שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

מדוע אומרים קריאת שמע על המיטה בסוכה?

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ח תשרי תשפ"ב
שאלה
מועדים לשמחה, ידוע שבליל הסדר לא אומרים קריאת שמע על המיטה כיוון שהוא ליל שימורים המשומר מן המזיקים. אם כן, הרי סוכה אינה זקוקה למזוזה ויתרה מכך מותר לישון בה ביחידות כי הוא שומרת מן המזיקים. אם כן, מדוע לא נוהגים כבליל הסדר וכן נוהגים לומר קריאת שמע על המיטה? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום רב. ראשית כל יש להעיר שטעם הפטור של סוכה ממזוזה אינו מצד קדושת הסוכה וענני הכבוד שאנו חוסים בהם, אלא מטעם שסוכה היא דירת עראי העשויה לשבעת ימי החג, ודירת עראי פטורה מסוכה (שו"ע יו"ד רפ"ו י"א) ולגבי דברי הגר"א הנודעים שענה לשואלים (במעשה רב אות רכ"א והובא לדינא בבכורי יעקב סי' תרל"ט סקי"ח) שמותר לישון יחידי בסוכה, הטעם הוא מצד ששומר מצוה לא ידע דבר רע, וטעם זה שייך לגבי כל המצוות. ומצינו להדיא במ"ב (שעה"צ רל"ט סקי"ז) לגבי הישן בחדר יחידי בלילה שצריך לפתוח הדלת, אך אם ע"י פתיחת הדלת יש חשש שיעבור על איסור יחוד, לא יפתח הדלת ולא ינזק, ששומר מצוה לא ידע דבר רע. ועם כל זה, מובא בשם מרן החזו"א שהקפיד לא לישון יחידי בסוכה (ראה אורחות רבנו ח"ב עמ' רכ"ד). בליל הסדר מבואר להדיא בחז"ל (פסחים קט:): "אמר רב נחמן אמר קרא, ליל שמרים, ליל המשומר ובא מן המזיקין". וכתב הרמ"א (הלכות פסח סי' תפ"א ב') שלכן נוהגים שלא לקרוא קריאת שמע ושאר דברים הנאמרים כדי להגן על האדם מן המזיקים (ובמ"ב סק"ד הוסיף ברכת המפיל, וביסוד ושורש העבודה הוסיף לומר פס' "בידך אפקיד רוחי"). אם כן אומרים בליל הסדר ק"ש אלא שלא אומרים את כל הסדר שנועד להגן מפני המזיקים, ולדעת המקובלים צריך לקרוא את כל סדר ק"ש כרגיל (בא"ח צו סע' ל"ח). והטעם למנהג שלא אומרים את כל הסדר, משום שבליל ראשון של פסח עם ישראל היה זקוק להגנה יתרה, וכמו שנאמר (שמות י"ב כ"ג): "ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם", ובהמשך (שם שם מ"ב): "הלילה הזה לה' שמרים... לדרתם". ולגבי סוכות אף שכתבו כמה מן הקדמונים (ראה גיליוני הש"ס סוכה כז: בשם הרוקח) שגם בסוכה שמורים מן המזיקים, מכל מקום נראה לחלק בין היציאה ממצרים ששם היה צריך כח שמירה גדול יותר, כיון שעם ישראל היה במצב ירוד (אלו עובדי ע"ז ואלו...) והיה צריכים השגחה גדולה, כדברי הזוהר הקדוש שלילה כיום יאיר, זהו ליל הסדר. ואילו לגבי ענני הכבוד, מובא בחז"ל שהיו פולטים את מי שלא היה ראוי, ואין בכך סתירא שיש פחיתות מסויימת בסוכה ביחס לליל הסדר, אלא זה בחינה אחרת לגמרי . עם כל זה יש סברה לדברים של כבודו, ואכן מובא בשם האבני נזר זי"ע (שם משמואל סוכות דף קמח.) שדין הישן בסוכה כדין ליל הסדר, ואין צריך לקרוא את כל סדר קריאת שמע, אלא פרשה ראשונה וברכת המפיל. ולכאורה יש לכך סיוע מדברי הפסיקתא דרב כהנא (פסקה כ"ט, הובא בפסק"ת עם דברי האבנ"ז, תרל"ט הערה 20): "כל המקיים מצוות בעוה"ז הקב"ה מסיך עליו מן המזיקים". אולם למעשה לא נוהגים כן, אלא קוראים סדר ק"ש כרגיל. ונראה לחלק כפי שכתבנו לעיל. הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת ! בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il