בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן
אורות ישראל - פרק ג' פסקה ב'

התפקיד של הדור

לכל דור יש תפקיד להופיע כוח מסויים של עם ישראל והתפקיד של דור הגאולה הוא לשלב בין כל הכוחות שעמ"י הופיע במהלך הדורות. כיון שכך, בדור הגאולה יש חשיבות גדלה להיות קשורים לכנסת ישראל, כי העבודה שלנו היא חיבור של הכוחות.

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

ז' שבט תשפ"ג
40 דק' צפיה
אורות ישראל פרק ג' פסקה ב'
בדור האחרון מתרשם החותם של כל הדעות שבכל הדורות שעברו, ומה שנאמר בדבור מתחתמת בו התמצית שלהם. על כן גם התכונות הטבעיות, היוצאות מכל עניני האמונה, מתרשמות בלב כל הדבק בכנסת ישראל ורוצה בתשועתה. ואפילו התוך הפנימי שבכל המצות, המעשיות והאמוניות, מרושם הוא בהקישור לכנסת ישראל ובחפץ ישועתה. אלא שההכרה של המקור המחיה את כנסת ישראל מביאה אל כל המצות ואל כל האמונות. אבל מ״מ כל המקושר לחפץ ישועה לכללות ישראל בארץ־ישראל, — שמבלעדי ארץ־ישראל א״א לישועה כללית שתבא, — הרי הוא מקושר בגניזה לכל התמצית של כל האמונות וכל המצות כולן. ולהדור בכללו ראוי שיומחלו לו כל עונותיו׳ שנעשים מחסרון הכרה במה שהוא עצמו מדובק וקשור בכל לב. וע״ז נאמר בימים ההם ובעת ההיא נאם ד׳ יבוקש עון ישראל ואיננו ואת חטאת יהודה ולא תמצאנה, כי אסלח לאשר אשאיר. והמופת הגדול שדורנו הוא המיועד לתעודה זאת, הוא מה שנמצאים בו כאלה שרעיון זה נחתם במעמקי נשמתם, ומוצאים בו קדושה עליונה ודבקות אמתית בדי צור כל העולמים אלהי ישראל ב״ה.את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il