ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
מתמודדים עם הקורונה באתר ישיבה. היכנסו כעת!
שאל את הרב הלכה לפני התפילה

מלאכה לפני תפילה בעיר אחרת

הרב בניהו שרגאט"ז מרחשון תשע"ח
333
שאלה
כשאדם נוסע להתפלל בעיר אחרת שחרית (כי במקומו אין לו מניין בשעה שהוא חפץ) ולאחמ"כ הוא ממשיך לעבודתו, האם מותר לו לפני היציאה לדרך להכין לו כריכים ע"מ לאוכלם במקום עבודתו, או שיש בכך משום איסור עשיית צרכיו לפני תפילת שחרית. תודה!
תשובה
שלום וברכה יש שני עניינים לברר א. נסיעה לעיר אחרת לפני התפילה. ב. הכנת הכריכים לפני התפילה. לעניין א צריך להשתדל להתפלל לפני נסיעה לעיר אחרת. אם קשה לתאם את זמן המניין עם זמן העבודה, אפשר להקל ולנסוע לעיר אחרת להתפלל כשמתפרנס שם לצרכי משפחתו הנורמליים ולא לגרוף הון. טעם ההיתר - נחשב כמתעסק במצווה ולא בדברי רשות [ערוך השולחן. הגרח''פ שיינברג. תפילה כהלכתה] לעניין ב רצוי למצא פתרון אחר של הכנת אוכל מהלילה או הכנת כריכים במקום העבודה. ניתן לקנות שם ככר לחם וממרחים ,להניחם שם באופן קבוע ולהכין כריך מדי יום בהפסקה. חשוב למצא פתרון במיוחד לאור המציאות שזה מצב קבוע יום יומי. כשקשה לעשות כך כי האוכל לא יהיה טרי אם נכין אותו מהלילה או שבפועל לא מספיקים להכין במקום העבודה מפני עומס העבודה וכדומה ולא מצאנו פתרון אחר נורמלי, נראה שמותר להכין לפני התפילה כריך רגיל ולא מושקע. אם אפשר עדיף עוד מהלילה להתחיל את ההכנה כך שבבוקר תצטרך להכין הכנה פשוטה שצורכת זמן קצר. כוונתי להניח את מה שאפשר על השלחן כגון את הממרחים והלחם שאינם צריכים מקרר, כך שבבוקר תצטרך רק למרוח. אם מדובר בדברים הצריכים מקרר, אז כדאי להניחם במרוכז במקרר כך שישאר רק לשולפם [עיין ב'מקורות והרחבות' להבנת הטעם]. חשוב הדבר גם לאור העובדה שזה דבר לא חד פעמי אלא מתמשך כל בוקר. לא לתת ללב להתרגל לעשייה ארוכה וקבועה קודם התפילה לאבינו האהוב שבשמים. במקרה של הכנה קודם התפילה, נראה שיש לומר ברכות השחר,ברכות התורה וק''ש טרם ההכנה. בהצלחה רבה מקורות והרחבות לעניין א- אסור לעשות צרכיו או לנסוע לעיר אחרת קודם התפילה. וכך כתב השולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן פט סעיף ג 'אסור לו להתעסק בצרכיו, או לילך לדרך, עד שיתפלל תפלת י"ח. (ויש מקילין, לאחר שאמרו מקצת ברכות, קודם שאמרו ברוך שאמר, וטוב להחמיר בזה), (תרומת הדשן סי' י"ח) ולא לאכול ולא לשתות, אבל מים מותר לשתות קודם תפלה, בין בחול ובין בשבת וי"ט. וכן אוכלים ומשקין לרפואה, מותר.' וגם אם במקום שנוסע אליו יוכל להתפלל בזמן ובמניין אסור ורק אם השיירא לא תמתין לו ,מותר. וכך לשון המשנה ברורה סימן פט ס"ק כ (כ) עד שיתפלל - ואפילו אם במקום שיבוא יהיה יכול ג"כ להתפלל עם הצבור בזמנו אעפ"כ אסור דהליכה בדרך הוי כעוסק בצרכיו אך כ"ז שלא בשעת הדחק אבל בשעת הדחק שאין השיירא ממתנת לו יכול לילך מקודם לדרך ויתפלל בדרך וכדלקמן בס"ח ומשמע מהרבה פוסקים דאפילו כבר הנץ החמה ג"כ מותר בזה. כך פסק גם באשי ישראל יג,כג. לכן, כשיש אפשרות להתפלל במניין במקום שהאדם נמצא, יתפלל שם לפני יציאתו. גם כשאין מניין בשעה שהוא רוצה אך יש מניין קודם, לכאורה יש להתאמץ לקום קודם ולהתפלל לפני היציאה. השאלה היא במקרה שקשה לקום מוקדם יותר או קשה לחכות למניין הבא במקומו כי הוא מעכב זמן רציני. האם במקרים הללו יכול לנסוע לעיר אחרת ולהתפלל שם. כתוב שמותר לנסוע לצורך פרנסת אשתו ובניו . נחשב צורך מצווה. כך פסק הערוך השולחן אורח חיים סימן צ סעיף כ 'ופשיטא שלא ישכים אדם לילך בדרך לדבר הרשות מעיר שיש שם בהכ"נ ואפילו ילך קודם אור הבוקר וזה שאין אנו נזהרין בזה משום שאנו הולכין בדרך לפרנסתינו ונחשב זה לדבר מצוה שהרי מצוה לפרנס אשתו וזרעו דאשתו חובה לפרנסה ובניו ובנותיו אמרו חז"ל דעל זה נאמר עושי צדקה בכל עת [כתובות נ'. וכ"מ במועד קטן רפ"ג ע"ש] ועוד דזהו דוקא כשיכול לבא למחוז חפצו מבע"י כמ"ש בש"ע סעי' י"ז: כדבריו פסק בתפילה כהלכתה סוף פרק ו. אמנם ההיתר לנסוע לצורך פרנסה הינו דווקא כשזה לא לגרוף הון בעלמא אלא צורך מחית משפחתו [הערה נח שם בתפילה כהלכתה בשם הגרח''פ שיינברג] לעניין ב- מותר לקנות ולהכין אוכן לילדים לפני צאתם ללימודיהם. יש בכך צרכי שמים כי מותר להם לאכול לפני התפילה. כאשר עוזר בכך לאשתו יש בדבר גם משום עשיית חסד [תפילה כהלכתה ו,יח ובהערה לט] א''כ לכאורה להכין לעצמו אין בכך צרכי שמים וחסד. בכל אופן נראה להקל ע''פ הצירופים הללו – א. הרבה פעמים כשלא מכינים מראש, 'נשאבים' לעבודה ונמנעים מאכילת פת שחרית . א''כ נחשב בהכנת הכריכים כמתעסק במצווה ולא ברשות שכן 1. הכנה האוכל היא לשם פרנסתו לצרכי משפחתו הנורמליים. האוכל נצרך לעבודה כי כך יצליח לעבוד בתפוקה רבה ואיכותית יותר. הדבר חשוב כפל כפליים כשהוא שכיר למניעת מצב של התרשלות בהתחייבותו למעביד. 2. זו הכנה לפת שחרית. [פת שחרית זו מצווה ככתוב בשו''ע קנה,ב :'קודם שילך לבה"מ יוכל לאכול פת שחרית אם הוא רגיל בו, וטוב שירגיל בו'. כתב ע''כ משנ''ב שם ,יא '... ומצוה להנהיג עצמו במדה טובה והנהגה טובה לשמור בריאותו כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת הבורא יתעלה [טור]']. 3. יש בכך מעט משום צרכי רפואה שכן פת שחרית מועילה לבריאות הגוף. [יש בכך משום צרכי רפואה ע''פ הגמ' בב''מ קז: 'מחלה ששמונים ושלשה חלאים תלוין במרה, וכולן - פת שחרית במלח וקיתון של מים מבטלתן. שם מוסיפה הבריתא שיש 13 דברים טובים בפת שחרית. יש להוסיף ששו''ע פט, ג מתיר אף לאכול לפני התפילה לצרכי רפואה. אמנם כאן לא מדובר בחולה ולכן לא נתיר לו לאכול פת שחרית לפני התפילה אך הכנתה שיש בה הטבה לבריאות הגוף ובטח כשיש חשש לדלוג מס' פעמים על פת שחרית, נראה שיהיה מותר להכין קודם התפילה]. ב. לכאורה נחשבת הכנת כריך רגיל כמלאכה שאין בה שיהוי. בוודאי אם כבר הדברים מונחים על השולחן ונשאר לו רק להכניס את האוכל לכריך. דומה הדבר לכביסה שכבר ממויינת והוא רק מכניסה למכונה. [עיין בהליכות שלמה ,תפילה, פ''ב,ה] מטעם זה כדאי להכין כבר מהלילה את מה שאפשר על השולחן או בצורה מסודרת במקרר באופן שההכנה בבוקר תהיה פשוטה וללא שיהוי רב. חשוב הדבר גם לאור העובדה שזה דבר לא חד פעמי אלא מתמשך כל בוקר. לא לתת ללב להתרגל לעשייה ארוכה וקבועה קודם התפילה. ג. כשרגילים להתפלל במניין של זמן קבוע, יתכן ומותר להתעסק קודם שמגיע זמן זה ועל כך סמכו העולם להקל. טעם ההיתר כי נחשב ככל דיני קדימה שנאמרו רק כשרוצה כעת את שניהם ולא כשמעוניין להתפלל אח''כ ובטח כשיהיה לו אז יותר יישוב הדעת להתפלל. [הליכות שלמה, תפילה ,פ''ב יא. שם ב'דבר הלכה' הערות טז ו-ח] בכל מקרה של הכנה נראה שיש לומר ברכות השחר ,ברכות התורה וק''ש קודם ההכנה. וכך לשון המשנה ברורה סימן רנ ,א (ברוח זו כתוב בסימן זה גם במג''א ובשו''ע הרב) '...ואם רגילין למכור בבוקר השכם קודם התפלה ולא ימצא לקנות אחר התפלה יקנה ואח"כ יתפלל אך יראה לקרות ק"ש מקודם כיון שכבר הגיע זמנה ואין זה בכלל מה שאמרו אסור לעשות חפציו קודם שיתפלל שזו חפצי שמים היא'. הפס''ת פט,טו ציין לקרא ברכות התורה וק''ש. בהצלחה רבה
עוד בנושא לפני התפילה
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il