שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

שאלות כלליות

undefined

הרב חיים שרייבר

ט ניסן תשע"ה
שאלה
1. כתוב בגמ’ ברכות דף לג: - "האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך משתקין אותו" - שאפילו על ציפור מגיעים ברחמים שלך ואלנו לא מגיעים הרחמים שלך????? , משתקין אותו - א - קנאה במעשה בראשית - ב- כי מידות הקב"ה הם גזירות ולא רחמים - , אם כן אז אפשר למחוק חס ושלום את כל ספרי המוסר כי הכל שם כתוב שה’וא מרחם עליך ולא מביא לך כמו העבירות שבאמת מגיעות לך ובגמרא כתוב שאם היה מגיע לך משהו הוא הדין ולא איזה רחמים, אז איך יכול להיות? 2. א - המתפלל מול מראה בדיעבד צריך לחזור להתפלל?, ב- אם רואים בצד אחד את המראה ובצד השני זה שהתפללתי אליו לא רואים את עצמך במראה אבל עדיין יש פה מראה זה גם אסור? ג- ואם היא שבורה ככה שרואים ממנה רק חלק וגם לא ברור מותר להתפלל אליה? 3. לפי ההלכה מותר להחזק מראה שבורה בבית? 4. כדי להכשיר פלטה לפסח צריך לנקות ולשים נייר כסף ואני שמעתי שאם אני רוצה לחמם מצה על הנייר כסף אז אסור אלא אם כן זה בסיר או בחמגשית כי יש מים שם ויש הלכה שמים ושמן הם חומרים מחברים וארם כן יוצא שזה מחבר את החמץ שעל הפלטה ומצה וזה אסור, זה נכון? 5. האיסור לקרוא מקרא בלילה הוא גם- א - בליל שבועות שכל הלילה לומדים תורה -ב- או ביום כיפור כי צריך לקרוא פעמיים תהלים כמניין "כפר" -ג- או כשקוראים מגילת איכה בתשעה באב -ד- או כשקוראים בליל יד" מגילת אסתר בפורים -ה- וגם מה הדין כשקוראים כל יום בערב ק"ש שעל המיטה וכל הפסוקים שאחרי זה ? 6. צריך להשמיע קולו לאוזניים בתפילת 18? מה המחלוקת ומה ההלכה?
תשובה
שלום 1. כפי שמבאר רש"י, המשנה מדבר על אדם שמתפלל ורוצה להראות עצמו כבעל כוונה וכחסיד גדול ועל כן מציין את שבחו של הקב"ה עד כמה הוא רחום וחנון עד שאפילו "על קן צפור יגיעו רחמיך" - הקב"ה דואג ומצווה אותנו לרחמם על הציפור. וכפי שמבארת הגמרא שאין לעשות כן כיון שאנו צריכים לקיים את מצוות הקב"ה מכיון שהוא ציוה ולא בגלל שיש בהם רחמים וחסד שכן רק כך נוכל לקיים את כל מצוותיו וחוקותיו, "אף בדברים שיש לשטן ולנכרים להשיב עליהם, ולומר מה צורך במצוה זו". אם נקיים את מצוות ה' רק בגלל שיש בהם חסד ורחמים נתקה לקיים מצוות שלא נוכל להבינם. 2. אסור להתפלל מול מראה כיון שנראה הדבר כאילו הוא משתחווה לבבואה שלו(=להשתקפות שלו במראה), וכן יש בדבר זה היסח הדעת מהתפילה. מפני הטעם הראשון שהזכרנו (שמשתחוה לבבואה שלו) אף אם יעצום את עיניו אסור לו להתפלל מול ראי (משנה ברוה סי' צ' ס"ק עא). כמו כן לכתחילה אין להתפלל בלילה מול חלון או זכוכית שנשקפת ממנו בבואתו. אך במקרה עצימת עיניים או תפילה מתוך סידור מועילות. הדבר הרצוי להתקין וילונות לחלונות שמול המתפללים, כדי לכסותם לפני תפילת ערבית וכדו'. (פסקי תשובות סי' צ' אות ל', פניני הלכה תפילה פרק ג' אות ו'). אם התפלל מול מראה בדיעבד אין צריך לחזור ולהתפלל. עיקר ההקפדה היא על השתקפות פניו, אך על שאר חלקי הגוף אין לחוש. (פסקי תשובות סי' צ' הערה 305). 3. תסתכל בקישור כאן 4. יש להכשיר פלטה חשמלית בצורה הבאה: א.יש לנקות את הפלטה. ב.לחמם את הפלטה למשך שעה. ג. לעטוף את הפלטה בנייר כסף כדי לחצוץ בין הפלטה לסירי פסח. 5. החיד"א (שו"ת יוסף אומץ סימן נ"ד) הביא את דברי האר"י שאין ראוי לקרוא מקרא בלילה. שער הציון (סימן רלח ס"ק א') הסביר שמקור דבריו הוא מהמדרש שהיה הקדוש ברוך הוא לומד עם משה מקרא ביום ומשנה בלילה. והוסיף שם שיותר טוב לקרוא מקרא ביום, אך אין זה איסור מן הדין לקרוא בלילה, וכן מבואר בפוסקים שהוא חומרה על פי הקבלה, ולכן מי שאינו יודע ללמוד אלא תורה שבכתב עליו ללמוד גם בלילה. (החיד"א בספר כיכר לאדן סימן ה' וכ"כ בסידור יעב"ץ) א+ב – גם לדעת האר"י אין איסור זה חל בליל שבת או בלילי יו"ט. (שו"ת רב פעלים או"ח ב' סימן ב') ג+ד – קריאת המגילות איכה ואסתר מותרת בלילה כיון שכעת לא עוסק בלימוד תורה אלא בקיום מצוה. ה. נהוג לומר פרקי תהילים כתפילה על חולה בלילה, כשם שאומרים פרקי תהילים בתוך תפילת ערבית, וכן בקריאת שמע שעל המיטה אומרים פסוקים שונים משום שהם נאמרים כתפילה ולא כלימוד. (אשל אברהם סי' רל"ח ושו"ת לבושי מרדכי או"ח סי' קפ"ו). 6. מתפילתה של חנה, אמו של שמואל הנביא, שעמדה ובקשה מה' שיפקוד אותה בבן, ונתקבלה תפילתה למדו חז"ל מספר הלכות. נאמר בנביא: "וְחַנָּה הִיא מְדַבֶּרֶת עַל לִבָּהּ, רַק שְׂפָתֶיהָ נָּעוֹת וְקוֹלָהּ לֹא יִשָּׁמֵעַ" (שמואל א' פרק א' פס' י"ג), ואמרו חכמים: "מדברת על ליבה – מכאן למתפלל צריך שיכוון ליבו, רק שפתיה נעות – מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו, וקולה לא ישמע – מכאן שאסור להגביה קולו בתפילתו" (ברכות דף לא/א). כיצד ראוי להתפלל בלחש - לדעת השו"ע המשנ"ב ושאר האחרונים (שו"ע סי' ק"א סע' ב' משנ"ב ס"ק ה'-ו') צריך המתפלל להשמיע את קולו לאוזנו, באופן שרק הוא ישמע את קולו, אבל שכניו שלצידו לא ישמעוהו. לדעת המקובלים, אין למתפלל להשמיע את קולו כלל, אף שהוא לא ישמע באוזנו את תפילתו, אלא רק יחתוך את האותיות בשפתיו (כף החיים סי' קא אות ח'). הכוונה בתפילה היא מרכזית וחשובה. ועל כן יש לנהוג באופן שיכווין בצורה הטובה ביותר. וכל אחד ינהג כפי תכונתו. בדיעבד, גם אם השמיע את קולו בתפילתו, יצא ידי חובה. ולכן מי שמתקשה לכוון בלחש, אם הוא נמצא ביחידות, רשאי להתפלל בקול. אבל בציבור, בכל מקרה לא יתפלל בקול, כדי שלא יפריע לשאר המתפללים (שו"ע סי' ק"א סע' ב'). יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il