ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

פתיחת ברז העלולה להביא להפעלת משאבת לחץ חשמלית בשבת

דף הבית בית מדרש מדורים חמדת ימים שו"ת "במראה הבזק" Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר

אלול תשע"ז

פתיחת ברז העלולה להביא להפעלת משאבת לחץ חשמלית בשבת


מתוך העלון חמדת ימים
www.eretzhemdah.org


מוקדש לעילוי נשמת
ר' אברהם בן דוד ז"ל

רומא, איטליה Rome, Italy
אדר א תשנ"ב

שאלה
בשיעור תורה בהלכות שבת התעוררה שאלה שכמה וכמה נתקלים בה, והיא: כאן בבתים יש לחץ מים נמוך, ומי שגר בקומה עליונה, נזקק למשאבה חשמלית שדרכה מגיעים המים לברז וכו'.
כשפותחים את הברז, המשאבה מתחילה לעבוד. כיצד עלינו לנהוג בשבתות ובימים טובים?

תשובה
א. בעיה זו שעוררת, קיימת לכאורה בכל מערכת מים מודרנית המושפעת מן הצריכה, ומשום כך מופעלת בנקודה מסוימת (לפי מפלס גובה במגדל מים, בבריכה או לחץ) משאבת מילוי, אלא שבמערכת מים גדולה מקובל, לא לחשוש להפעלת המשאבה, וזאת משום שלפתיחת הברז הבודד השפעה מזערית בלבד והתוצאה המורגשת רק בעקבות הצטברות אלפי פתיחות ברזים.
כמו כן, הסיכוי לפגוע בנקודה הקריטית הוא אפסי, ואם חישן נמצא בדיוק בקצה הגבול ואני פותח מים בבית - הרגישות איננה כה מידית 1 .
ב. למתקן הגברת הלחץ הביתי כפי שתואר בשאלתך, יש - לפי הידוע לנו (בהתייעצות עם מכון צומ"ת) - מיכל קטן ביותר (פחות מ-10 ליטר). הסיכוי להפעלה מידית וישירה הוא איפוא גבוה ביותר 2 , ולפיכך אסור השימוש במים בשבת. הספק היחידי שניתן לסמוך עליו, הוא שמא מישהו אחר בבנין קדם ופתח ברז, כך שהמשאבה נמצאת במצב פעולה, וכשאתה פותח את הברז בסמוך לו אחריו, אתה רק מאריך את זמן הפעולה, אך אינך מפעיל את המערכת מחדש, והרי זה מותר 3 . מכל מקום, מכיון שאין זה ספק של ממש אלא סבירות מועטת שבכל פעם שתפתח את הברז, יהיה זה בסמוך אחרי פתיחת הברז על ידי אחר, יש לומר שזהו "מתכוון", שהרי רצונו של כל דייר, שבשעה שהוא פותח את הברז, יזרמו אצלו מים, דבר הנעשה על ידי המשאבה, ועל כן נראה שאין להקל.
עוד צד להקל מחומרת האיסור הוא שגם אם אתה אמנם מפעיל את המשאבה על ידי פתיחת הברז, סביר להניח שאין זה נעשה מיד אלא לאחר זרימת מים בכמות מסוימת, ולכן אין זה מעשה בידיים אלא גרמא שאינו אסור אלא מדרבנן 4 .
על סמך הצדדים להקל המוזכרים נראה איפוא שיש להקל ולפתוח את הברז בשינוי 5 , וביחד עם זה לדאוג לפתרון של קבע כמוצע להלן בסעיף ג'.
ג. הפתרון שמכון צומ"ת מציע לבעיה זו, ואשר כבר בוצע במקומות מספר בארץ, הוא מנגנון "המשכת מצב" הפועל רק בשבת (על ידי הזזת מתג בערב שבת למצב "שבת") באופן הבא:
מדי 5 דקות (למשל) המשאבה מופעלת בכל מקרה למשך 3-2 שניות. גם אם צרכו מים והלחץ ירד, לא קורה דבר, ואולם בבוא מועד ההפעלה המחזורית הקבועה, המשאבה תמשיך לפעול עד למילוי המיכל.
ניתן לרכוש מכשיר זה במחיר 180$ לערך ולחברו בשיטת "עשה זאת בעצמך", לפי תרשים חיבורים פשוט. כתובת המכון: "מכון צומת", אלון שבות, גוש עציון, טל': ++9931342-2-972 , פקס: ++9931889-2-972, zomet@netvision.net.il.
^ 1. סברות אלה ועוד נאמרו בקשר לשאלת פתיחת מקרר ביתי וסגירתו המעלה בעיה דומה, שכן על ידי החדרת אויר חם יתכן שנפעיל את המקרר המכוון בוסת חום (טרמוסטט) לרגישות חום וקור, ואף על פי כן הותר הדבר לדעת רוב הפוסקים. עיין שו"ת "ציץ אליעזר" (ח"ח סי' יב וחי"ב סי' צב באורך), וכמו כן "משפטי עוזיאל" (מהדורת תנינא אורח חיים סי' לז) ו"יביע אומר" (ח"א אורח חיים סי' כא), "שמירת שבת כהלכתה" (פ"י, יב ובהערה לג בשם הגרש"ז אויערבך), ועיין דיון ארוך בזה ב"אנציקלופדיה תלמודית" (כרך יח, עמ' תרסד-תרסט). ומכל שכן בנדון דידן שהסבירות להפעלת המשאבה היא עוד יותר מועטת.
^ 2. יש שסוברים, שבכל הפעלת מכשיר חשמלי יש משום איסור תורה - מכה בפטיש, עיין "משפטי עוזיאל" (ח"ב אורח חיים סי לו אות ב), "עץ אפרים" (אורח חיים ח"א עמ' 68), וכן דעת מרן הגר"ש ישראלי. ואף לסוברים שזהו איסור דרבנן, עיין באורך ב"אנציקלופדיה תלמודית" (כרך יח עמ' קסג ואילך, שם עמ' תרנג ואילך) גם פסיק רישיה במלאכה דרבנן אסור בשבת, עיין שו"ע (אורח חייט סי' שיד) בדברי "מגן אברהם" (ס"ק ה) ועוד בנושאי כלים שם.
^ 3. עיין ב"אנציקלופדיה תלמודית" (כרך ו עמ' תרנג סעיף ח), ועיין עוד לגבי המשכת מצב שמותרת לדעת רוב הפוסקים, ראה "יביע אומר" (ח"ג אורח חיים סי' יח אות א), "שמירת שבת כהלכתה" (פי"ג, כה הערה צ בשם הגרש"ז אויערבך), ובאורך עיין ב"אנציקלופדיה תלמודית" (כרך יח עמ' תרפב-תרפג).
^ 4.
עיין שו"ע (אורח חיים סי' רסה, סע' ד, בדברי רמ"א) ובדברי "מגן אברהם" (ס"ק י) ובנושאי כלים שם. ועיין "תחומין" (כרך ז עמ' 151-146) וב"אנציקלופדיה תלמודית" (כרך יח עמ' תשנז ואילך).
^ 5. כדאשכחן במקום הפסד, שו"ע (אורח חיים סי' שלו, ט), והוא הדין למקום צורך גדול כנדון דידן.
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב