שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הכותל והר הבית

צילום בהר הבית עם הגב למקום המקדש

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ז אב תש"פ
שאלה
האם מותר להצטלם עם הגב כלפי כיפת הסלע?
תשובה
לשואל, שלום וברכה! הדבר מותר (כמובן כשאין קלות ראש בזמן הצילום בסגנון של טיול שעשועים, וב"ה לא ראיתי בהר התנהגות כזו). יש עניין של כבוד המקדש בכך שכאשר יוצאים ממנו אין מפנים אליו את הגב, כפי שנאמר בגמרא ביומא נג ע"א: "כהנים בעבודתן, ולוים בדוכנן, וישראל במעמדן, כשהן נפטרין - לא היו מחזירין פניהן והולכין, אלא מצדדין פניהן והולכין, וכן תלמיד הנפטר מרבו לא יחזיר פניו וילך, אלא מצדד פניו והולך". אולם להלכה זו שני סייגים: א. היא נאמרה רק לגבי העזרה ולא לגבי הר הבית כולו, כפי שכתב בערוך השולחן העתיד (הל' בית המקדש סימן יד סעיף ט): "וכל שהשלים עבודתו במקדש והולך לו אינו יוצא ואחוריו להיכל אלא מהלך אחורנית מעט מעט ומהלך בנחת על צדו עד שיצא מן העזרה... אבל בהר הבית אין קפידא בזה, שהרי אין בזה בזיון ורק בעזרה צריך מורא יתירא". ב. היא נאמרה רק לגבי שעת הפרידה מן המקום, אבל במשך השהות במקדש מותר להפנות את הגב להיכל. דוגמה לכך בברכת כהנים במקדש, עליה נאמר בגמרא (סוטה מ ע"א): "לעולם תהא אימת ציבור עליך, שהרי כהנים פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי שכינה", ומשמע שהכוונה למקדש, וכן מפרש המאירי שם: "ואחוריהם להיכל כלפי שכינה" (וכן כתב בלחם שמים בתמיד פ"ז מ"א). זהו פשט הכתוב (ויקרא ט,כב): "וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשות החטאת", שבעומדו בעזרה הפנה את פניו אל העם. דוגמאות ומקורות נוספים לשתי הלכות אלה ראה בספר 'שערי היכל' על מסכת יומא, מערכה קכט. אכן, רבים מהעולים להר הבית נוהגים בשעת יציאתם מההר ללכת כשפניהם כלפי הקודש וגבם אל שער הכניסה. אך מצד הדין מדובר רק על העזרה, כאמור.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il