ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
חדרים אחרונים לשבת שירה בירושלים עם הרב סבתו
בית המדרש פרשת שבוע ותנ"ך קדושים

ספר ויקרא פרקים יט - כ

פרשת קדושים

תוכן פרשת קדושים לקריאה ולהדפסה
1546
לחץ להקדשת שיעור זה
[יט] (א) וידבר יהוה אל משה לאמר: (ב) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם: (ג) איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם: (ד) אל תפנו אל האלילם ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני יהוה אלהיכם: (ה) וכי תזבחו זבח שלמים ליהוה לרצנכם תזבחהו: (ו) ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד יום השלישי באש ישרף: (ז) ואם האכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה: (ח) ואכליו עונו ישא כי את קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה: (ט) ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט: (י) וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם: (יא) לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו: (יב) ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלהיך אני יהוה: (יג) לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר: (יד) לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני יהוה: (טו) לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך: (טז) לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך אני יהוה: (יז) לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא: (יח) לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה: (יט) את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך: (כ) ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והוא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן לה בקרת תהיה לא יומתו כי לא חפשה: (כא) והביא את אשמו ליהוה אל פתח אהל מועד איל אשם: (כב) וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני יהוה על חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא: (כג) וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל: (כד) ובשנה הרביעת יהיה כל פריו קדש הלולים ליהוה: (כה) ובשנה החמישת תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו אני יהוה אלהיכם: (כו) לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו: (כז) לא תקפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך: (כח) ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יהוה: (כט) אל תחלל את בתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה: (ל) את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה: (לא) אל תפנו אל האבת ואל הידענים אל תבקשו לטמאה בהם אני יהוה אלהיכם: (לב) מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה: (לג) וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו: (לד) כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם: (לה) לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה: (לו) מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים: (לז) ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם אני יהוה:
[כ] (א) וידבר יהוה אל משה לאמר: (ב) ואל בני ישראל תאמר איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר יתן מזרעו למלך מות יומת עם הארץ ירגמהו באבן: (ג) ואני אתן את פני באיש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו כי מזרעו נתן למלך למען טמא את מקדשי ולחלל את שם קדשי: (ד) ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתתו מזרעו למלך לבלתי המית אתו: (ה) ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו והכרתי אתו ואת כל הזנים אחריו לזנות אחרי המלך מקרב עמם: (ו) והנפש אשר תפנה אל האבת ואל הידענים לזנת אחריהם ונתתי את פני בנפש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו: (ז) והתקדשתם והייתם קדשים כי אני יהוה אלהיכם: (ח) ושמרתם את חקתי ועשיתם אתם אני יהוה מקדשכם: (ט) כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת אביו ואמו קלל דמיו בו: (י) ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת הנאף והנאפת: (יא) ואיש אשר ישכב את אשת אביו ערות אביו גלה מות יומתו שניהם דמיהם בם: (יב) ואיש אשר ישכב את כלתו מות יומתו שניהם תבל עשו דמיהם בם: (יג) ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם: (יד) ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה זמה הוא באש ישרפו אתו ואתהן ולא תהיה זמה בתוככם: (טו) ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה מות יומת ואת הבהמה תהרגו: (טז) ואשה אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אתה והרגת את האשה ואת הבהמה מות יומתו דמיהם בם: (יז) ואיש אשר יקח את אחתו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה והיא תראה את ערותו חסד הוא ונכרתו לעיני בני עמם ערות אחתו גלה עונו ישא: (יח) ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקרה הערה והוא גלתה את מקור דמיה ונכרתו שניהם מקרב עמם: (יט) וערות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה כי את שארו הערה עונם ישאו: (כ) ואיש אשר ישכב את דדתו ערות דדו גלה חטאם ישאו ערירים ימתו: (כא) ואיש אשר יקח את אשת אחיו נדה הוא ערות אחיו גלה ערירים יהיו: (כב) ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה: (כג) ולא תלכו בחקת הגוי אשר אני משלח מפניכם כי את כל אלה עשו ואקץ בם: (כד) ואמר לכם אתם תירשו את אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אתה ארץ זבת חלב ודבש אני יהוה אלהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים: (כה) והבדלתם בין הבהמה הטהרה לטמאה ובין העוף הטמא לטהר ולא תשקצו את נפשתיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמש האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא: (כו) והייתם לי קדשים כי קדוש אני יהוה ואבדל אתכם מן העמים להיות לי: (כז) ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעני מות יומתו באבן ירגמו אתם דמיהם בם:
עוד בנושא קדושים
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il