ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה שאלות כלליות

ביקור בגן חיות או חווה שיש שם חזירים

שאלה
חברה שלי ואני רוצות לדעת: כאנשים שומרי כשרות האם מותר ללכת לגן חיות או חווה שיש שם חזירים? היא אומרת שלא ... שהתורה עושה גדר סיג לתורה, אבל אני לא בטוחה.
תשובה
אין מגדלין חזירין בכל מקום (משנה ב"ק עט:). תנו רבנן כשצרו בית חשמונאי זה על זה היה הורקנוס מבפנים ואריסטובלוס מבחוץ ובכל יום היו משלשים להם בקופה דינרין והיו מעלין להם תמידים היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחכמת יוונית אמר להם כל זמן שעוסקין בעבודה אין נמסרים בידכם למחר שילשלו דינרין בקופה והעלו להם חזיר כיון שהגיע לחצי החומה נעץ צפרניו בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה באותה שעה אמרו ארור האיש שיגדל חזירים וארור האדם שילמד את בנו חכמת יוונית (ב"ק פב:). החזיר מסמל את עשיו ואת אדום שהשתתפו בחורבן בית המקדש הראשון, ומסמל גם את רומא שמאוחר יותר החריבה את בית המקדש השני. הצרים העלו חזיר על החומה לרמז על החזיר שיבקע את חומת העיר ויחריבנה (בן יהוידע ב"ק פב:, ומהרש"א סוטה מט. ד"ה בפולמוס, מובא בהערות לגמרא ארטסקרול מהדורת שוטנשטין ע"ש). גזירה זו מדרבנן נפסקה להלכה בשלחן ערוך (חו"מ סימן תט סעיף ב) לא יגדל ישראל חזירים בכל מקום אפילו למשוח בהם עורות, ואין צריך לומר לסחורה [דלסחורה אסור מדאורייתא כמ"ש בי"ד קי"ז דאסור לסחור בכל הדברים האסורים מן התורה לאכול אע"פ שמותרין בהנאה – סמ"ע ס"ק ד]. לענין שאלתך אם מותר לבקר בגן חיות או חווה שיש בה חזירים, לכאורה אם בגן החיות או בחווה יש הרבה חיות וביניהם גם חזירים אין איסור לבקר שם משום שאין בביקור משום תמיכה או הזדהות עם גידול החזירים, אולם אם מדובר בחווה שמגדלת חזירים בלבד תלוי הדבר, אם הבעלים של המקום אינם יהודים אין כל מניעה לבקר שם (למרות שלא ברור מדוע תרצו לבקר שם..), ואם הבעלים של המקום יהודים נראה שאסור לבקר שם כדי שלא לחזק ידי עוברי עבירה (בדומה להא דמשנה שביעית פ"ד מ"ג, ופ"ה מ"ט, וגיטין פ"ה מ"ט, וגמרא גיטין סב. ורמב"ם הלכות שמיטה ויובל פ"ח ה"א וה"ח, וכ"כ המג"א סימן שמז סוס"ק ד, ורמב"ם בפיה"מ סופ"ה דשביעית כתב: "והעזר אפילו במעט", וכן בסופ"ה דגיטין ע"ש), ולפי הדעה בפוסקים שיש איסור מסייע לדבר עבירה גם כשמסייע לאיסור דרבנן (מג"א או"ח סימן קסג סק"ב, וכן נראה דעת הערך השלחן לרב יצחק טייב שם אות ד, וכ"נ דעת הערוה"ש שם סעיף ג', וע"ע שו"ת קול מבשר ח"א סימן מח, ועיין בפמ"ג באשל אברהם שחולק על המג"א, וע"ע בשדי חמד כללים מערכת ו כלל כו סק"ג ד"ה והא דאסור, וס"ק כא ד"ה ומכל מקום) יתכן שיעבור על איסור זה גם כאן, במיוחד אם משלם דמי כניסה לאתר, ובמקרה שרואים על המבקר שהוא יהודי שומר תורה ומצוות יתכן שעובר אף על חילול השם שמראה בביקורו שלא איכפת לו מהאיסור שגזרו חז"ל על גידול חזירים, והוא אף עלול להכשיל יהודים תמימים אחרים שיראו בביקורו באתר כנתינת לגיטימציה לגידול חזירים ולביקור באתרים של מגדלי חזירים, ולכן נראה שאין לבקר שם.
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il