שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • עובד ומעביד

הזמינו נגן לאירוע וביטלו אותו

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"א מרחשון תשפ"א
שאלה
אדם הזמין נגן לאירוע וביטל אותו זמן קצר לפני האירוע, האם הוא צריך לפצות אותו?
תשובה
שלום רב. במידה ונגרם הפסד למנגן, כגון שדחה הזמנה של אחרים וכעת אינו מוצא לקוחות - מעיקר הדין אם הוא דורש, חייבים לשלם לו, ואפילו אם לא נגרם לו הפסד אלא שהוא כבר התארגן ויצא לאירוע. נחלקו הפוסקים כמה צריך לשלם. יש שכתבו שצריך לשלם לפועל כ"פועל בטל", שהוא כמחצית שכר, ויש שכתבו שצריך לשלם לו את מלא הסכום. כל האמור לעיל הוא אם ההזמנה בוטלה שלא מחמת אונס (כגון המזמין מצא נגן בחינם), אך אם ביטול ההזמנה היה מחמת אונס, המזמין פטור מלשלם (אולם ראוי לפצות אותו). במקרה שיש חילוקי דעות, יש לפנות לדין תורה. מקורות: ראה שו"ע (חו"מ של"ג א'-ב') לגבי אדם שהזמין פועל וחזר בו, ונגרם הפסד לפועל, כגון שכעת כבר אינו מוצא לקוחות להשתכר ביום זה, לדעת מרן השו"ע חייב לשלם לו כפועל בטל [כמחצית שכר, ט"ז שם] על המלאכה שהיה צריך לעשות עבורו, ודעת קצוה"ח (שם סק"ב וסק"ג בשם מהר"ם ברבי ברוך) שפטור מלשלם. טעם המחבר שחייב, מדינא דגרמי (סמ"ע שם), ואילו ל'נתיבות' (שם סק"ג) חייב משום שזהו תקנת חכמים, שהרי לא הזיק ממון חברו אלא מנע ממנו רווח. וה'קצות' סובר, שכיון שאינו מזיק, דינו כמבטל כיסו של חברו שפטור. כדעת מרן הכריעו הנתיבות (שם) ומשפט שלום (סי' קע"ו סקמ"ד). כמו כן מבואר בשו"ע (שם) שאם חזר מן השכירות אחר שהתחיל הפועל במלאכתו, עליו לתן לפועל שכר אפילו אם לא גרם לו הפסד בביטול ההזמנה, כגון שלא היה לפועל הזמנות אחרות, וצריך לשלם לו על מה שעשה כבר, וכן צריך לשלם לו כפועל בטל על מה שהיה עתיד לעשות. ובפשטות נראה שאפילו אם רק הלך למקום מלאכתו, נחשב הדבר כהתחלת מלאכה (עיין טור שם, וגר"א סקמ"א). נחלקו הפוסקים, האם דין המחבר הוא גם במקרה שהיה אפשרות לקיים שכירות הפועל. דעת הנתיבות (שט"ז סק"ב) שאפילו אם היה אפשר לקיים את ההזמנה, אינו חייב לשלם לפועל את כל שכרו, אלא כפועל בטל, כיון שהפועל נהנה במה שהולך בטל ואינו צריך לעבוד, אך לדעת קצוה"ח (שם סק"א) חייב לשלם לו כל שכרו, כיון שהמזמין יכול היה לקיים את ההזמנה. אולם אם ביטל את ההזמנה מחמת אונס, כיוון שלא היה יכול לקיים את ההזמנה (שו"ע שם), והרי זה כמבואר בשו"ע (של"ד סע' א') שאם בעל הבית לא ידע על האונס שעלול לבוא, אע"פ שגם הפועל לא ידע מהאונס, מכל מקום, ההפסד על הפועל. ונראה שבתקופת הקורונה אם החליטו בלי התראה מוקדמת על שינוי בנהלים וזה גרם לביטול ההזמנה הוי אונס. יש לציין שדין זה מצוי לרוב בהזמנת מונית או בייביסיטר וכעת רוצים לבטלה. ברכה והצלחה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il