שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הדלקת נרות

בחור ישיבה ספרדי בהדלקת נרות חנוכה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ב כסלו תשפ"א
שאלה
שלום לרב. האם בחורי ישיבה ספרדים צריכים להדליק נרות חנוכה בישיבה?
תשובה
שלום וברכה. מעיקר הדין בחורי ישיבה ספרדים פטורים מהדלקת נרות בישיבה כיון שיוצאים בהדלקת הוריהם, והרוצים להחמיר על עצמם ידליקו בלא ברכה, וזוהי דעת רוב הפוסקים, וכך המנהג הרווח. אולם יש שכתבו שגם בחורי ישיבה ספרדים מחוייבים להדליק עם ברכה. והדעה האמצעית היא, שמחוייבים להדליק מפני החשד אך לא יברכו, ולכן ישתתפו בהוצאות ההדלקה עם בחור אשכנזי וידליק בברכה גם עבורם. מקורות והרחבה: בגמ' בשבת (כג.) לאחר דברי רב ששכת שאכסנאי חייב בנר חנוכה. אמר רבי זירא: "כי הוינא בי רב, משתתפנא בפריטי בהדי אושפיזא. בתר דנסיבי איתתא, אמינא השתא ודאי לא צריכא דקא מדליקי עלי בגו ביתאי". וע"פ זה פסק הטור (תרע"ז א'): "אכסנאי חייב להדליק בפ"ע ואינו יוצא בשל בעל הבית ומיהו בפרוטה שיתן לו וישתתף עמו סגי ואם מדליקין עליו בביתו א"צ יותר ואם יש לו פתח פתוח לעצמו אינו יוצא במה שמדליקין בביתו ולא במה שישתתף עם בע"ה אלא צריך להדליק בפתחו". וכ"פ מרן השו"ע (שם). ואם כן מבואר שמי שמדליקים עליו בביתו אע"פ שכעת הוא אינו נמצא בביתו ואינו שומע ורואה הדלקת את הדלקת הנרות, יוצא בזה ידי חובה. אולם כל זה לדעת בני ספרד הפוסקים כדעת המחבר. אולם בני אשכנז היוצאים ביד רמ"א (תרע"א ב' ע"פ הרמב"ם לגירסת הרב קאפח) שדין "המהדרין מן המהדרין" הוא, להדליק לכל אחד מבני הבית לפי מספר הימים אפילו בבן הסמוך על שולחן, ואם כן כל שכן כאשר הבנים נמצאים בישיבות שכל אחד צריך להדליק לעצמו. ואף זה שלא כדעת מרן המחבר בדין המהדרין מן המהדרין (שם ע"פ ר"י בתוס' שבת כא:) שרק אחד מבני הבית ידליק, כדי שידעו איזה יום מדובר. ואכן כתב בשו"ת יחוה דעת (ח"ו סי' מ"ג) שבחורי ישיבה יוצאים בהדלקת הוריהם, וז"ל: "לכן בנידון שלנו שהוריהם של הבחורים מדליקים עליהם בביתם, אף הם יוצאים ידי חובה בהדלקת הוריהם, ואינם צריכים להדליק ולא להשתתף, ואפילו יש להם פתח בפני עצמם, אינם צריכים להדליק, לדידן שאנו מדליקים בפנים". והביא שכן כתוב במחזור ויטרי (סימן רל"ח) וז"ל: "והבאים ממקום אחר ללמוד תורה חוץ לביתם, או אורח, אינו צריך להשתתף בפרוטה אם יודע שאשתו או אביו ואמו מדליקים במקומם". והוסיף שלפי זה צריך לומר, שרבי זירא, קודם שישא אשה, לא היו הוריו מדליקים עליו בביתם, (וציין לעיין בתוס' חולין מו בד"ה ערוקאי). וכתב ביחוה דעת (שם) שאם ירצו להחמיר על עצמם ולהיות מהדרים להדליק בחדריהם, אינם רשאים לברך, משום איסור ברכה לבטלה. אלא ידליקו בלא ברכה. אולם דעת הגר"מ אליהו זצ"ל (חוברת הל' חנוכה סע' פ"ד, הובא במקראי קודש לרב הררי פרק ט' כ"ו) שאף בחורי ישיבה ספרדים מחוייבים להדליק בחדרם מפני החשד אך גם לשיטתו לא יברכו על הדלקה זו, אך גר בחדרם בחור אשכנזי עדיף שישתתפו עמו בהוצאות ההלקה, והוא ידליק ויכוון גם עליהם. וראה במקראי קודש (שם הערה פ"ט וצ"ב) שמשמע שדעת הגרמ"א נוטה שלולא היו מחוייבים להוראת ראש הישיבה היו צריכים להדליק אף בברכה, ועיין שם שדן אם התלמידים מחוייבים לפסיקתו של ראש הישיבה. ודעת הגר"ש משאש זצ"ל רבה של ירושלים (מקראי קודש שם הערה צ"ג) שבחורי ישיבה ספרדים צריכים להדליק בעצמם נרות חנוכה עם ברכה. ואמר שמה שבעבר לא נהגו כך התלמידים אלא סמכו על הדלקת הוריהם בבית, משום שאותם תלמידים למדו בישיבה באותה העיר שגרו הוריהם והיו חוזרים לביתם כל ערב, כפי שהיה במרוקו. אך כיום שלומדים בעיר אחרת, אין יוצאים בהדלקת הוריהם ידי חובה. ועיין שם שכן הורה רה"י הגר"א שפירא זצ"ל לבחורי הישיבה הספרדים. ופשוט בכל הנ"ל שזה דוקא כשהוריו של הבחור ישיבה או החייל מדליקים עבורו בבית אך אם אינם מדליקים שם, לכל הדעות צריכים להדליק בברכה. בברכת חנוכה מאיר בהלל והודאה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il