שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת העמידה

טלית על הראש בשמונה עשרה

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ג כסלו תשע"ה
שאלה
האם אנשים נשואים צריכים להיות עם טלית על הראש בכל התפילה או די בשמונה עשרה? אשמח למקורות על הדין הזה.
תשובה
לשואל, שלום! כיסוי הראש בטלית איננו חובה, אלא כלשון השו"ע (סי' ח ס"ב): "ונכון שיכסה ראשו בטלית", מפני שהדבר מעורר את האדם ליראת ה', "ולשון 'ונכון' היינו למצוה מן המובחר, אך אינו מעיקר הדין" (ילקוט יוסף סי' ח הערה כח, ראה שם באריכות). יש שכתבו שזוהי חובה (עיין בפסקי תשובות סי' ח,ח), וציינו כמקור לחייב דברים שהובאו במגן גיבורים (סי' צא, אלף המגן סק"ג) בשם המאירי: "ראיתי בבית הכנסת יש מהם שמסירין הסרבל מעליהם והכובע שבראשם ונשארין לפניו יתברך כאשר הם עומדים בביתם בכובע קטן ואומרים זמירות וברכות קריאת שמע משום החום, אף שאין דרך לעמוד כך בפני גדולי המקום וכו', בודאי חציפותא מקרי". יש בדברים אי דיוק, ומקורם אינו המאירי (כפי שכבר העיר בציץ אליעזר חי"ג סי' יג אות ג), אך העיקר הוא טעמו של דבר, שכתב "שאין דרך לעמוד כך בפני גדולי המקום", כלומר: בתפילה ובבית הכנסת צריך להופיע בצורה מכובדת כפי שהולכים לפגישה חשובה ולא כפי שאדם מתלבש בביתו, אבל בימינו, כשלא מקובל לבוא לפגישה חשובה עטוף בטלית, אין זו חובה. מכל מקום, בתפילת העמידה יש חשיבות מיוחדת להתעטפות, כלשון השו"ע (סי' צא ס"ו): "דרך החכמים ותלמידיהם שלא יתפללו אלא כשהם עטופים", והכוונה לתפילת העמידה, כסתם "תפילה" בלשון חז"ל והראשונים, וכפי שמוכח גם מכל הסימן שם. ומלשונו "דרך החכמים ותלמידיהם" מוכח שאפילו בתפילת העמידה אין זו חובה אלא המלצה. ואם היתה זו חובה גמורה בתפילת שחרית, מדוע לא גם במנחה וערבית?! מסתבר שגם בקריאת שמע יש עניין מיוחד לכסות את הראש, הן משום שבשעת קבלת עול מלכות שמיים ראוי יותר לנהוג באופן שמבטא יראה, והן משום שבקריאת פרשת ציצית עדיף להתעטף עיטוף מושלם כפי שמתעטפים לאחר הברכה כדי לקיים את המצוה בשלמות (וכן מצאתי ב'מבשר טוב' סי' ה, אם כי על קריאת שמע למד מהלשון הנ"ל המיוחסת למאירי, וכפי שהתבאר אין ממנו ראיה לימינו). אגב, ההבחנה שציינת בין נשואים לרווקים נהוגה אצל האשכנזים, אך בעדות המזרח רבים מכסים את ראשם עוד לפני הנישואין, וראה בילקוט יוסף סי' ח סעיף כט, שהמליץ על כך לפחות בשעת תפילת העמידה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il