ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים שאלות כלליות

קריאת מגילה באשקלון גם בט"ו?

מכון התורה והארץכ"ז אדר א' תשע"ט
227
שאלה
שלום רב, בחזון עובדיה עמוד קיג' המחבר שולחן אותנו לסימן לח', שזה לספר "ארץ ישראל" להרי"מ טוקצינסקי ז"ל. ומדברי הספר אני מבין שיש לקרוא מגילה באשקלון גם בט"ו?
תשובה
בס"ד שלום וברכה עיין משנה ברורה (סי' תרפח באו"ה ד"ה או שסמוכין להם), שכתב בשם הדבר משה "כפר הסמוך לכרך שהיו קורין בט"ו ונהיה הכרך שמם יקראו בי"ד" מכאן שכל מקום שהכרך היה שמם אין לו דין של סמוך לכרך, ולכן גם באשקלון של היום לא קוראים אלא יום אחד שהרי התל אשקלון (שעליו דנים שהוא אשקלון המקורית) לא היה מיושב שנים רבות ולא היה שם יישוב והוא רק נתגלה במסגרת חפירות, ואין לומר שיש סמוך ונראה לכרך שחרב - לכן אין צורך לקרוא בט"ו. אמנם כידוע החזו"א חלק על דברי המ"ב וסבר שיש דין סמוך ונראה גם לכרך שחרב. עוד יש להוסיף שזהוי התל ההרוס כאשקלון לא ברור מוחלט הוא ואין עליו מסורת (כירושלים, חברון, טבריה ועוד), אלא שכך אומרים ארכיאולוגים ושם המקום בפי ערבים, אבל אין ללמוד מכך לדינא שהרי הכל נתון בהשערות (וכבר כתבו הרב קוק זצ"ל והחזו"א שאין לסמוך על שמות מקום הנהוגים בפי הערבים, עיין בהקדמה לתבואות הארץ), וכפי שכתב בירושלמי שהיו מספר ערים בשם קדש וכן מספר ערי אשקלון יכולות להיות, ושמא העיר עצמה היא מקום אחר. על כן נראה שהן בגלל דברי הדבר משה והן בגלל ספק בזיהוי התל כתל אשקלון, אין לקרוא אלא בי"ד ככלל ישראל ויוצאים בזה ידי חובה לכו"ע. אולם אם ירצה אדם בביתו לקרוא באשקלון אי אפשר למונעו ובלבד שלא יאמר שזה הדין אלא חומרא שמחמיר על עצמו מספק. עוד יש לי להוסיף שכל עניין מקרא מגילה הוא לבוא לפרסם את הנס במקום אחד, ואדרבא עדיף לא לעשות אגודות אגודות, ואם התירו התפלל במניינים שונים בפורים במקרא מגילה הקפידו על מקרא מגילה ברוב עם, ללמדנו שאין אנו כדעת המן "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד" אלא אנו מאוחדים, ומכיוון שהאחדות עיקר חשוב הוא בפורים ורוב בתי הכנסת באשקלון קוראים רק יד (כפי שבדק הרה"ג משה הררי שליט"א) א"כ אולי עדיף לא לעשות קהילות קהילות אלא יקראו כולם ביום אחד, אלא א"כ יחליטו רבני העיר בעצה אחת לשנות אזי שוב לא תהיה תופעה של קהילות קהילות, ועדיף להרבות באחדות מאשר לחוש לחששות ארכיאולוגיים שונים (לדעתי זה עומק תשובת הגר"מ אליהו זצ"ל שיש לעשות כהוראת רבני העיר, למרות שלא תמיד הסכים עמה, אבל האחדות היא ערך גדול במיוחד. עיין באריכות במה שכתב לעניין אשקלון הרה"ג יהודה זולדן בספרו מגילה נקראת בטו באדר בערי ישראל (עמ' 171-173) ושם הובא כל ספור ביאת גולי כפר דרום לאשקלון, עיי"ש. בברכת התורה והארץ יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il