שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

קשר של תפילין שראה משה רבנו

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ט תשרי תשפ"ב
שאלה
במסכת ברכות (דף ז/א) כתיב: "והסירתי את כפי וראית את אחורי, אמר רב חנא בר ביזנא א"ר שמעון חסידא: מלמד שהראה הקב"ה למשה קשר של תפילין" (ע"כ). ואני שואל, האם יש פירוש לקשר של תפילין? מה משמעות הדבר? כשאני קורא את זה אני משער שישנו סוד בדבר. האם הכוונה שמשה ראה את אחורי ראשו של הקב"ה והבחין בקשר של תפילין של ראש? האם הבנתי את רש"י נכון? והאם יש פירוש למה שאמר לו הקב"ה למשה: "והסירתי את כפי"?
תשובה
שלום וברכה, אכן כפי שכתבת יש סוד בדברים אלו. הגמרא בהרבה מקומות מביאה דברי אגדה, אותם אין להבין כפי פשט הדברים אלא שהם רומזים לדברים עמוקים. ישנם כמה מפרשים שהעמיקו וביארו את הדברים לפי הבנתם. לדוג' הרשב"א ביאר הרבה אגדות (מוסד הרב קוק), המהר"ל (חידושי אגדות) מבאר את האגדות של הרבה מסכתות. המהרש"א (חידושי אגדות) הרב קוק (עין איה על ברכות ושבת) וכן ניתן למצוא בהרבה ראשונים ביאורים על אגדות אך לא באופן מסודר על המסכת (מורה נבוכים, ספר העקרים, דרשות הר"ן וכו'). הסיבה שהגמ' לא מבארת את הדברים משום שאלו דברים עמוקים שלא ניתן לבאר אותם לכל אדם (עיין הקדמת הרמח"ל למדרש רבה). הרשב"א (ברכות ו.) מביא את דברי רב האי גאון, שה' הראה למשה כיצד יש לקשור את התפילין, אך בהמשך דבריו דוחה פירוש זה ןכותב שיש בזה סוד: "רב האי גאון ז"ל זה לשונו הכי פירשו רבנן שהראה הקדוש ברוך הוא למשה קשר תפילין והנחת תפילין ולימדו במראית העין כדרך שלמדו מעשה המשכן שנאמר ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ככל אשר אתה מראה בהר... ומיהו מאי דקאמרי תפלין דקודשא בריך הוא מאי כתיב בהו, קשיא טובא לפירוש זה בעיני, ויש לשאר החכמים ענין אחר נעלם בזה והאלהים יראנו איזה הדרך ישכון אור". המהר"ל בגור אריה שמות (לג, כג) מבאר שהתפילין הם רמז לכבוד ה', (הקב"ה הראה את כבודו, כפי בקשת משה הראני נא את כבודך) אך לא ניתן לראות את כוד ה' בעצמו אלא את היוצא מכבוד ה' ולכן נאמר שמשה רואה את קשר התפילין. וז"ל: "הראהו קשר של תפילין. דע כי חז"ל דקדקו מאוד בדברי התורה, והם שהבינו דברי תורה, ולא זולתם. ופירוש ענין קשר תפילין, דע כי משה אמר "הראיני נא את כבודך" (פס' יח), הכבוד הזה הוא מדריגתו ומעלתו יתברך, וכבר ידעת כי שם התפילין הם פאר וכבוד ויקר, שכך נקרא בפסוק (יחזקאל כד, יז) "פארך חבוש עליך", וכן נקראו "יקר", כמו שדרשו ז"ל במסכת מגילה (טז:) "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" (אסתר ח, טז) זה תפילין... ולכן כאשר אמר לו "הראיני נא את כבודך" השיב לו הקדוש ברוך הוא "לא תוכל לראות את פני", פירוש "פנים" הוא הכרת אמיתת כבודו יתברך, שבו נבדל מזולתו, והוא עצם כבודו. אבל אחורים הוא נקרא 'קשר תפילין', פירוש כבודו יתברך, אבל אין זה אמיתת הכבוד, כמו שהאחור אין בו הכרה אמיתית, רק ההכרה האמיתית הוא בפנים, והכבוד שאין אמיתת הכבוד נקרא 'קשר תפילין', לפי שהקשר הוא אחורי הפנים (מנחות לה:), והתפילין עצמם הם כנוי לאמיתת הכבוד, לפי שהם בפנים, שהפנים יש בו הכרה אמיתית...." ובתורת חיים (בבא קמא נט:) מסביר ע"פ דברי הגמ' שבתפילין של הקב"ה כתוב "...אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם...", היינו על הדבקות של ישראל בקב"ה. וכמו שהתפילין קשורות לגוף כך ישראל דבוקים בקב"ה וז"ל: "וכיון דתפילין דמארי עלמא כתיב בהו טובתן ושבחן של ישראל נראה דהיינו הא דאיתא וראית את אחורי אמר רבי שמעון חסידא: מלמד שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה קשר של תפילין. פירש, הראה לו ההתקשרות כיצד ישראל קשורין ודבוקין בו יתברך כדמות תפילין שלנו שהן קשורות ודבוקות בגוף על ידי הקשר, כך נשמותיהן של ישראל נאצלות וקשורות בו יתברך כשלהבת קשורה..." בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il