שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בר ובת מצוה

שהחיינו על הנחת תפילין

undefined

הרב שלום אילוז

ה תשרי תשס"ח
שאלה
האם יש לברך שהחיינו עם הנחת התפילין בפעם הראשונה?
תשובה
דין זה שנוי במחלוקת הפוסקים. דהנה בתוספתא ברכות (פ"ו ה"טו) מובא, שהקונה טלית חדשה או תפילין חדשים צריך לברך שהחיינו. וכדברי התוספתא הנ"ל כ"פ גם הרמב"ם (פ"יא מהל' ברכות ה"ט). וכ"פ הט"ז (סי' כ"ב). הטור והשו"ע (סי' כ"ב) הביאו דברי התוספתא להלכה, אולם הביאו רק שעל טלית חדשה יש לברך שהחיינו, אך השמיטו דין תפילין, ומוכח דס"ל שעל תפילין חדשים לא מברכים שהחיינו. והטעם לזה מובא בתוס' במנחות (מב: ד"ה ואילו, עיין במהרש"א שם) שכתבו בשם רב שרירא גאון, שאין לברך שהחיינו אלא על מצוה המתחדשת מזמן לזמן כמו שופר וכדו', משא"כ בתפילין כיון שנתחייב פעם אחת שוב חייב להניחם בכל יום ואינה מתחדשת מזמן לזמן. ולענין הלכה, כתב בשו"ת יחו"ד ח"ב (סי' ל"א) דכיון דמידי ספק לא יצאנו אין לברך שהחיינו על תפילין חדשים. וכ"פ רבים מהאחרונים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il