שאל את הרב

  • הלכה
  • נטילת ידים לסעודה ופירות

נטילת ידייים לפני סעודה

undefined

הרב שלום אילוז

כ"ח אלול תשס"ו
שאלה
מאיזו סיבה נוטלים ידיים לפני אכילת לחם ולמה דווקא 3 פעמים ברציפות על כל יד ולא לסירוגין, ומדוע נוטלים ידיים למים אחרונים לפני ברכת המזון?
תשובה
נטילת ידים לסעודה תקנת חכמים היא וכמה טעמים ניתנו לנטילה זו והם: א. משום סרך טומאה, פירוש, בזמן שבית המקדש היה קיים היו צריכים הכהנים ליטול את ידיהם קודם אכילת תרומה, כיון שהידים עסקניות הן ונוגעות בכל דבר, חששו שמא יטמאו את התרומה בנגיעתן. וכדי שהכהנים יהיו רגילים בנטילה זו, תיקנו שגם ישראל קודם אכילת פת יטלו את ידיהם. ב. מחמת קדושה ונקיות, וכפי שמובא במסכת סוטה (דף ד ע"ב), כל האוכל לחם בלי נטילת ידים כאלו אוכל לחם טמא. ולענין סירוגין, באמת שמעיקר הדין אין צריך נטילה ג' פעמים אלא מספיק בנטילה של פעם אחת בשיעור של רביעית מים על כל יד, אלא שכבר נהגו ליטול ידיהם ג' פעמים על כל יד. ומכל מקום אין צריך סירוגין אלא במקום שיש רוח רעה כמו בקימה מהשינה בבוקר וכדומה, ולכן כאן בסעודה שלא שייך רוח רעה אין צורך בסירוגין. לענין מים אחרונים, מובא בגמ' במסכת חולין (דף קה עמוד ב) שמים אחרונים חובה מחמת מלח סדומית, פירוש, שהיה מצוי מלח סדומית המסמאת את העניים, לכן הצריכו ליטול מים אחרונים. ועוד טעם מובא שם בראשונים, מחמת קדושה להעביר הלכלוך קודם ברכת המזון. ואף על פי שהתוס' שם כתבו שבזמנינו שאין מלח סדומית לא צריך ליטול מים אחרונים, מכל מקום הרבה ראשונים שם חלקו עליהם וסוברים שגם בזמנינו שאין מלח סדומית צריך להקפיד על מים אחרונים מחמת הטעם השני, וכן פסק השו"ע (סימן קפ"א). וחוץ מכל הנ"ל יש לענין מים אחרונים טעמים עמוקים על פי הסוד.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il