שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שנת האבל על הורים

מתנה לבן הזוג בשנת אבל

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

א אייר תשפ"א
שאלה
שלום אני רוצה לקנות מתנה לבן זוג שלי מה אפשר לקנות לו ?
תשובה
שלום וברכה לשואלת. כשיש צורך (כגון שלום בית) ניתן להקל לתת מתנה, בפרט לאחר ל' יום. אולם המתנה צריכה להיות צנועה יותר ביחס לשנים קודמות. הרחבה: בגמ' במועד קטן (כא:) וכ"פ השו"ע (שפ"ה א') שאסור לשאול בשלום אבל על הוריו במשך שנה, ועל שאר קרובים עד שלושים יום. הטעם לכך כיון שהאבל אינו נמצא בשלמות. הרמ"א (שם) כתב שיש מקלים לאחר שלושים יום, אך הקשה על דעה זו (ועיין ש"ך סק"ב). למעשה מנהג רבים להקל בזה, ובפרט בקרב הספרדים מכמה טעמים שהובאו באחרונים (ילקו"י חולים ואבלים כ"ג ב'). ולגבי מתנות לאבל, כתב המהרי"ל בתשובה (סי' ל"א א', והובא בדרכ"מ סק"ב): "שילוח מנות אין לך שאילת שלום גדול מזה, ואם כן תפשוט מיניה דאסור למאי דנהיגנא דאין שואלין בשלום אבלים אפילו בשבת". וכן פסק רבנו הרמ"א (שם ג' וכן באו"ח תרצ"ו ו'): "אסור לשלוח מנות לאבל על אביו ואמו כל י"ב חודש, ואפיו בשבת במקום שנהגו שלא לשאול בשלומו בשבת, אבל במקום שנהגו לשאול בשלומו בשבת, גם זה שרי". והנה מצאנו באחרונים כמה היתרים לשליחת מתנות לאבל כגון, אם נולד בן זכר באותה שנה (ע"פ הירושלמי מוע"ק ג' ז', ילקו"י כ"ג י"ג), בברכת הלבנה כיון שאין זה שאילת שלום אלא ברכה ותפילה (קיצור הל' אבלים ע"פ הדברי סופרים (ל"ו כ"א), קניית מתנה לאשה לחג כיון שזה חיוב (שם נ"ד ג'), אם מדובר באבל עני (מג"א תרצ"ו סקי"א, חזו"ע אבלות ח"ב עמ' רנ"ב). והוא הדין בנידון השאלה, שיש להקל אם יש צורך מסויים כגון שלום בית וכדומה, ובפרט בימנו שמנהג העולם להקל בדין שאלת שלום, וכל שכן שיש להקל לבני ספרד שמקלים בשאילת שלום לאחר שלושים יום. וכן אמר לי הגר"י רוג'ה שליט"א שאם אין צורך יש להחמיר בפרט לבני אשכנז. ונראה להוסיף, שנכון שהמתנה תהיה צנועה, כפי שכתבו הפוסקים ביחס למשלוח מנות בפורים לאבל, שהמשלוח לא יהיה של תפנוקים ומעדנים אלא בשר ודגים וכדומה (מ"ב תרצ"ו סקכ"א, וכן בסקי"ח ביחס לשליחת האבל משלוח מנות). בשורות טובות,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il