שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

הלכות איסור ביאה פרק א הלכה י״ג

undefined

הרב אביעד תפוחי

ט"ו תמוז תשפ"ב
שאלה
מה הפירוש של ההלכה? מי שאונס פעוטה בגיל פחות משלוש שנים ויום אין לו עונש כלל ולא חייב בכלום?
תשובה
שלום וברכה, שאלת שאלה יפה. הרמב"ם שצטטת (איסורי ביאה א, יג) מתייחס לשאלה האם היתה כאן ביאה (- יחסי אישות). בזה הרמב"ם מלמד אותנו שכיון שהתינוקת קטנה מגיל שלוש, אזי זה כלל לא מוגדר כביאה. אמנם לאחר שאנו יודעים שזו לא ביאה, עלינו לשאול- מה הדין של אדם שמטריד אשה מבלי שהוא בא עליה? בזה הרמב"ם לא עוסק, אך ברור שיש להעניש אדם זה. וכעין זה מצינו בחז"ל (קידושין פא.)- מלקים על לא טובה השמועה. ופסק השו"ע (אבן העזר קע"ח סעיף כ)- אשת איש שטוענת על איש אחד שהוא רודף אחריה, והוא מכחישה, אין להאמינה כדי לייסרו; אבל יגזרו עליו נדוי, שלא ידבר עמה כלל, ושלא ידורו בשכונה אחת, ואם הוא מוחזק בעיניהם לחשוד על העריות, ראוי לגעור בו בנזיפה ולאיים עליו שאם לא יתנהג כשורה יבדילוהו מביניהם לרעה וידחוהו בשתי ידים כמו שארז"ל מלקין על לא טובה השמועה (שמואל - א ב, כד), וכמו שכתב הרמב"ם בפכ"ד מסנהדרין. וודאי שאם הדור פרוץ בעבירה מסויימת ביד בי"ד להכות כדי לגדור את הפרצה, וכפי שפסק השו"ע (חו"מ סימן ב)- כל בית דין, אפילו אינם סמוכים בא"י, אם רואים שהעם פרוצים בעבירות היו דנין בין מיתה בין ממון, בין כל דיני עונש, ואפילו אין בדבר עדות גמורה. ואם הוא אלם, חובטים אותו על ידי עובדי כוכבים. ( ויש להם כח להפקיר ממונו ולאבדו כפי מה שרואים לגדור פרצת הדור). וכל מעשיהם יהיו לשם שמים; ודוקא גדול הדור, או טובי העיר שהמחום ב"ד עליהם. בשורות טובות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il