ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה נטילת ידים בהם ואחריהם

מה מותר לענות באמצע ברכת "אשר יצר"?

שאלה
שלום רב, לרב. לאילו דברים אפשר להפסיק כדי לענות כשאומרים "אשר יצר"?
תשובה
שלום וברכה לשואל היקר! ברכת "אשר יצר" דינה כברכות קריאת שמע, שפוסק באמצע הברכה לקדיש וקדושה. אבל אין לענות כשאומרים "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם", וכן לא בסוף הברכה כשאומר "ברוך אתה ה' רופא כל בשר ומפליא לעשות". מקורות והרחבה: החיי אדם (ח"א כלל ה' סעיף י"ג) חילק בין ברכה קצרה לארוכה בעניין זה, וזו לשונו: "ואם דיבר באמצע ברכה, אם היא ברכה קצרה כברכת הפירות וברכת המצוות, צריך לחזור ולברך לכולי עלמא, אפילו היה לצורך הסעודה. ונראה לי דאפילו לענות קדיש וקדושה אסור לכתחילה, וכל שכן דאסור לענות אמן על שאר ברכות. ובדיעבד שענה אמן או קדיש וקדושה, צריך עיון אם יחזור ויברך, אבל בברכה ארוכה כמו ברכת קריאת שמע ואשר יצר וכיוצא בו, מותר לכתחילה לענות קדיש וקדושה ואמן דהאל הקדוש ושומע תפילה, כמו שיבואר לקמן כלל כ' סימן ג' ד', ואפילו שהה כדי לגמור את כולה (מ"א שם)". והעולה מדבריו שבברכות קצרות יש איסור לכתחילה לענות על דברים שבקדושה, ובברכות ארוכות כמו "אשר יצר" לא רק שמותר לענות, אלא שאפילו דיבר בשוגג באמצע הברכה אינו צריך לחזור למקום שפסק כמבואר בהמשך דבריו. ודין ברכת אשר יצר כדין ברכות קריאת שמע כפי שמבואר בשולחן ערוך בסימן ס"ו. וביאר החיי אדם (שם) שהטעם לחילוק זה הוא שבברכה קצרה "אין מקום לסוף הברכה להתחבר עם תחילת הברכה", מה שאין כן בברכה ארוכה, אין זה הפסקה. אולם פשוט שאין לענות אם נמצא בתחילת הברכה שהיא "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם", וכן לא בסופה "ברוך אתה ה' רופא כל בשר ומפליא לעשות". וכן פסק מרן המשנה ברורה בביאור הלכה (סי' ס"ו ד"ה לקדיש) בשם הכסף משנה לחלק בין ברכות ארוכות לקצרות, והביא את סוף דברי החיי אדם. וכן כתב בילקוט יוסף (השכמת הבוקר ז' ט"ו) וציין בהערה, שכן פסקו הגר"ח פלאג'י (נשמת כל חי ח"א ב'), ופתח הדביר (סי' ס"ו), והגר"מ פיינשטין (הובא בשו"ת רבבות אפרים ח"א סי' נ' ה'). בברכה רבה,
עוד בנושא נטילת ידים בהם ואחריהם

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il