שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

דיני השבת אבדה

undefined

הרב בניהו שרגא

ט"ו אדר ב' תשע"ו
שאלה
ישנו פסוק בתורה האומר : "וְכֵן תַּעֲשֶׂה לַחֲמֹרוֹ, וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְשִׂמְלָתוֹ, וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְכָל-אֲבֵדַת אָחִיךָ אֲשֶׁר-תֹּאבַד מִמֶּנּוּ, וּמְצָאתָהּ: לֹא תוּכַל, לְהִתְעַלֵּם" , כלומר אם מצאתי אבדה אסור לי להתעלם ממנה. שאלתי היא – אם נסעתי באוטובוס וראיתי דרך החלון של האוטובוס בצד השני של הרחוב/הכביש כדור כדורסל יוקרתי , ברשות הרבים בצבע כתום , האם מותר לי להמשיך בדרכי ובמלאכתי ולסמוך על כך שאדם אחר שייראה את האבדה יעשה עליה השבת אבדה או שאני צריך לרדת מהאוטובוס בתחנה הקרובה ולעשות השבת אבדה ?
תשובה
שלום וברכה, אשריך שאתה מקפיד על הלכות השבת אבדה אף במצב הדורש מאמץ. אם הירידה מהאוטובוס מסבה לך נזק כספי או מניעת רווח כספי, אתה פטור מלהשיב. [אף כשיש סימן בכדור]. מקורות והרחבה ירידה מהאוטובוס כדי להרים אבדה ולהשיבה ,יכולה לגרום לשני הפסדים: א. תשלום לכרטיס חדש לאוטובוס הבא. ב. הפסד זמן המתנה לאוטובוס הבא. לפעמים הפסד זמן זה הוא בעצם מניעת רווח כספי ,שאותו יכל לקבל לו היה עובד כפי שתכנן. יש לברר אם אדם מחוייב להשיב אבדה כשיגרם לו בכך נזק כספי או מניעת רווח. המשקיע כספו כדי להציל את חיי חברו, יש לניצל לשלם את ההוצאות של המציל. וזה לשון הרא"ש מסכת סנהדרין פרק ח סימן ב 'והניצול חייב לפרוע למציל מה שהוציא. דאין אדם מחויב להציל נפש חבירו בממונו היכא דאית ליה ממונא לניצול'. דברי הרא''ש הובאו בב''י חו''מ סימן תכו ובסמ''ע שם ,א. א''כ וודאי שיקבל את כספו כשהוציא הוצאות לשם הצלת ממון חבירו. יתרה מזו מצאנו שהמשיב אבדה יקבל את כספו כשנמנע ממנו רווח כספי בביטול זמן עבודה. כך עולה מהמשנה [בב''מ ל: ע''פ הסבר הגמ' בדף לא:] העוסקת במוצא אבדה שלשם השבתה התבטל מעבודתו. היא מחייבת את המאבד לשלם למוצא על הפסד זה [כפועל בטל מאותה מלאכה]. כאשר יודע שהמאבד לא ישלם לו, לא צריך להוציא כלל הוצאות ואפילו לא מעט. כך עולה מהבריתא [בב''מ ל.] שכשמלאכתו מרובה משל חבירו אפשר להתעלם ולא להשיב. כלומר-אם העבודה של המוצא מכניסה יותר שכר משווי האבדה, יכול להתעלם ולא להשיב. אמנם כתוב שפטור מלהשיב רק אם מרוויח יותר משווי האבדה, אך הריטב''א וחוות יאיר מבארים שכל הפסד שיש למוצא [ולא יקבלנו בחזרה], פוטר אותו מלהשיב. כך לשון חידושי הריטב"א מסכת בבא מציעא דף ל עמוד א 'וא"ת אמאי נקט שלו מרובה משל חברו דהא אפילו שתיהן שוות ואפילו שלו מועטת משל חברו שלו קודם שהרי הוא מפסיד שאין לו אלא כפועל בטל, וי"ל דאה"נ וכל היכא דאית ליה פסידא כלל קרינן שלו מרובה משל חברו'. וכך גם עולה משו"ת חוות יאיר סימן קסה 'וה"ה אפי' מעט משלו אינו מחויב להפסיד כדי להציל של חבירו'. אף במקרה של ספק אם המוציא ישיב לו את הפסדו או את מניעת רווחו, פטור מלהשיב [השבת אבדה כהלכה פרק י ,ג]. וכך אכן כתוב בשולחן ערוך הרב חושן משפט הלכות מציאה ופקדון סעיף לג 'הרואה מים באים לשטוף שדה חבירו או להשחית בניינו חייב לגדור בפניהם למנעם שנאמר לכל אבדת אחיך לרבות אבדת קרקע. וכן כל כיוצא בזה אם אפשר לו להציל חבירו מהפסד חייב הוא לטרוח בכל כחו להצילו. אבל אינו חייב להוציא ממון על זה אלא אם כן ידוע לו בבירור שחבירו ישלם לו מעצמו. לפיכך אין חיוב השבת אבדה חל על מי שהוא בעל עסק בין במלאכה בין בחנות או בשאר משא ומתן בענין שעל ידי טרחו בהשבת אבדה יגיע לו איזה הפסד מניעת הריוח ושמא לא יחזירנו לו בעל האבדה'. לכן, אם ההתעכבות לאוטובוס הבא תגרום לניכוי מהמשכורת או שאר הפסדי ממון, אתה פטור מלהשיב. אמנם כשיש אפשרות להשלים את שעות העבודה אח''כ-חל החיוב להרים כדי להשיב [השבת אבדה כהלכה פ''י,ד]. עיין בספר השבת אבדה כהלכה [פ''י, ה] שציין בשם הגרי''ש אלישיב שגם הפסדת אוטובוס פוטרת מלהגביה כדי להשיב. הטעם הוא כי גם הפסד זמן באופן הזה חשוב הפסד ממון . חיים טובים לך ולכל עמ''י.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il