שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר במדבר

למה מרים לא נקברה בארץ?

undefined

מכון התורה והארץ

ג תמוז תשס"ו
שאלה
למה מרים לא זכתה להיקבר בארץ?
תשובה
שאלתך מעניינת ולא מצאתי לה מקור בדברי הראשונים, אולם מהמעט שמצאתי אכתוב לך. גם אהרון לא חטא במי מריבה, שהרי רק משה רבינו אמר "שמעו נא המורים" וכך כתוב בילקוט (שמח) "אשר נסיתו במסה, הרבה נסיונות נסיתו ונמצא שלם בכל נסיונות. תריבהו על מי מריבה, סקיפנטים נסתקפת לו, אם משה אמר (במדבר כ, י) שמעו נא המורים אהרן ומרים מה עשו?", ועיין בדברי רש"י דברים לג,ח שהביא שאלה זו של הספרי, וא"כ מוכח שאהרון ומרים לא חטאו, ונראה שגם משרע"ה לא חטא בכך שנקנסה עליו מיתה אלא שהיתה זו גזירת שמים שלא יכנסו לארץ, ונתלבשה בחטא מי מריבה, אבל לא מי מריבה הם הסיבה לעונש שלא יכנס לארץ. ועיין גם בדברי הרמב"ן (דברים לב,ח) שאמנם אין כאן חטא אלא גזרת שמים. מצאתי ברלב"ג על התורה (במדבר כ) שכתב שיחד נגזרה עליהם גזירת המיתה על שלשתם. ועיין בספר ברכת יצחק (פרקש, במדבר חוקת אות נב) שכתב הרי מרים מתה קודם לחטא מי מריבה, ואם תאמר שהיא גרמה לכך שלא יהא מים וממילא היה חטא מי מריבה, א"כ מה אשמתה של מרים? אלא שנגזרה עליהם גזרה אחת של מיתה בחו"ל ולא יבואו אל הארץ, ומי מריבה אינם אלא נימוק חיצוני לסיבה נורא עלילה שלא יכנסו שלשתם לארץ ישראל. ועל כן שלשתם היו בגזרה אחת. וראיה לדבר יש להביא מדברי הילקוט (האזינו תתקמט) "אל הר העברים הזה שהוא קרוי ארבע שמות, הר העברים, הר נבו, הר ההר, ראש הפסגה, ולמה נקרא שמו הר נבו שנקברו בו שלשה מתים הללו שמתו שלא מידי עבירה, משה, ואהרן, ומרים". למדנו שמשה אהרון ומרים לא מתו בחטא אלא בעלילה. א"כ אין כאן מקום לשאלה מדוע מתה מרים במדבר ולא נכנסה לארץ, שהרי זה היה בגזרת עליון. אמנם בגמ' מוזכר על ארבעה שמתו בעטיו של נחש, אבל צריך להסביר שארבעה אלו היו רק בעטיו של נחש ואילו משה אהרון ומרים היו ללא חטא ולא בעטיו של נחש. אמנם יש לציין שהמשך חכמה (חוקת כ,כח) כותב שמתו שלשתם בעבר הירדן כיון שלעת"ל הקב"ה יתן קיני קניזי וקדמוני לבנ"י וממילא הם יכנסו לארץ. עד כאן ראינו שמרים מתה ללא חטא, אולם מצאתי בשיחות הרב נבנצאל שליט"א (בהעלותך תשס"ו) שכתב שבגלל חטאה נוצר קטרוג על המרגלים, שהרי היא נענשה באמרה לשון הרע ולא חשבה שמשרע"ה איננו ככל האדם, כן המרגלים היו צריכים לחשוב שאין ארץ ישראל ככל הארצות, שהרי הקב"ה בחר בארץ ישראל כשם שבחר במשרע"ה, וא"כ היא שותפה במידה מסוימת לחטא המרגלים ולכן לא נכנסה לארץ. אולם גם הסבר זה מוקשה מאד, שהרי אין לקשר חלילה את מרים לחטא המרגלים, הרי ככלל אנו יודעים שנשים לא חטאו בחטא המרגלים, וכמו כן היא דברה על משה מצער ולא חלילה מסיבות שונות, ובייחוד שראינו בילקוט ובספרי שמרים לא חטאה כלל. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il