שאל את הרב

  • הלכה
  • תכלת

אופן קשירת התכלת בציצית לאשכנזי

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

כ"ו מרחשון תשע"ט
שאלה
שלום, אני אשכנזי, אז ברצוני לדעת: לפי איזו שיטה עלי לנהוג כדי לקשור את התכלת שלי? ומדוע?
תשובה
לדעת רוב הפוסקים אין להשתמש בתכלת כלל בימינו, משום שאין לנו מסורת בזה וזה עלול לגרום לטעות לדורות הבאים כאילו יש בזה מסורת, ומטעמים נוספים. (ערוה"ש סימן ט סעיף יב, קובץ תשובות להגרי"ש אלישיב סימן ב, תשובות והנהגות ח"א סימן כט וח"ד סימן ה, אאמו"ר שליט"א בשם מורו ורבו הגרח"פ שיינברג זצ"ל שאין להשתמש בתכלת משום שזה עלול לגרום לטעות לדורות הבאים כאילו יש בזה מסורת ויביא לידי מכשול, וע"ע מראי מקומות נוספים בפסקי תשובות סימן ח הערה 2). נחלקו הראשונים אם בזמן שהיה תכלת היה צריך להטיל שני חוטי לבן ושני חוטי תכלת או אחד תכלת ושלושה לבן, (ערוה"ש סימן ט סעיף ב), ובמ"ב (סימן ט ס"ק ז) מביא את דעת הט"ז שבזמן שהיה תכלת היה צריך להטיל שני חוטי לבן ושני חוטי תכלת, וכן משמע שמכריע להלכה הערוה"ש (שם), אולם נ"ל שאותם הנוהגים להטיל תכלת בציצית בימינו ע"פ רבותיהם כדוגמת חסידי ראדזין, מטילים רק חוט תכלת אחד, והוא החוט הארוך הסובב סביב האחרים. אופן קשירת הציצית על פי מנהג האשכנזים, משחילים ארבעה חוטים דרך הנקב שבכנף בגד הציצית כאשר אחד מן הארבעה חוטין ארוך מהאחרים, ואז יש לנו שמונה חוטים ארבעה מכל צד, יקח את ארבעת החוטים מצד זה וארבעה חוטים מצד זה ויקשור שני פעמים זה על גב זה, יסובב את החוט הארוך סביב כל האחרים שבע כריכות ושוב יקשור פעמיים, יסובב את החוט הארוך שמונה כריכות ושוב יקשור פעמיים, יסובב את החוט הארוך אחד עשרה כריכות ושוב יקשור פעמיים, יסובב את החוט הארוך שלוש עשרה כריכות ושוב יקשור פעמיים, כאשר בסיכום יש חמשה קשרים כפולים וביניהם כריכות ע"פ המספרים הבאים 7 8 11 13, וכך יעשה לכל ארבעת הכנפות. המשמעות של המספרים הוא דז' וח' הוא שם של י"ה, ואח"כ י"א שבצירוף הוא שם של הוי"ה, ואח"כ י"ג גימטריא אחד וזהו ה' אחד. (שו"ע או"ח סימן יא סעיף יד, ומ"ב ס"ק ע).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il