ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שידורים חיים מיוחדים לכבוד חג מתן תורה
שאל את הרב הלכה חלקי התפילה

מוריד הגשם בקיץ עד היכן יכול לתקן

36
שאלה
שלום רב. א. אם הזכרתי בתפילה משיב הרוח ומוריד הגשם במקום מוריד הטל, עד מתי אני יכול לתקן? ב. ומה הטעם שאם אמרתי בחורף מוריד הטל אין צריך לחזור?
תשובה
שלום וברכה. א. יש מחלוקת בין הפוסקים האם צריך לחזור לראש התפילה לאחר שסיים את ברכת מחיה המתים, או שכל עוד לא התחיל את ברכת "אתה קדוש", אין צריך לחזור. למעשה הכרעת רוב הפוסקים שיש לחזור אם חתם את הברכה אף שעדיין לא התחיל את הברכה הבאה (ויש שכתבו שאומרים בזה ספק ברכות להקל, וכל עוד לא התחיל את המילה "אתה" בברכה הבאה אין צריך). ב. הטעם לכך, משום שהגשמים בקיץ הם סימן קללה, והגשמים מזיקים לתבואה ולקציר, ומבואר בראשונים שנחשב הדבר ש"לא התפלל כהוגן". אולם בחורף אין חיסרון גדול שלא הזכיר גשם, כיון שהזכיר טל הנצרך אף בחורף. מקורות: מובא בגמ' בתענית (ג:): "א"ר חנינא הלכך בימות החמה אמר משיב הרוח אין מחזירין אותו, אמר מוריד הגשם מחזירין אותו". ומבואר ברש"י (שם) שכיון שהגשמים בקיף סימן קללה נחשב הדבר שלא התפלל כהוגן. ונחלקו הראשונים (הובאו בב"י סימן קי"ד ובבה"ל ד"ה ואם) להיכן חוזר, לדעת הרא"ש והמרדכי בשם ראבי"ה, אם לא סיים את הברכה חוזר לראש הברכה, ואם סיים חוזר לראש התפילה. ודעת הרמב"ם, שחוזר לראש התפילה, ונראה מפשטות דבריו שחוזר לראש אף שנזכר באמצע הברכה. ודעה שלישית מיוחסת לרבו של המרדכי, שאינו חוזר, אלא מוחין בו שלא יאמר עוד, כי מה יועיל להחזירו והרי כבר אמר. מרן השו"ע (שם) הכריע כדעת הרא"ש, כיון שהראבי"ה מסייע לו, ועוד שדברי הרמב"ם אינם מבוארים, וז"ל: "אמר מוריד הגשם בימות החמה – מחזירין אותו וחוזר לראש הברכה, ואם סיים הברכה – חוזר לראש התפילה". ומבואר במ"ב סקכ"א שבדיעבד אם חזר ל"רב להושיע" אינו חוזר. אמנם דעת הגר"א (הובא בבה"ל ד"ה וחוזר) כשיטת הרמב"ם שחוזר תמיד לראש התפילה. ונחלקו האחרונים (ראה אחרונים על השו"ע שם, מ"ב סק"כ, ובה"ל שם) מה נחשב לסיום הברכה, שאם טעה צריך לחזור לראש התפילה, לדעת השע"ת והחיי"א, לאחר שסיים לגמרי את הברכה נחשב לסיום, ואם אמר ברוך אתה ה', יסיים למדני חוקיך ויחזור ל"אתה גיבור". דעת הב"ח והא"ר, שדוקא אם התחיל את הברכה שאחריה חוזר לראש, אחרת נחשב שעדיין הוא באותה ברכה, וחוזר לתחילתה. הפמ"ג כתב שלאחר שאמר "ברוך אתה ה'", נחשב לסיום, אך חתם דבריו, שמכל מקום אומרים בזה ספק ברכות להקל ויש לחוש לב"ח וסיעתו, וראה כה"ח (שם) וכן הכריע בסידור קול אליהו. אולם למעשה דעת המ"ב ורוב הפוסקים כשערי תשובה, ואם אמר ברוך אתה ה', יסיים למדני חוקיך, והוסיף הבה"ל שאם סיים את הברכה חוזר לראש. עיין שם. ולכאורה כך עולה בפשטות דברי מרן המחבר. קיץ בריא ובשורות טובות לכלל ישראל,
עוד בנושא חלקי התפילה
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il