החבר. כך כתב ערוך השולחן אורח חיים (סימן י"ד סע' י"א): "ונלע"ד אף שרבותינו פסקו הדין הזה דבסתמא מותר ליקח טלית חבירו שלא מדעתו ולהתפלל בו מטעם דודאי ניחא ליה מיהו אנן חזינן דהרבה מקפידים בזה מאד ובפרט כשהטלית הוא חדש ונקי וגם יש בני אדם שאין סובלין כלל שאדם אחר ילבש בגד שלהם מטעם זיעה ונקיות". וכן כתב הבן איש חי (פרשת לך לך שנה ראשונה אות ו'): "בזמן הזה חזינן רובא דעלמא קפדי(=רואים שרוב העולם מקפיד) שלא ילבשו אחרים ציצית ותפילין שלהם, ולכן אין ליקח מן השמש ציצית ותפילין של אחרים שלא מדעת בעלים, אלא אם כן יודע השמש בבירור שהבעלים לא קפדי(=אינם מקפידים), ואין כל הדעות שוות בדברים אלו, הלא גם אנכי מכיר בעצמי דאנא מאינשי דקפדי בזה(=שאני מהאנשים שמקפידים בזה)". יום טוב :
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il