שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

מציאת סכום כסף ללא סימנים

undefined

כולל דיינות פסגות

כ"ט אדר תשע"ב
שאלה
מצאתי סכום כסף (200 ש"ח) במדרגות בפניימיה בישיבה ללא כל סימן מזהה ונכנסתי לאתר כדי לדעת אם אני צריך להשיב או לא ולהפתעתי אני רואה שחלק מהרבנים אומרים שכסף שאין בו סימן לא צריך להשיב מעיקר הדין וחלק אומרים שסכום הכסף וסוג השטר זה סימן. אין בדבר הלכה ברורה? אם הסכום הוא סימן אז תמיד צריך להשיב את הכסף על פי המקום שהוא נמצא ועל פי הסכום. איך יתכן שחולקים בדבר? תודה רבה!
תשובה
לא ראיתי את התשובות שאתה מדבר עליהם, אבל הכלל באבידה שהבעלים מתייאשים מאבידה שאין בה סימן כשנודע להם שאיבדו, וייאוש מועיל באבידה ולכן אומרת המשנה בבא מציעא (כא.) 'מצא מעות מפוזרים הרי אלו שלו' משום שלמעות אין סימן וגם המקום לא הוה סימן משום שמוכח מהפיזור שלהם שאינם נמצאים שם דרך הינוח אלא דרך נפילה, וכן אנו משארים שהמאבד כבר יודע שנפל ממנו המעות משום שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה, וכאמור אם הבעלים יודעים הם מתייאשים, (אם נמצאה האבידה קודם שהבעלים יתייאשו חייב להחזיר אף שאחר כך הבעלים מתייאשים 'ייאוש שלא מדעת לא הוה ייאוש') לעומת זאת אם המעות היו מסודרים אחת על השניה בצורה שמוכח שהניחו אותם באותו מקום המקום הוי סימן, או מניין המעות הוה סימן, וכך אומרת המשנה (שם כ"ד.) 'צבורי מעות זו על גב זו הרי אלו חייב להחזיר' וביארה הגמרא ש'ציבורי' מעות המקום ומניין המעות הם הסימן וכן 'זו על גב זו' צורת ההנחה הוי סימן. בכל אופן אומרת הגמרא (שם כה:), 'המוצא סלע בשוק ומצאו חבירו ואמר לו שלי היא חדשה היא נירונית היא (נירון קיסר כתוב עליה) של מלך פלוני היא לא אמר כלום. ולא עוד אלא אפילו שמו כתוב עליה לא אמר כלום משום שאין סימן למטבע דאמר דלמא אפוקי אפקה ומאינש אחרינא נפל' מבאר הנמוקי יוסף (י"ד:) 'ואפילו שמו כתוב עליה חיישינן שמא היו לו שנים או שלושה שהיה שמו כתוב עליהם והוציא האחת ואיבד האחרת ואותה שהוציא גם כן נאבדה מאותו אחד שבה לידו ומצאה זה והוא סבור כי שלו מצא ונתן סימניה'. מכל האמור למעות ושטרות כסף אין להם סימן והבעלים יודעים מייד ומתייאשין ולכן אם הם אינם מונחים שם בכוונה אלא הם שם בדרך נפילה אין חיוב להשיב שייאוש קני, ולא עוד אפילו כתוב עליהם שם אין חיוב להשיב שאפשר שהמאבד כתב על כמה שטרות את שמו וחלק מהשטרות העביר הלאה ונפל גם לו וגם לאותו אדם שהעביר לו את השטר ואף שאומר סימן שעל השטר מופיע את שמו אין חיוב להשיב לו ששמא אין זה השטר שהוא איבד. מוסיף הנימוקי יוסף בשם הראב"ד שאם יש סדק במטבע או לעניינינו קרע בשטר זה כן סימן ולכן כן צריך להחזיר. ( עיין שולחן ערוך חושן המשפט סימן רס"ב סעיפים י"א – י"ג) הרב אברהם זרביב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il