שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

השמת ביטוח רכב למחלל שבת בפרהסיה

undefined

הרב יהודה אודסר

י"ד אייר תשפ"ב
שאלה
האם מותר לחברת ביטוח או לסוכן חברת ביטוח לעשות ביטוח רכב לאדם הנוסע בשבת בידיעה שהוא יסע בשבת והיא תצטרך לשלם גם על נזקים שיקרו ח"ו בשבת?
תשובה
נעלה בקצרה את הנקודות לדיון. א. לפני עיוור לא תתן מכשול ב. מסייע בדבר עבירה ג. הנאה מחילול שבת א. בעניין איסור "לפני עיוור" - (דאורייתא) נראה שנפסק להלכה שזה דווקא "בתרי עברי דנהרא" (שני צידי הנהר) זאת אומרת דווקא שאתה נותן את היכולת לקיים את האיסור אך אם האיסור יכול להעשות גם בלעדיך הרי שאין זה בכלל האיסור (רמ"א יורה דעה קנ"א סעיף א) בנידון שלך רבים סוכני הביטוח שיסכימו לבטח אדם שנוסע בשבת (לצערנו) ואם אתה תבטח לא תהיה הגורם היחיד שמאפשר כביכול את הנסיעה בשבת. בנוסף יש לעיין אם סידור עסקת הביטוח מוגדר בכלל איסור זה, שהרי יכולת פיזית לנהוג ברכב יש לאדם גם ללא ביטוח, אלא שרשויות המדינה לא מרשות לעשות זאת, ומבטח הרכב רק כביכול מסיר את האיסור של המדינה לנהוג ללא ביטוח. ובכלל, הפוסקים הגדירו את הביטוח כעסק שעושה בעל הרכב עם המבטח שכל יום בעל הרכב יפריש סכום פעוט ובמידה ויקרה מקרה שבו מתחייב המבטח לשלם הרי שהוא ישלם עליו, בדרך זו נראה שאין קשר בין המבטח למעשה העבירה. כך שגם לדברי הרמ"א שסיים "וכל בעל נפש יחמיר לעצמו" יש לדון שמא כאן אין מקום לחומרא זו. ב. מסייע - (דרבנן) לדעת חכמי אשכנז (תוס' רא"ש ) אין איסור זה חל אלא בשעת מעשה העבירה. כאן עסקת הביטוח נעשתה מן הסתם ביום חול ולא בשבת. לדעת רש"י והרמב"ם שאוסרים אף שלא בשעת מעשה איסור זה בטל כאשר האדם מתפרנס ממנו (כדי חייו) ובגון זה לא גזרו חכמים (להרחבה עיין בתשובת הנצי"ב שו"ת "משיב דבר" חלק ב' סימן לב בדבר ההיתר לשדך לאיש ואישה שלא ישמרו טהרת המשפחה ח"ו) ג. הנאה ממעשה שבת (דרבנן) נראה שאם יהיה נזק שיקרה בשבת המבטח דווקא מפסיד מהדבר, שהרי יצטרך לשאת בהוצאות הנזק, לפי חוזה ההתקשרות בינהם ואינו נהנה בכך שהוא מבטח אותו בשבת. כמובן שאנו חפצים ודואגים לשמירת שבת ואם ביכולתך להשפיע ולהרבות שומרי שבת אשריך וטוב לך אך לעצם גופו של דין, לאור הדברים הנכתבים לעיל, נראה שהדבר אינו אסור
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il