שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכות השבח והראייה

האם אפשר לברך ברכת האילנות כבר בחודש אדר?

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ז אדר תשפ"ג
שאלה
שלום הרב! א. האם אפשר לברך ברכת האילנות כבר בחודש אדר? ב. מי שבירך כבר בחודש אדר - צריך לחזור לברך בחודש ניסן?
תשובה
שלום וברכה. א. לכתחילה אין לברך לפני חודש ניסן. ב. מי שכבר בירך, אין לחזור ולברך בניסן. מקורות: ז"ל הגמ' (ברכות מג:): "אמר רב יהודה, האי מאן דנפיק ביומי ניסן, וחזי אילני דקא מלבלבי אומר "ברוך שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהן בני אדם". וכתב במרדכי (שם) שמברך ברכה זו פעם בשנה, וכלשון הגמ' נפסק ברמב"ם (ברכות י' י"ג), ובשו"ע (סי' רכ"ו א'), אף שבשאר ברכות הראיה מצינו שניתן לברך כל שלושים יום (כמבואר בדברי הב"ח שם). בשו"ת הלק"ט (ח"ב סי' כ"ח), כתב שיש לברך דוקא בניסן, כלשון הגמרא. וכן דעת מרן החיד"א (ברכ"י סי' רכ"ו סק"ב), וכתב ששמע שעל דרך האמת, אין לברך ברכה זו אלא בניסן. וכתב בספר פתח הדביר (תלמיד הגר"ח פלאג'י), שיש לכך סמך מהזוה"ק (בלק קצו:), שהנשמות מעולם העליון משוטטות בימי ניסן בגינות ובפרדסים וע"י הברכות זוכות לעילוי נשמתם. וכ"כ כה"ח (רכ"ו סק"א). מאידך מצינו ראשונים (ריטב"א ר"ה יא., מרדכי ברכות מג:, הרוקח סי' שמ"ב ועוד) שכתבו שדברי הגמ' "בניסן", הוא לאו דוקא, והוא הדין באדר או באייר, אלא שדיברו חז"ל בהווה, שרוב האילנות מלבלבים בניסן, אבל אם הקדימו לאדר (כפי שניתן לראות בשקדיה וכדו'), ניתן לברך כבר אז. וכן הכריעו רבים מן האחרונים (מחצית השקל סי' רכ"ו, מ"ב שם סק"א, יחוה דעת ח"א סי' א'). מנהג העולם לברך בניסן, וכן ראוי לנהוג לכתחילה כדי לצאת לכל הדעות, ולכן אין להקדים ברכה זו. ובדיעבד אם לא ברך ברכה זו בחודש ניסן, דעת המקובלים שאין לברך בשם ומלכות (כה"ח שם), עם זאת המברך בשם ומלכות יש לו על מי לסמוך, שכן דעת רוב הפוסקים, כפי שהאריך מרן היחוה דעת (שם). במידה ואדם בירך לפני חודש ניסן בשעה שראה אילנות מלבלבים, אין לברך שוב בניסן כאמור לעיל (ראה גם בס' שערים המצויינים בהלכה סי' ס' סק"א). ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il