שאל את הרב

  • הלכה
  • מיסטיקה וקמיעות

סעודת הודיה ע"ש הושע בן בארי

undefined

הרב בנימין במברגר

א כסלו תשע"ב
שאלה
מה מקורה של סעודת הודיה לזכרו של הושע בן בארי, ומה הקשר דווקא לשמו?
תשובה
מצאתי עניין זה בספר סגולות ישראל מערכה ח, אות יג מאת הרב שבתאי ליפשיץ "חולה קבלה בידנו מהה"ק מרן מהריעי׳׳צ ז"ל מלובלין זי״ע באם יש לאדם חולה בתוך ביתו יקבל ע״ע אשר בעת ישוב החולה לאיתנו הראשון אזי יעשה ביום ג' הראשון מימי השבוע לנשמת הושע בן בארי סעודה עבור ת״ח ויראי ד׳ ויותר שיקבל החולה בעצמו הקבלה הנ"ל וקודם הקבלה יאמר המקבל הב׳ פסוקים מישעיה ק׳ ח׳ וכי יאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידענים המצפצפים והמהגים הלא עם אל אלקיו ידרוש בעד החיים אל המתים לתורה ולתעודה אם לא יאמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר ע״כ (ס׳ בארת המים) ועיין בסה״ק לקוטי תורה והש״ס ע' אמור שכ"כ בשם הה"ק משיח ד׳ מרן הבעש״ט זללה״ה ועיין בספרי ״ברית אבות״ בקו"נ ישיע הבן אות י״ד מ״ש שם:". ובמדרש על ספר הושע מובא: "וגם אני נתתי לכם נקיון שנים - א"ר חנה בר שלמיה משמיה דרב כיון שנתמעטו שניו של אדם נתמעטו מזונותיו שנאמר וגם אני נתתי לכם נקיון שנים וגו'". וכנראה שהאדם בשעת מחלתו מנדב מזונות לתלמידי חכמים, שכשיתרפא וישובו מזונותיו הוא לא ישמור אותם לעצמו אלא יהנה בהם חכמים. ובמיוחד שכתוב שהצדקה מצילה ממחלה. ועוד כתוב במדרש שם, שהצדיקים מצילים את הרשעים מעונשם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il