שאל את הרב

  • הלכה
  • מנחה וערבית

תפילת ערבית רשות

undefined

רבנים שונים

כ"ז תשרי תשס"ט
שאלה
1. האם לימוד תורה פוטר מתפילת ערבית? 2. האם חייבים להתפלל במניין בתפילת ערבית? 3. מה ניתן לעשות אם אי אפשר להתפלל מנחה בגלל עבודה ואי אפשר לעשות פעמיים ערבית?
תשובה
הגמ' במסכת ברכות מביאה מחלוקת בין אביי לרבא, שאביי סובר שתפילת ערבית חובה להתפלל כשאר התפילות, ואילו רבא סובר שאין חובה להתפלל תפילת ערבית, אלא זו רשות בלבד. הרי"ף פסק להלכה כרבא שתפילת ערבית רשות, והוסיף שכיום מתייחסים לתפילה זו כתפילת חובה רגילה, כמו שחרית ומנחה. הב"ח ביאר את כוונת הרי"ף, שגם בדורות בהם נהגו ש'תפילת ערבית רשות', אין הכוונה שמי שלא רצה או לא יכל להתפלל, לא התפלל תפלה זו, אלא הכוונה היא שאם היתה לפני האדם מצווה שהיא עוברת, כלומר: שאם לא יעשה עכשיו את המצוה הוא לא יוכל לקיימה אחר-כך, ומול זה היה לו צורך להתפלל ערבית, הרי שלא יתפלל ערבית ויעשה את המצוה הנמצאת לפניו. אולם כיום שקיבלו את התפילה הזאת כחובה, אזי אפילו אם יש לפניו מצוה שאם לא יעשה עכשיו לא יוכל עוד לקיימה לעולם,הרי שהוא חייב להתפלל ערבית ולא יעשה המצוה האחרת. לכן, אין לבטל תפילת ערבית מפני שום דבר, ואפילו אם זהו לימוד תורה, כמו שאין מבטלים תפילת שחרית או מנחה מפני לימוד תורה. וכמו שאת תפילות שחרית ומנחה צריך להתפלל במנין, כך גם את תפילת ערבית צריך להתפלל במנין. ולגבי תפילת מנחה, צריך למצוא את הזמן להתפלל אותה כראוי בזמנה, ואפילו ביחידות אם אין ברירה אחרת, וכתב הטור: "ומאד צריך להזהר בה, דאמר רב הונא: לעולם יזהר אדם בתפילת המנחה, שהרי לא נענה אליהו אלא בתפילת המנחה. והטעם: מפני שתפילת השחר זמנה ידוע בבוקר, בקומו ממטתו יתפלל מיד קודם שיהיה טרוד בעסקיו. וכן של ערב-בלילה, בבואו לביתו והוא פנוי מעסקיו. אבל של מנחה שהיא באמצע היום בעוד שהוא טרוד בעסקיו, צריך לשים אל ליבו ולפנות מכל עסקיו ולהתפלל אותה, ואם עשה כן שכרו הרבה מאוד". וכתב ה'פלא יועץ', שהמקפיד בתפילת מנחה ומתפלל אותה בציבור, נבחן בכך אהבתו לבוראו. לכן, יש להתפלל תפילת מנחה בזמנה, ושכר המתפלל על אף עבודתו גדול מאוד. (מקורות: מס' ברכות כז: וברי"ף שם יט. וברא"ש פ"ד סי' ב, טור סי' רלב ורלה וב"ח שם, משנ"ב סי' צ ס"ק נב, פסקי תשובות ח"ב סי' רלב אות א) הרב אלחנן לוין
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il