שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

בטל הטעם בטלה תקנה - כללית, ובעניין קטניות והסיבה

undefined

הרב שמואל אריאל

י ניסן תשע"ו
שאלה
שלום הרב, יש דין ידוע שתקנה שבטל טעמה, היא עצמה לא בטלה. ולמעשה נוהגים כן בעשרות דינים: קטניות, הסבה, עליית נשים לתורה ועוד ועוד. עם זאת, ישנם דינים שאנחנו כן מתייחסים לטעם ומבטלים את התקנה, כמו תקנת עזרא לאכילת שום בשבת, מים אחרונים וכיו"ב. ראיתי גם שהגר"א זצ"ל פסק בדוגמאות שהבאתי כאן שאכן יש לשמור את התקנה ואין לשנותה בגלל ביטול הטעם. מכל מקום, לשיטתנו, איך מגדירים את דין ’בטל טעם לא בטלה תקנה’? תודה.
תשובה
שלום וברכה! השאלה שהעלית היא אכן שאלה לא פשוטה. מצד אחד אנו מוצאים את העיקרון שתקנה שבטל טעמה אין היא בטלה, ואף אין בית דין יכול לבטלה, אלא רק בית דין שהוא גדול מבית הדין שתיקן את התקנה (גמרא ביצה ה', רמב"ם ממרים ב', ב). אך מאידך, אנו מוצאים במקומות לא מעטים שהפוסקים כותבים שדין מסויים בטל משום שבטל טעמו. בחלק מן המקרים הדבר שנוי במחלוקת (כגון לגבי ריקודים ומחיאת כף בשבת - עיין שולחן ערוך או"ח של"ט, ג; וכן לגבי יציאה בתכשיטים בשבת - עיין שולחן ערוך או"ח ש"ג, יח), ובחלק מן המקרים הדבר מוסכם בפוסקים, שכיום אין נוהג דין מסויים בגלל שבטל טעמו (כגון לגבי איסור קריאה בכתבי הקודש בשבת אחר הצהריים - עיין בית יוסף או"ח ש"ז, יז; וכן לגבי איסור עירוב משי עם צמר - עיין שולחן ערוך יו"ד רצ"ח, א). בפוסקים ישנן דרכים שונות להגדיר את הדבר, מתי התקנה נשארת בתוקף למרות שבטל טעמה ומתי התקנה מתבטלת. נזכיר כמה דרכים המוזכרות בפוסקים: יש שכתבו (עיין תוספות עבודה זרה ל"ה א, ד"ה "חדא"; מגן אברהם תס"ח, א), שכאשר מדובר בשינוי מוחלט בין הדורות, שבעבר היה החשש בכל מקום ורק בימינו החשש התבטל, אז יש מקום לומר שהתקנה לא בטלה, שכן מלכתחילה היא נתקנה באופן כללי ורק כעת השתנתה המציאות. אולם כאשר גם בזמנם של חכמים החשש לא היה שייך בכל מקום אלא היו מקומות שבהם לא היה קיים חשש זה, הרי מן הסתם חכמים לא תיקנו את התקנה באופן גורף אלא רק לאותם המקומות שבהם קיים החשש. ממילא, כאשר השתנתה המציאות והחשש אינו קיים יותר, הדבר מותר בכל מקום. המגן אברהם (ט', ז) כותב, שכאשר ידוע לנו בבירור מה טעם הגזירה, הרי כאשר בטל הטעם מתבטלת גם הגזירה עצמה. כל העניין של "בטל הטעם לא בטלה התקנה", הוא דוקא כאשר הטעם אינו ידוע בבירור, שאז עלינו לחשוש שמא יש לתקנה זו טעמים נוספים שלא התבטלו בזמננו. דרך דומה מופיעה בהגהות אשרי (על הרא"ש כתובות א', ג). לדבריו, אם אנו משוכנעים שבית הדין שתיקן את התקנה היה מסכים גם כן לכך שבמציאות הנוכחית יש לבטל את התקנה, הרי אנו רשאים לבטל את התקנה. כמובן, דרכים אלה אינן פשוטות להגדרה, והרבה פעמים יש מקום להסתפק בדבר, האם דין פלוני נכלל בגדרים הללו וניתן לבטלו, או שאין הוא כלול בגדרים והתקנה אינה בטלה. כמו כן, לגבי כל אחת מן הדרכים הללו ישנו דיון, ויש שחלקו עליהן. כמו כן, יש שהציעו דרכים אחרות לחלק בין מקרה שהתקנה בטלה למקרה שאינה בטלה. הסוגיה היא אם כן מורכבת מאד, ובדברינו הצגנו רק כיוונים לחשיבה בעניין זה. אולם מעבר לדיון העקרוני, אתייחס גם לדוגמאות הפרטיות שהועלו בשאלה. נקודת המוצא של השאלה, שבמקרים הללו בטל טעם התקנה ואנו מקיימים דינים אלה רק בגלל העיקרון של "בטל הטעם לא בטלה התקנה", אינה בהכרח נכונה, ואפרט: לגבי קטניות - גם כיום יש בהחלט מקום לחשש באכילת קטניות, כפי שהיה בזמן שהחל המנהג. ראשית, גם כיום ישנם בהחלט מצבים של עירבוב גרגרי דגן בקטניות, משום שיש קטניות שנזרעות באותם שדות שבהם מגדלים דגנים, וגם בזמן הובלת הקטניות באוניות נשארים לא פעם גרגרים של מיני דגן על קרקעית האוניה והם מתערבים בגרגרי הקטנית. בפועל, כאשר מכשירים קטניות לפסח לבני עדות המזרח, נצרכת לא פעם במפעל הקפדה יתרה כדי לברור את גרגרי הדגן מגרגרי הקטניות, וישנם מינים שבהם כמעט בלתי אפשרי להגיע לניקוי מוחלט של הקטניות מן הדגנים. כמו כן, ישנו חשש נוסף שהוזכר בפוסקים לגבי קטניות, והוא החשש לטעות בין מין למין. חשש זה קיים בהחלט גם בימינו. רבים מן הציבור, אינם מכירים בבירור מה הוא מין דגן ומה היא קטנית, ואם ינהגו היתר בקטניות יבואו לאכול גם מיני דגן. כך למשל, כמה אנשים יודעים ש"כוסמין" הוא מין דגן ואילו "כוסמת" היא קטנית? וכמה אנשים מכירים את צורתם של מינים אלה ויודעים להבדיל ביניהם? כמה אנשים יודעים ש"גריסי פנינה" הם בעצם גרעיני שעורה? בקלות אפשר לטעות ולחשוב שזו קטנית, ואם ינהגו היתר בקטניות יבואו לאכול זאת בפסח. כך גם לגבי קוואקר ואפילו בורגול, נתקלתי במקרים שאנשים חשבו שאלו מיני קטניות ואסורים רק לאשכנזים, בשעה שבפועל אלו מוצרים של מיני דגן וכשמבשלים אותם זהו חמץ גמור. כמובן, אין הכוונה לומר שבגלל חששות אלה יש לאסור לגמרי את הקטניות, גם לבני עדות המזרח. ודאי שמן הדין קטניות מותרות בפסח, ובני עדות המזרח יכולים לאוכלן, אלא שעליהם ללמוד את ההבחנה בין מין למין ולברור היטב את הקטניות מגרגרי דגן. אבל לגבי האשכנזים שכבר נהגו איסור בקטניות, אנו רואים שאיסור זה יש בו בהחלט טעם גם כיום, ולפיכך אין סיבה לבטלו. לגבי הסיבה בליל הסדר - אכן חכמים תיקנו את ההסיבה כביטוי של ישיבה דרך חירות, כפי שהיה מקובל בזמנם. ויש דעה בראשונים הסוברת שבזמננו הדין בטל, משום שאופן הישיבה המכובדת השתנה (עיין הגהת הרמ"א תע"ב, ד). אולם הדעה המקובלת, הסוברת שדין הסיבה קיים גם בימינו, אינה בהכרח מבוססת על העיקרון של "בטל הטעם לא בטלה תקנה". אפשר בהחלט להבין, שגם כאשר אופן הישיבה השתנה, עדיין בליל הסדר אנו מבקשים לדמות אופן ישיבה שהיה מקובל כדרך חירות בימי קדם, "כאילו הוא יצא ממצרים". באופן אחר אפשר לומר, שאנו מסבים ולא יושבים כרגיל, משום שאנו רוצים לאכול באופן שהוא בבירור דרך חירות. דרך הישיבה הרגילה שלנו היא זהה בין בסעודה רגילה ובין בסעודה מכובדת, ולפיכך אין בה אפשרות להראות דרך חירות. בליל הסדר אנו רוצים להבליט שזוהי סעודה מיוחדת של בני חורין, ולפיכך אנו נוהגים באופן ישיבה חריג שמבליט את דרך החירות, אף שכבר אין זו דרך החירות הנוהגת כיום. לגבי עליית נשים לתורה - גם עניין זה לא בהכרח שייך לעניין "בטל הטעם לא בטלה תקנה". בעניין זה אומרת הגמרא (מגילה כ"ג א) שבעיקרון אשה יכולה לעלות לתורה, אך אין לעשות כך משום כבוד הציבור. המושג "כבוד הציבור" אינו מבואר שם - לפי הסברים מסויימים אכן יש מקום לחלק בכך בין זמן לזמן, אך לפי הסברים אחרים אין זה עניין שתלוי בשינויי הזמנים. ישנה אף דעה שלפיה אדרבה, בזמננו אין שייך כלל שאשה תעלה לתורה, ודברי הגמרא היו שייכים דוקא בדורות הקודמים (עיין במאירי שם). מעבר להתייחסות הפרטית לדוגמאות אלה, דומני שיש ללמוד מהן עיקרון כללי, שלא למהר ולהחליט שדין מסויים כבר בטל טעמו, וכל קיומו הוא רק בגלל העיקרון של "בטל הטעם לא בטלה התקנה". גם אם בהשקפה ראשונית נראה שהדין מבוסס על טעם שאינו רלוונטי כיום, ייתכן שכאשר נתבונן ביסודות הדין נמצא שטעמו עדיין שייך גם בימינו. מתוך כך עולה גם, שכאשר באים לדון על שינוי בדין בפועל בגלל שינוי הטעם, הדבר צריך זהירות רבה, והתבוננות ביסודות הדין לאשורם. רק בשלב הבא יש לדון על פי הכלל "בטל הטעם לא בטלה התקנה", וכאמור, כלל זה באמת אינו מוחלט ויש בו סייגים שונים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il