ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה יחוד

האם איסור יחוד עם שתי נשים מהתורה

56
שאלה
במשנה בקידושין (פ:) כתוב "לא יתייחד איש עם שתי נשים", האם זה איסור מהתורה?
תשובה
שלום רב. יחוד של איש ואשה בלבד, באופן האסור - יסודו מהתורה. אולם מעבר לאשה אחת (או איש באופן האסור) הכרעת הפוסקים שאיסורו - מדרבנן. הרחבה: מבואר בגמ' (ע"ז לו:) עולה בפשטות שאיסור יחוד מהתורה - הוא עם אשה האסורה על האדם באיסור עריות (כמו אשת איש, אחות אשתו, חמותו, כלתו וכו'). ודוד המלך ובית דינו - הרחיבו את היחוד גם לאשה פנויה, ושמאי והלל גזרו גם על יחוד עם גויה. יש לציין שכיון שכל אשה מגיל י"ב שנה היא בחזקת נידה (ראה נדה ה.), מבואר באחרונים (חקרי לב סי' י"ז ד"ה ואולם בשם כמה פוסקים) שאיסור יחוד עם נדה איננו רק מגזירת דוד ובית דינו אלא אסור מהתורה. אולם יש פוסקים שכתבו שאיסורה מדרבנן (שו"ת מר ואהלות דף צד ע"ג לגאון רי"א מקובנא, שו"ת צי"א (ח"ו סי' מ' קונטרס היחוד ח' ו'-ט'). והנה ביחס ליחוד איש עם אשה האסורה עליו באיסור ערוה, הסיקו הראשונים (רש"י ותוס' שבת יג., רמב"ן ספר המצות שרש ג', שו"ת הרשב"א תקפ"ז, חינוך מצוה קפ"ח) מדברי הגמ' כאמור (שם), וז"ל: "יחוד דאורייתא הוא, דאמר ר' יוחנן רמז ליחוד מן התורה מנין", שמדובר באיסור תורה. ומה שכתב הרמב"ם (איסו"ב כ"ב הלכה ב') כתב ואיסור יחוד העריות מפי קבלה", זה לשיטתו שכל מה שלא נכתב בתורה בצורה מפורשת "דברי קבלה", אך תוקף האיסור הוא מדאורייתא (יעלת חן בית חתנות סי' ז', ארעא דרבנן מערכת י' רפ"ח), או שנאמר שהבין שחכמים קיבלו שיחוד אסור מהתורה, כיון שלא מדובר בדרשה גמורה (יעיר אזן ערך יחוד). והנה יש לדון האם גם האיסור שנאמר במשנה בקידושין (פ:), שלא יתייחד איש עם שתי שנים, או שני גברים עם אשה (לדעת השו"ע (אהע"ז כ"ב ה'), הוא מהתורה או מדרבנן. בשו"ת מדברי השואל בשו"ת הרשב"א (סי' תקפ"ז וסי' אלף קע"ח) כותב שהאיסור מדרבנן, וראייתו, שהגמ' (שם) שואלת מה הטעם שאיש אסור להתייחד עם שתי נשים, ומשיבה, שנשים דעתן קלה, משמע שזו גזירה דרבנן. ונראה שהרשב"א מסכים לדבריו. והפת"ש (אהע"ז שם סק"א) הביא מהחוו"י והבינת אדם שאף לתוס' שאיסור יחוד מהתורה, זה דוקא באיש אחד ואישה אחת, אך יותר אנשים או נשים, האיסור מדרבנן, והטעם לכך שהלימוד של הגמ' מהפסוק מהתורה: "כי יסיתך אחיך בן אמך" מדבר על איש אחד ואישה אחת. אמנם המהרש"ם (ח"ג קנ"ג) כתב שיחוד איש עם שתי נשים יש בו איסור מהתורה. שנזכה להתקדש בקדושה של מעלה! בברכה רבה,
עוד בנושא יחוד

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il