שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • קריאת התורה בשבת

דיבור בין מפטיר להגבהה

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י"ג תמוז תשפ"א
שאלה
אם מותר לדבר אחר קריאת המפטיר ,קודם הגבהת התורה כמו שמותר לדבר בין גברא לגברא?
תשובה
בס"ד שלום וברכה, א. לגבי דיבור בין גברא לגברא השולחן ערוך אורח חיים קמו, ב פסק שאין לדבר כלל וז"ל: "כיון שהתחיל הקורא לקרות בס"ת, אסור לספר אפילו בד"ת, א פי' בין גברא לגברא". וכתב המשנה ברורה שטעם האיסור בין גברא לגברא הוא: "שמא ימשך הלמוד בעת הקריאה". ומביא ש"הב"ח מיקל בלמוד בין גברא לגברא". אך דברי הב"ח להקל רק בלמוד תורה ולא בדברי חול. ומביא ש"באליה רבה מצדד דעם אחרים אין להקל שמא ימשך ובבינו לבין עצמו המיקל ללמוד אז אין למחות בידו". ב. לאחר קריאת מפטיר, המקור לכך שאין לדבר בזמן קריאת התורה הוא ממסכת סוטה (לט.) שם נאמר: "אמר רבא בר רב הונא: כיון שנפתח ספר תורה - אסור לספר אפילו בדבר הלכה, שנאמר: וכפתחו עמדו כל העם, ואין עמידה אלא שתיקה, שנא': והוחלתי כי לא ידברו כי עמדו לא ענו עוד. ר' זירא אמר רב חסדא, מהכא: ואזני כל העם אל ספר התורה". וודייק מכאן רבנו יונה (ברכות ד. ברי"ף ד"ה רבי אבהו) "דוקא לצאת מותר בין גברא לגברא אבל לדבר בבהכ"נ אסור כדאמרי' (סוטה לט א): כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר. ואף על פי שסוגרים הספר בינתים אפילו הכי אסור שלא אמרו כל זמן שפתוח אלא כיון שנפתח דמשמע דמשעה שנפתח הפעם הראשונה אסור לספר כלל עד שיסיימו כל הפרשה". וכתב ע"כ הבית יוסף: "ומיהו נראה דלא מיתסר לדבר מעת שנפתח ממש אלא מעת שיתחיל הקורא לקרות. כפי שהבאנו קודם האיסור לדבר בין גברא לגברא הוא שמא ימשך ולא ישמע את קריאת התורה, לכן, קודם שהתחילו לקרוא אין איסור ולכן האליה רבה התיר להורות הוראת שעה בא אין חשש שמא ימשך, וכך גם לאחר הקריאה אין איסור. אך כמובן שאין לדבר שיחת חולין, שהיא אסורה תמיד בבית הכנסת. שולחן ערוך (סימן קנא סעיף א): "בתי כנסיות ובתי מדרשות, אין נוהגין בהם קלות ראש כגון: שחוק והתול ושיחה בטילה". - פרי מגדים כתב ששיחה בטילה היינו אפילו שיחת חולין שלצורך פרנסה. ומוסיף: "יש לגעור במי שמשיח שיחת חולין בבית הכנסת". ועיין משנה ברורה (שם ס"ק ב שהאריך בגודל הזהירות בזה). בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il