ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

תשלום עבור תיקון | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ב שבט תשע"ו

תשלום עבור תיקון


הרב מרדכי גרוס

שאלה:
נשבר לי המסך של הפלאפון וחבר ניסה לתקן מתוך רצון טוב. רק שהרס אותו יותר למצב שעלה לי 500 שקל הוא צריך להישתתף בהוצאה ?

תשובה:
שלום וברכה
דיני ממונות צריכים להתברר בבית דין, שישמע היטב את טענות שני הצדדים, ולכן אני כותב רק פירוט כללי של הדין.

א.אם המתקן החליף בעבר שלושה מסכים (מורכבים כמו הדגם שהחליף) בהצלחה, פטור מתשלום הנזק, אלא אם כן הנזק ארע כתוצאה מפשיעת המתקן.
באופן שהמתקן לא החליף בעבר שלושה מסכים. המתקן שהרס חייב.

ב.אם יש אומדן ברור, שביחסי החברות בין השניים, ובאופן שבקש ממנו לתקן המכשיר, בעל המכשיר התכוון לפטור המתקן אם יארע נזק, יש לפטור המתקן.

ג.לפנים משורת הדין טוב להתפשר בסכום הנזק.הרחבת הדבר:

שנינו במסכת בבא קמא צט ע"ב שאומן שקלקל בשחיטתו או חלפן כספים שהזיק באבחון לא נכון, אם היו מומחים (ששחטו ג"פ, מהרש"ל המוזכר בש"ך) אם תקנו בחינם, פטורים. ובשכר חייבים. ואם לא היו מומחים, חייבים אף בחינם.

רש"י מבאר הטעם שאם אינו אומן חייב, משום שלא היה לו לשוחטה וז"ל: "וכל שכן הדיוט דלא היה לו לשוחטה הואיל ואינו בקי"
הגמ' מחלקת בין אם הוא ש"ש או ₪, ולכאורה צ"ע, הלא חייב מדין אדם המזיק שחייב אף באונס, ומה שייכות סוגיין לגדרי שומר? עוד קשה לשיטות הראשונים שכדי להתחייב מדין שומר צריך למשוך החפץ, למה שיתחייב בקנייני שמירה? עוד צריך לברר בדין שכשאינו אומן חייב, מדוע, ומהי הטענה שלא היה לו לשוחטה כיון שאינו בקי, הלא הבעלים ביקש ממנו לעשות כן, האם אפ"ה ייחשב פשיעה?

תוס' בדף כז ע"ב מבאר שאיירי בציור שאינו חייב מדין אדם המזיק. זהו ראיה לשיטת תוס' שאדם המזיק החייב באונס, חייב רק באונס הדומה לאבידה, שיש בו רשלנות רצינית. אך באונס הדומה לגניבה פטור. וסוגיין איירי באונס שאדם המזיק פטור עליה, כעין גניבה. והנדון לחייב הוא מדיני שומרים שהוא שומר חינם, ואם האומן שלקח שכר חייב כי הפך לשומר שכר. לפי דברי תוס', נכון לבאר שבאינו אומן חייב משום שאין לו טענת אונס מצד שלא היה צריך לשחוט. כלומר למרות שהבעלים יודע שאינו מומחה, חייב משום שאין לו טענת אונס כיון שלא היה צריך להיכנס לעניין ולשחוט. באופן נוסף אפשר להסביר, שכשאינו אומן וקרה תקלה, אנו תולים כדבר פשוט שהתקלה קרתה כתוצאה מפשיעה, כיון שאינו אומן, ואינו יודע לדקדק, וכשאפשר היה לו לדקדק יותר על ידי אחרים. ואלו כאשר הוא אומן, אנו תולים שהנזק קרה כתוצאה מאונס. (הרמ"ה מופיע בשטמ"ק, כותב שהדיוט חייב מצד שהיה לו לדקדק על ידי אחרים וז"ל, "והדיוט חייב דפושע הוא דכיון דלא גמר לא איבעי ליה למסמך אנפשיה ושמע מינה חייב בפשיעה." ונראה שבשוחט כיון שאי אפשר לדקדק יותר כדברי הרמ"ה שם בהמשך, חייב כיון שעצם השחיטה שלו עלולה לפשיעה וזו כוונת המפרשים שפשע שהיה לו לא לשחוט)

הרמב"ן בב"מ פא, באר הסוגיא דלא כתוס', הוא סובר שאדם המזיק חייב אף באונס גמור, והסיבה שבסוגיין מחלקים בין אם האומן מקבל שכר או לא, ולא מחייבים משום אדם המזיק הוא מצד שהאומן פטור כשעוסק בחינם משום שהוא מזיק ברשות. וכל האפשרות לחייבו בסוגיין הוא מדיני שומרים. לדבריו צריך לברר למה כשאינו אומן ומתקן בחינם חייב. וצריך לבאר כדברי רש"י ולהסביר שכיון שאינו אומן, אנו תולים שהנזק שארע הוא תוצאה של פשיעה.

האחרונים דנו בשאלה, איך האומן חייב בגדרי שמירה, הלא לא עשה קניין להתחייב כשומר. לשיטת תוס' הסובר כשנסתלקו הבעלים משמירת החפץ מתחייב השומר ניחא. כיון ששחיטת הבהמה אף כשהתיקון נעשה ברשות הבעלים, לעניין השמירה שהחפץ לא יתקלקל כתוצאה מהתיקון נחשב הדבר כנסתלקו הבעלים, והשוחט הוא שלוקח אחריות על הבהמה ולכן חייב כשומר. אלא לשיטת הרמב"ם הסובר שסילוק הבעלים אינו מועיל לחייב השומר בגדריו קשה, בחידושי הרי"ם על אתר יישב שדעת הרמב"ם שהשומר פטור אף שנסתלק הבעלים מצד שלא היה לבעלים להסתלק כל עוד לא משך השומר. וממילא הם שותפים לפשיעה, אך בעניין אומן שלא היה אפשר לבעלים לשמור מהקלקול, האומן חייב אף ללא משיכה. ועיין בדבריו שיישב בעוד אופן.

העולה מהדברים ביחס לנדון שלנו בנזק תיקון הפלאפון. למרות שהבעלים ידע שהמתקן אינו אומן. המתקן חייב, כיון שאנו תולים שהנזק ארע מחמת פשיעה, או מצד שאינו יכול המתקן לטעון שפטור משום אונס, כיון שלא היה לו לתקן החפץ.

אמנם אם נחדש אומדנא מקומית, שכשנותנים לחבר פלאפון לתיקון כשאין מלאכתו להתעסק בעניין, זה על דעת לפוטרו. והדבר תלוי בכל מקרה לגופו, באופן פשוט חייב, אלא אם כן יש אומדנא מקומית לפטור.

לפנים משורת הדין טוב להתפשר, כיון שבעל המכשיר ביקש מהמתקן לנסות לתקן המכשיר, והוא לא התכוון להזיקו.

בברכה,
הרב מרדכי גרוס.

ר"מ בישיבת הגולן ובעל כושר דיינות

ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il