ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

שאלות | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ח אב תשע"ו

שאלות


הרב חיים שרייבר

שאלה:
שלום רב, יש לי כמה שאלות:
1) האם מותר להפסיק לימוד תורה בשביל להתפלל?
2)האם מותר לרשום בס"ד על דף שאני יודעת שאזרוק אחר כך? ואם כן האם לזרוק דף שרשום עליו בס"ד או לגנוז?
3)האם אסור להשים חפץ על דף עם שם ה’ או הלכות ודברי תורה?
4)אם התחלתי לברך ואני מרגישה שבעלתי מילים, מותר לי לחזור על המילים שבעלתי? אם כן, מותר לעשות זאת גם אם זה אומר שאחזור על שם ה’?
5)מה זאת אומרת שביטול תורה לא נוגע לנשים? נשים אינן חיבות ללמוד תורה כשיש להן זמן?
6)האם מותר לקרוא פרסומות בשבת או שיש בכך תכנון בקודש לחול?
7)אם חתכתי את עצמי (בטעות) או לא נזהרתי לפצעתי את עצמי, האם עברתי על "ושמרתם לנפשותכם"? או שהכוונה היא רק לסכנת נפשות כלומר למוות?

תודה רבה מראש!!

תשובה:
שלום
1. על כל אדם להפסיק מלימוד התורה ולהתפלל עם הציבור במנין בבית הכנסת (ישנם יחידים תלמידי חכמים שלא מבטלים רגע אחד מלימודם ועוסקים כל היום בתורה שלהם התירו במקרים מסויימים להתפלל אף ביחידות – עיין ערוך השולחן אורח חיים סימן צ' סעיף כ"א, ובעוד פוסקים).
2. בס"ד אינו טעון גניזה וניתן לזרוקו. (גנזי הקודש פרק ז' סע' ה').
3. יש לנהוג בכתבי הקודש בכבוד ולא בבזיון, ולכן אין להניח על ספר קודש או חוברת קודש חפצי חולין אן אינם משמשים אותו כגון: שאינם מגינים עליו מפני רוח או שמש. (משנה ברורה סי' קנ"ד ס"ק ל"א). דף עם שם ה' (=לא שם הויה) אין בו קדושה.
4. יש לומר את הברכות בפה מלא בבהירות וללא בליעת מילים או אותיות כיון שנוסח הברכות נתקן ע"י אנשי כנסת הגדולה ובכל תיבה קיימים סודות עליונים. (רמב"ם ברכות פרק א' הלכה ה'. משנה ברורה סי' קע"ב ס"ק ז'). אלו המילים שהם לעיכובא, שאם לא אמר אותם כראוי, צריך לחזור ולברך: ברוך, הזכרת שם אחד משבעת השמות שאינם נמחקים (כגון: ה', אלוקינו), מלך העולם, נוסח סיום הברכה אפי' רק את משמעות העניין ולא דוקא בנוסח של חז"ל. ברכה ארוכה יש בה פתיחה וחתימה הן הפתיחה והן החתימה היא לעיכובא. ובאמצע הברכה יש להזכיר את עיקר הענין אע"פ שלא אמר בנוסח חז"ל.
בברכת המצוות גם המילים "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו" הוא מעכב ואם לא אמר זאת יש לחזור ולברך.
(מקורו: סי' רי"ד ובמשנה ברורה שם, סי' קפ"ז במשנה ברורה ס"ק ד', פסקי תשובות סי' רי"ד אות א').
5. החיד"א (ברכי יוסף, או"ח סי' מ"ז) כתב שאצל הנשים אין דין של בטול תורה כיון ש"חיובם אינו מצד מצות תלמוד תורה דודאי פטורות הן, אמנם חייבות מיהא למען דעת הדינים שלהם, ואי בקיאי בהן תו ליכא עליהם שום סרך חיוב ללמוד". והגדיר את הדברים בהקדמת שו"ת בית הלוי וז"ל: "והנה ידוע דלימוד התורה הוא משני פנים א' כדי לידע היאך ומה לעשות ואם לא ילמוד היאך יקיים ולא עם הארץ חסיד וגם הנשים שאינם מחויבות בלימוד התורה מ"מ מחויבות ללמוד במצות הנוהגות בהן...אמנם באנשים יש עוד מעלה א' על הנשים דנשים בלימודם אינם מקיימות שום מצות עשה רק הוי מבוא לקיום המצות ונמצא דהלימוד אצלם הוי מבוא להתכלית שהוא קיום המצות ולא הוי תכלית בעצמו אבל באנשים הוי הלימוד גם מצות עשה מעצמו וכמו הנחת תפילין וכדומה ונמצא הוי ב' בחינות מבוא להמצות וגם תכלית בפני עצמו".
אם כן, כיון שחיובם אינו מצד עצם הלימוד אלא מצד ידיעת הדינים אין שייך בהם ביטול תורה, כיון שביטול תורה שייך לעסק התורה מצד עצמו ולא מצד ערכו כידיעת המצוות וההלכות.
6. אסור לקרוא פרסומות בשבת. מותר לפרסם ולקרוא בעלוני שבת פרסומות של קניית צרכי מצווה. טעם האיסור גזירה שמא יכתוב או שמא יקרא בדברים האסורים בקריאה בשבת).
7. אין במקרה זה את האיסור של "ונשמרתם מאד לנפשותיכם". כדאי להבא לנקוט במשנה זהירות כדי שלא להפצע שוב. כך כתב בקיצור שולחן ערוך (סימן לב סעיף א): "הואיל והיות הגוף בריא ושלם, מדרכי השם הוא, אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה, לפיכך צריך האדם להרחיק את עצמו מדברים המאבדין את הגוף, ולהנהיג את עצמו בדברים המברין והמחלימים את הגוף, וכן הוא אומר ונשמרתם מאד לנפשותיכם".
יום טוב


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il