שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכירות, קנייה ומכירה

לא לשלם מחיר יקר במונית

undefined

כולל דיינות בית אל

ב תמוז תשע"ג
שאלה
שלום וברכה אדם שנהג מונית ניסה לחייב אותו מחיר מופקע בשעה מאוחרת, והנוסע הוציא שטר ועשה כאילו נפל לו ברכב ולא מצא, ולאחר שהוריד אותו אמר שיעלה להביא את הכסף שהוא צריך ולא הייתה בכוונתו לשלם, אבל הנהג שחשב שבעצם השטר הגדול נפל ברכב, ברח כדי לקחת את השטר היקר. האם הנוסע היה חייב לשלם או שהוא פטור מצד זה שהנהג היה גזלן?
תשובה
על הצד שאמר לך את המחיר המופקע ובכל זאת עלית, ההלכה אומרת כך: אדם שקיבל הנאה מחבירו אפי' בלא רצונו חייב לשלם לו כל שכן כאשר רצה בהנאה זו וכשכר אותה (היורד לשדה חבירו ב"מ קא.). אדם ששכר פועל משלם לפי שקבעו בתחילה ואם לא קבלו משלם לפי מה שמקובל באותו מקום עבור עבודה זו (שו"ע חו"מ ס' שלב). גם אם התנה עמו לפני ששכרו אם התנה עמו לפני ששכרו בסכום גדול חייב לשלם לו את מלא הסכום ורק אם הוא אנוס גמור, כמו הבורח מבית האסורים והייתה מעבורת לפניו ודרש ממנו סכום מופקע, אז משלם לו רק את שכרו אבל אם לא היה אנוס כזה צריך לשלם לו כל שכרו. (יבמות קו. עפ"י הריטב"א ומרן חו"מ סי' רסד-ז) ומובא ברמ"א שם בשם תשובת הרא"ש, שבשדכנות אפי' שקבעו עמו לתת הרבה אין לו אלא שכרו. ולדעת המהרש"ל נותן לו את כל שכרו. וביאר הש"ך שאין מחלוקת בין הרמ"א לבין המהרש"ך, שהרמ"א דיבר במקום שיש קצבה לשדכנות ואילו המהרש"ל דיבר במקום שאין קצבה לשדכנות ובפת"ש כתב שהמחיר אצל הרמ"א לשדכנות נעשה כתקנה של חכמי הדור שלא יקחו יותר מדי, ולכן אפי' שקבע עמו יותר לפני עשית המשדכנות ואפי' היה אנוס אין לו אלא שכרו כי יש תקנה. והטעם כתב הקצות שהוא מדין שיכול לומר לו משטה אני בך. אומנם כתב הנתיבות שעד שתות (%16.6) מהמחיר שנקצב אינו יכול לומר משטה אני בך במיוחד במקום שדרך לפעמים להוסיף ולתן. (למרות שהיה מקום לומר ששכירות מונית הוא כדין עבד שאין לו הונאה שהרי שכרו לשעה זו בדווקא אבל מיכון שיש תקנה למחיר אין לומר זאת). על כן נמצא, שאפי' שעלית למונית ודרש הנהג סכום מופקע והסכמת ועלית, מכיון שיש תקנה במדינה על מחיר מונה או אפי' שקובעים מחיר עם הנהג הוא בדר"כ בטווח מחירי המונה בסטיה של שתות - 16.6% כדברי הנתיבות) זה כמחיר קצוב של שדכנות שכתב הרמ"א שאין לו אלא שכרו המקובל, אא"כ העלה רק בשתות שאז אתה חייב לו את המחיר שנקבע ואינך יכול לומר לו משטה אני בך. וכך שרצה לנצל את הענין ו"לגזול" ולקבוע מחיר יותר גדול אין זה פוטר אותך מלשלם לו את גובה ההנאה שקיבלת כפי המקובל במחיר המוניות. על כן למסקנה, היית חייב לו לשלם את המגיע לו עפ"י המחיר המקובל ולא את המחיר הגבוה כמו כן עליך לעשות תשובה על החילול ה' שאולי נגרם מכך. השאלה הייתה על זמן הנסיעה ואנחנו לא דנים אם יש לך חיוב עכשיו לשלם לו. הרב אבישי חבר טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il